Samfällda områden

Ett samfällt område tillhör två eller flera fastigheter gemensamt. Samfällda områden är ofta avsedda att användas för ett visst ändamål, exempelvis som båtplats eller grustag. Vattenområden är ofta samfällda.

Ägarna till ett samfällt områdes delägarfastigheter bildar ett delägarlag som kan vara konstituerat eller icke-konstituerat. Ett konstituerat delägarlag har fastställda stadgar.

Beslut om användningen och skötseln av det samfällda området och om andra ärenden som berör det fattas vid delägarlagets stämmor som alla delägarfastigheters ägare har rätt att delta i.

Man kan inte ansluta sig till ett delägarlag, det är fastighetsägandet som avgör delägarskapet. Det är även möjligt att skaffa andelar i samfällda områden utan jordområde. Man kan köpa, sälja och överlåta andelar i samfällda områden på samma sätt som fast egendom.

Ett samfällt områdes delägarfastigheter och deras andelstal framgår av delägarförteckningen. Delägarförteckningen ingår i fastighetsregisterutdraget över det samfällda området. En fastighets andelar i samfällda områden framgår av dess fastighetsregisterutdrag.

Meddela delägarlagets kontaktuppgifter

Sammanslagning av samfällda områden

Två eller flera samfällda områden kan slås samman och bildas till ett nytt samfällt område, om delägarlagen så beslutar. Vid en lantmäteriförrättning upprättas en ny delägarförteckning för det nya samfällda området. Sådana samfällda områden som har identiska delägarförteckningar kan slås samman genom fastighetsregisterförarens beslut.

Ett vattenområde som tillhör en privatägd fastighet kan också fogas till ett samfällt område. Genom sammanslagning kan man effektivera förvaltningen och skötseln av vattenområdet. Fördelar av en sammanslagning:

 • delägarnas fiskerätt utvidgas så att det omfattar hela det sammanslagna området
 • användningen och skötseln av fiskevatten blir enklare
 • delägarlagens kostnader för exempelvis tillkännagivande och möten sjunker
 • små delägarlags verksamhet blir mer systematisk.

Delägarfastigheternas andelar i det nya samfällda området bestäms antingen enligt värdeförhållanden som delägarlagen avtalat om eller enligt de värdeförhållanden som förrättningsingenjören kommit fram till vid en värdering av de samfällda områdena. Värdena på respektive delägarfastighets andel i det samfällda området ändras inte.

 Så här går en sammanslagning till

 1. Respektive delägarlag fattar beslut om sammanslagning vid sin stämma och upprättar ett sammanslagningsavtal.

 2. Delägarlagen ansöker om förrättning för sammanslagning av samfällda områden. Det finns en ansöknignsblankett i webbtjänsten Suomi.fi, men ansökan kan också vara fritt formulerad.

 3. Alla delägare i respektive delägarlag får en kallelse till förrättningssammanträde, där du kan lyfta fram dina åsikter, framföra yrkanden och ställa frågor. Att delta i sammanträdet är det lättaste sättet att påverka förrättningens förlopp. Om du inte kan vara på plats kan du på förhand framföra dina åsikter skriftligt eller ge fullmakt till ett ombud som kan delta i sammanträdet i ditt ställe.

 4. Du kan söka ändring i beslut som fattats vid förrättningen hos jorddomstolen genom besvär inom 30 dagar räknat från förrättningens avslutande.

 5. Efter förrättningen ordnar det nya samfällda områdets delägarlag en konstituerande stämma för att godkänna delägarlagets stadgar och välja dess styrelse. Delägarlagets stadgar fastställs av regionförvaltningsverket.

 6. Meddela delägarlagets kontaktuppgifter.

Pris

Lantmäteriverket tar ut en förrättningsavgift som bestäms enligt den arbetstid som använts vid förrättningen.

Ansök om sammanslagning av samfällda områden

 1. Skaffa de bilagor som behövs. Nödvändiga bilagor är delägarlagsstämmornas protokoll i vilka ingår beslutet om sammanslagning och avtalet om sammanslagning.

 2. Fyll i ansökningsblanketten (Suomi.fi) eller skriv en fritt formulerad ansökan. I ansökan ska du förklara vilka registerenheter förrättningen gäller (anteckna fastighetsbeteckningarna). Om du fyller i blanketten i tjänsten Suomi.fi, kryssa för rutan "Annan förrättning" med förklaringen att ärendet gäller sammanslagning av samfällda områden.

 3. Meddela alla undertecknares kontaktuppgifter i ansökan.

 4. Skicka ansökan med bilagor per e-post eller post.

Skifte av samfällt område

Det är sällsynt att dela ett samfällt område genom skifte. Ofta lönar det sig bättre att lösa in samfällt område. Vid skifte av samfällt område avskiljs din andel i det samfällda området från det och fogas till din egen fastighet. Du kan även avskilja en del av din andel. Vid en förrättning för skifte av samfällt område är det även möjligt att avskilja flera ägares andelar till ett mindre samfällt område.

Skifte av samfällt område kan sökas av en ägare till en delägarfastighet i det samfällda området, eller av flera ägare tillsammans.

Förutsättningar för skifte

Ett samfällt områdes ägare har rätt att få sin andel avskild, om avskiljandet inte medför betydande olägenhet för de övriga delägarna. För ett samfällt vattenområde är en ytterligare förutsättning att det finns en särskild orsak till skiftet. Med skifte kan man inte avskilja andel i samfällt strömfall eller samfälld skog.

Ansök om skifte av samfällt område

 1. Fyll i ansökningsblanketten i tjänsten Suomi.fi. Kryssa för punkten "Annan förrättning" och förklara att ärendet gäller skifte av samfällt område.

 2. I ansökan ska du förklara vilka registerenheter förrättningen gäller (anteckna fastighetsbeteckningarna).

 3. Till ansökan ska du bifoga en karta över det område som ansökan gäller. Du kan skriva ut kartbilagan exempelvis på Kartplatsen eller på geodataportalen Paikkatietoikkuna.

 4. Skicka ansökan med bilagor per e-post eller post.

Handläggningstid

Den uppskattade handläggningstiden är 6–9 månader.