Anslut din fastighet till en samfälld skog

Att äga skog innebär vissa förpliktelser. Skogen måste vårdas, man måste plantera och avverka skog. Det lönar sig nödvändigtvis inte att dela upp en skog man fått i arv i delar på några hektar, styckningen orsakar kostnader och skötseln av en liten skogsbruksenhet är dyrt. Alternativt kan man bilda en samfälld skog eller ansluta sig till en befintlig samfälld skog.

En samfälld skog påminner om ett bostadsaktiebolag: delägarna äger andelar. Ofta har förvaltningen och skogsvården ordnats i samarbete med en lokal skogssakkunnig. Skatter och avgifter sköts centralt. Överskottet som betalas ut till delägarna är skattefri inkomst.

Läs mer om fördelarna av en samfälld skog.

Anslutning till en samfälld skog

Du kan foga din skogsfastighet till en befintlig samfälld skog genom att avtala om saken med den samfällda skogens delägarlag. Över anslutningen upprättas ett anslutningsavtal och efter det ska du ansöka om lantmäteriförrättning.

Området som fogas till den samfällda skogen blir en del av den samfällda skogen när förrättningen har antecknats i fastighetsregistret. Den fastighet, vars område fogas till den samfällda skogen, får en andel i skogen som motsvarar områdets värde.

Bilda en samfälld skog

En samfälld skog kan bildas i samband med en styckning, klyvning eller ägoreglering.

Ägarna till minst två fastigheter kan bilda en samfälld skog och ansöka om en förrättning som berör en samfälld skog. Förrättningar som berör samfällda skogar betalas av staten.

En person som är beredd att överlåta mark till en samfälld skog kan ansöka om förrättning för bildande av en samfälld skog. I allmänhet ansöker flera fastighetsägare tillsammans om bildande av en samfälld skog.

Man måste upprätta ett avtal om bildande av en samfälld skog därefter ansöka om förrättning för bildande av en samfälld skog.

Upprätta ett avtal om bildande av en samfälld skog

Tillsammans med övriga fastighetsägare, slut ett skriftligt avtal om bildande av en samfälld skog. Gå igenom avsikten med den samfällda skogen och dess verksamhet. En samfälld skog är avsedd att användas för hållbart och ekonomiskt lönsamt skogsbruk som gynnar den samfällda skogens delägare.

I avtalet ska nämnas:

 • den samfällda skogens namn och belägenhetsort
 • personuppgifterna för den samfällda skogens grundare
 • uppgifter om de områden som bildas till en samfälld skog och områdenas arealer
 • en förteckning över delägarfastigheterna i den samfällda skogen och delägarfastigheternas andelstal eller grunden för fastställande av dessa andelstal
 • ersättningar eller grunder för beräkning av ersättningar med anknytning till bildandet av den samfällda skogen
 • datum och underskrifter.

Efter att avtalet om bildande av en samfälld skog har undertecknats ska sökandena bereda ett utkast till reglemente i samarbete med Skogscentralen (på finska). Dessutom måste en skogsbruksplan upprättas för den samfällda skogen innan dess skogsbruksverksamhet kan inledas. En färdig mall för en skogsbruksplan kan fås av exempelvis den lokala skogsvårdsföreningen.

Ansök om en förrättning för bildande av en samfälld skog

 • Som bilaga behöver du avtalet om bildande och utkastet till reglemente.
 • I vissa fall behövs även en lägenhetsvärdering som du kan få hos skogsvårdsföreningen. Värderingen behövs för att man ska kunna skapa rättvisa andelar för respektive delägare.
 • Fyll i ansökningsblanketten. På blanketten ska du kryssa för punkten "Annan förrättning" och i textfältet skriva "förrättning för bildande av en samfälld skog".
 • Du kan även ansöka om en förrättning för bildande av en samfälld skog med en skriftlig ansökan hos det av Lantmäteriverkets serviceställen på vars verksamhetsområde förrättningens objekt eller största delen av det finns. Ansökningsblanketter tillhandahålls vid Lantmäteriverkets serviceställen och på Lantmäteriverkets webbplats.
 • Ansökan kan också vara fritt formulerad, men av den måste framgå förrättningens syfte och de fastigheter som ansökan gäller. Skicka eller lämna in ansökan till ett av Lantmäteriverkets serviceställen.

Efter förrättningen för bildande av den samfällda skogen kallar den lokala skogscentralen delägarna i den samfällda skogen till delägarlagets konstituerande stämma.

Pris

Förrättningskostnaderna betalas med statens medel med undantag av eventuella rågångar eller extra styckningar av byggplatser.

Handläggningstid

Målet är att ärendet handläggs inom 6 månader.