Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt för grundläggande geografisk information

Aktuell och förstklassig grundläggande geografisk information är viktig för ett fungerande samhälle. Lantmäteriverket främjar produktionen av grundläggande geografisk information genom olika utvecklingsprojekt. På denna sida har vi samlat beskrivningar av de pågående projekten och de centrala kontaktuppgifterna.

Aktuella utvecklingsprojekt

I förteckningen finns de aktuella utvecklingsprojekten med kontaktuppgifter. Vi informerar om projektens framskridande på Lantmäteriverkets webbplats och kanaler i sociala medier. Vi ordnar också tillställningar och evenemang där du kan ta del av projekten närmare. Uppdaterad information om Lantmäteriverkets verksamhet finns i Nyhetsrummet.


Automatisering i terrängdataproduktionen

I Lantmäteriverkets projekt Advanced Technology for National Map Updating (ATMU) utvecklar man automatiserad förändringstolkning av terrängdataobjekt som baserar sig på maskininlärningsmetoder. En förenklad beskrivning av projektet är att maskinen lärs att tolka förändringar i flygfotograferings- och laserskanningsmaterialet, det vill säga till exempel var det finns nya byggnader eller var byggnader har rivits ner. Projektet pågår fram till slutet av 2022 och finansieras av finansministeriet. 

Med hjälp av projektet effektiviserar vi produktionen av terrängdata och säkerställer att byggnader, vägar och nätverk av fåror i den Nationella terrängdatabasen hålls uppdaterade.

Förbättring av tidsenligheten av vägnätet är kritisk för räddningsväsendet och viktig för utveckling av logistiktjänster och automatisering av trafiken. Exaktare uppgifter behövs också till exempel vid byggande av 5G-nätet. Genom modellering av avrinning, det vill säga exaktare lägesuppgifter om hydrologiska geodataobjekt (åar, fåror och diken) och vattenföring, kan man minska och förutse skador som orsakas av klimatförändringen.

I projektet tar man fram ett öppet övningsmaterial för att lära den artificiella intelligensen, ett kvalitetstest samt rekommendationer för ibruktagande av tekniker som baserar sig på maskininlärningsmetoder i terrängdataproduktionen.

Projektet genomförs i samarbete med Lantmäteriverkets terrängdataproduktion och geodatacentral samt forskare inom olika områden. Samarbete bedrivs med finländska samarbetspartner och nordiska kartverk.

Tilläggsuppgifter:

  • Projektchef Lingli Zhu
  • Forskare Christian Koski (nätverk av fåror)
  • Kartverkschef Heli Laaksonen
  • Administrativ projektchef Sakeri Savola

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi


Omarbetning av produktionssystemet för terrängdata

Omarbetningen av produktionssystemet för terrängdata har inletts 2021. Omarbetningen är av stor betydelse för Lantmäteriverket. Det nya produktionssystemet används för att samla och uppdatera data i den nationella terrängdatabasen samt för att producera allmänna kartprodukter. Nya krav på produktionen av terrängdata är bland annat behandlingen av tredimensionella data, hanteringen av livscykeln för terrängobjekt samt utnyttjande av analysverktyg som effektiviserar uppdateringen av data.

Tekniker som är baserade på öppen källkod används som plattform för det nya produktionssystemet för terrängdata vid Lantmäteriverket. Med sitt beslut främjar Lantmäteriverket även regeringsprogrammets mål om att främja en primär öppen källkod i offentliga informationssystem.

Ibruktagandet av systemet tar flera år.

Läs mer:

Tilläggsuppgifter:

utvecklingschef Risto Ilves, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi


Uppdatering av kartprodukter

I projektet uppdateras Lantmäteriverkets kartprodukter, eftersom utveckling av den Nationella terrängdatabasen kräver ändringar i terrängdatas innehåll och struktur. Målet är att kartprodukterna ännu bättre ska passa för digital användningsmiljö. Terrängkartan, bakgrundskartan och den lättlästa kartan, som redan är etablerade, kommer även i fortsättningen att finnas i produktsortimentet.

I projektet utvecklar vi kartprodukternas datainnehåll och visuella uttryck. Särskilt terrängkartans läsbarhet förbättras genom att lätta kartans visuella börda. Användarna får tillgång till kartinformation i vektorformat som generaliserats efter skalnivå samt presentationsfiler enligt de olika kartprodukterna.

Som en del av uppdateringen effektiviserar vi produktionsprocessen för kartorna särskilt genom att utveckla den automatiska generaliseringen av kartinformationen. Med automatisering kan vi förbättra tidsenligheten av kartnivåerna i mindre skala.

Under utvecklingsarbetet samlar vi in synpunkter från användare av kartorna och producenter av kartprogrammen, analyserar användningsbehov och tar emot respons på planerna.

Alla kartanvändare gynnas av uppdateringen. Projektet för uppdatering av kartprodukterna tar flera år.

Tilläggsuppgifter:

ledande expert Paula Ahonen-Rainio, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi


Gemensam processningsplattform

I projektet Gemensam processningsplattform tar man fram en processningsplattform för processning av laserskannat material med stor punkttäthet som produceras i det Nationella laserskanningsprogrammet.

Utmaningen i nuläget är att hantering och upprätthållande av laserskannat material med stor punkttäthet kräver resursallokering av arbetstiden och kapacitettjänsterna och leder till överlappande arbete i olika organisationer. Det är svårt att frambringa dialog och informationsutbyte mellan informationsanvändarna i fråga om processerna och utveckling av metoderna.

I projektet syftar man till att ta fram en gemensam processningsplattform för avtalsparterna, där man effektivt kan processa uppdaterat och landsomfattande laserskannat material med stor punkttäthet med beaktande av användningsbegränsningarna och den övergripande säkerheten. Plattformen möjliggör inlärning tillsammans samt delning av information, processer och vidareförädlade produkter till informationsanvändare.

Projektet avslutas i slutet av 2022, och därefter inleds upprätthållandefasen.

Tilläggsuppgifter:

ledande expert Juha Kareinen, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi


Projektet Mammutti

Information om markanvändning och landtäcke produceras i flera olika organisationer, och informationens spriddhet och oförenlighet har varit ett problem i många år. I projektet Mammutti utreds materialets tillstånd, identifieras brister och problem samt skapas en hanteringsmodell där organisationernas roller och processer har klargjorts. Projektet pågår 2021–2022. Lantmäteriverket deltar i detta projekt som samordnas av Finlands miljöcentral. Projektet är en del av jord- och skogsbruksministeriets omfattande helhet för klimatåtgärder Hiilestä kiinni (Fånga kolet).

Tilläggsuppgifter:

ledande expert Ulla Pyysalo, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi