Exempelfall

Läs om exempel på våra ICT-tjänster på denna sida.

Förträfflig livsmedelstillsyn

En av Centralens grundläggande uppgifter är att öka samhällets och medborgarnas kunskaper om livsmedelskedjan. Centralen för ICT-tjänster har traditionellt uppfyllt denna uppgift genom att producera statistik om livsmedel och naturresurser.

Genom tjänsten Oivahymy, bidrar Centralen till att öka medborgarnas kunskaper om livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien – men denna gång från en lite annorlunda infallsvinkel. Centralen svarar för det tekniska utförandet av Eviras tjänst Oivahymy, som lanserades i maj 2013. Denna webbtjänst erbjuder allmänheten information om livsmedelstillsynen.

Livsmedelstillsynsuppgifterna går genom många system innan de överförs från tillsynsmyndigheten till webbplatsen Oivahymy, där de är tillgängliga för tjänstens användare. I den programvara som Centralen för ICT-tjänster skapat fungerar olika datalager flexibelt tillsammans. I en välfungerande tjänst ska informationen förmedlas smidigt från ett system till ett annat. I Oiva implementerades för första gången så kallad realtidsladdning av data från en operativ databas till ett datalager.

Kundbelåtenhet är bästa användarbehörighet

Administrationen av användarbehörigheter till olika system handlar ofta om tidskrävande och byråkratiskt pappersarbete. Med hjälp av Centralen för ICT-tjänsters lösning för åtkomsthantering (IAM, Identity and Access Management) kan centralens kunder och deras kunder enkelt administrera användarbehörigheter över webben, utan ett enda papper.

Via systemet kan man söka nya behörigheter, byta glömda lösenord och ta fram nya nyckelkodlistor. Åtkomsthanteringen underlättar chefernas arbete och minskar byråkratin i anslutning till administrationen av användarbehörigheterna. I IAM kan en chef enkelt kontrollera vilka behörigheter medarbetarna har, bevilja nya behörigheter och passivera behörigheter som inte längre behövs.

Den elektroniska kundbetjäningen bygger i första hand alltid på data- och informationssäkerhet av högsta klass. I IAM kan användaren lita på att uppgifterna är tryggt och rätt lagrade i systemet. Ansvariga för utbetalningssystemen kan lättare kontrollera att inga farliga kodkombinationer uppstår. De informationsskyddsansvariga övervakar informationsskyddet i IAM genom att granska transaktionsloggarna.

Flexibel systemproduktion enligt agila principer

Kundprojekten inom it-serviceproduktion leds enligt agila principer. Metoderna ger kundämbetsverken många fördelar. Utvecklingsarbetet genomförs i ett par veckor långa etapper, och vi går mot målet med små steg. På detta sätt minskar felstegen, och det är enklare för systemet att hålla kostnaderna och den konkreta arbetslistan under kontroll.

I projekt som använder agila metoder görs inga massiva specifikationer i inledningsskedet, utan projektet genomförs i små bitar, och specifikationerna preciseras kontinuerligt. Eventuella avvägar avslöjas snabbt då utvecklingscyklerna är korta och utnyttjandet av resurserna följs upp intensivt. Det är viktigt att följa upp att arbetet och pengarna riktas in inom ramen för den fastslagna budgeten på helheter som upplevs som viktiga.

De agila metoderna ger störst nytta då kunderna och leverantören delar samma tänkesätt. Oberoende av metoderna är det fortfarande viktigast att hålla det främsta målet klart i minnet: att leverera till kundämbetsverket ett välfungerande system som lämpar sig för dess behov och som blir färdigt inom den överenskomna tidtabellen.

Samanvändning av data är Mitpas specialkompetens

Stora stödbelopp beviljas årligen utifrån åkerarealerna, och utbetalningen av dessa belopp bygger på effektiv myndighetsövervakning. Sedan 2010 har tillsynsmyndigheterna haft tillgång till kartapplikationen Kartturi, som utnyttjar kartbildstjänster. Kartturi, som använder geografisk information, har gjort det möjligt att slänga papperskartorna och göra korrigeringar i kartorna elektroniskt.

Kartturi är ett utmärkt exempel på Mitpas (Centralen för ICT-tjänster) specialkompetens – att skapa interoperabilitetstjänster. Interoperabilitetstjänsterna är en servicehelhet från Mitpa som erbjuder färdiga lösningar för implementering av interoperabla datasystem och administration av informationen i dem.

Centralen för ICT-tjänster har utvecklat gränsytor till alla register som Kartturi använder på så sätt att de olika bakgrundsdatasystemen fungerar effektivt tillsammans. Centralen har därför ansvaret för administrationen och uppdateringen av de register och gemensamma komponenter som används i Kartturi. Kartturi utnyttjar Open Source-teknik, vilket gör att det är enkelt och förmånligt att bygga ut applikationen.

Mitpa och Mavi tar steget in i världen av mobila lösningar

Myndighetskunder har på sistone noterat att mobillösningar som aktivt används av medborgarna även kan effektivisera verksamheten inom det egna förvaltningsområdet.

Samtidigt har Centralen för ICT-tjänster börjat utveckla lösningar genom vilka gemensamma tjänster för kundämbetsverken kan utnyttjas i utvecklingen av mobillösningar. Dessa mål förenas i ett gemensamt pilotprojekt mellan Centralens (Mitpa) kundämbetsverk och Landsbygdsverket (Mavi), som inleddes i början av 2013. Syftet med projektet var att planera en mobilapp för att effektivisera åkerinspektionen. Med hjälp av appen kan inspektören spara övervakningsinformationen på en mobilutrustning redan på övervakningsplatsen.

Åkerinspektioner utförs utomhus i krävande förhållanden. Därför måste mobilappen Maastotallennin utvecklas så att den kan användas på åkern också utan internetförbindelse, om datakommunikationsförbindelserna råkar vara dåliga.

Tekniskt sett erbjöd pilotprojektet för Maastotallennin en utmärkt möjlighet att utveckla en sådan HTML5-baserad mobilapp som senare kan utgöra en plattform för Mitpas andra motsvarande kundlösningar. Efterfrågan på olika mobilappar kommer att öka även bland myndigheter. Mitpa fortsätter att satsa på mobila teknologier. Under arbete är bland annat en lösning för mobil identifiering, låsning av data samt komplettering av appen med kamera och diktafon.