Tredimensionell fastighetsbildning "3D"

Lantmäteriverket och kommunerna samarbetar i ett projekt för att möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning. Som ett resultat av projektet blir det möjligt att genomföra stora byggprojekt på ett alldeles nytt sätt. Denna ändring påverkar inte endast dem som genomför byggprojekt utan även alla organisationer som hanterar fastighetsregisteruppgifter. I fastighetsregistret uppkommer nya typer av registerenheter för vilka nya typer av information måste lagras.

Hittills har den som äger en fastighet i Finland alltid ägt även mark, men så kommer inte nödvändigtvis alltid vara fallet i fortsättningen. Traditionella fastigheter, dvs. andra än tredimensionella fastigheter[SM1] , har fastställts i två dimensioner: längden gånger bredden. Tredimensionella (three-dimensional, 3D) fastigheter skulle även omfatta en höjddimension.

Som 3D-fastighet kan man i framtiden bilda exempelvis ett underjordiskt utrymme som används som bergrumsparkering, eller så kan man ovanpå ett köpcentrum bygga ett bostadsflervåningshus som har sin egen tomt. I utgångsläget skulle det finnas en traditionell fastighet, av vilken man avstyckar en 3D-fastighet.

Tredimensionella fastigheter skulle vara speciellt nyttiga för byggherrar, fastighetsägare och för dem som finansierar byggprojekt. När objekt registreras i en form som motsvarar deras fysiska form, blir det lättare att ha kontroll över helheten och komplicerade avtal om delning av besittningen skulle inte nödvändigtvis behövas längre.

Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter med lagändringar

På begäran av jord- och skogsbruksministeriet gjorde Lantmäteriverket en utredning som blev färdig i januari 2015.

Ministeriet fortsätter att bereda nödvändiga lagändringar och avgör i vilken omfattning ändringsförslagen i rapporten genomförs. Vid Lantmäteriverket förväntas att en reform i varje fall är på väg.

Verksamheten vid Lantmäteriverket är beredd på att tredimensionell fastighetsbildning skulle vara möjlig år 2017.

Lantmäteriverket ger även information om projektet till alla organisationer som utnyttjar fastighetsregisteruppgifter. Exempelvis måste de mjukvaruproducenter som levererar kommunernas fastighetsbildningsprogram ha tillräckligt med tid att göra de ändringar i sina informationssystem som behövs.