Lantmäteriförrättningar

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1010
Styckning
0,1 850,00 Ingen moms
1 1 010,00 Ingen moms
5 1 240,00 Ingen moms
20 1 530,00 Ingen moms
60 1 950,00 Ingen moms
100 2 300,00 Ingen moms
200 3 200,00 Ingen moms
300 4 150,00 Ingen moms
400 5 250,00 Ingen moms
500 6 350,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 560 Ingen moms

På detaljplaneområde får kommunen 30 procent rabatt på sin egen förrättningsavgift jämfört med avgifterna i tabellen ifall förrättningen utförs på ett område som ägs av kommunen och kommunen på ett godkänt sätt och med egna råmärken har utfört alla terrängarbeten som förrättningen förutsätter.

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel:

En styckning omfattar tre outbrutna områden från tre olika fastigheter: outbrutna området A 0,5 ha, outbrutna området B 0,3 ha och outbrutna området C 1,2 ha. De outbrutna områdena A och B styckas till en fastighet och det outbrutna området C överförs till en fastighet som det outbrutna områdets ägare äger sedan tidigare. Terrängarbetena utförs i samband med förrättningen, Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig. För att utföra förrättningen är det nödvändigt att uppgå en rå mot en grannfastighet och stifta vägrätt på två utomstående fastigheters områden.

Styckningsavgifternas storlek fås direkt från tabellen ovan utgående från arealerna, det vill säga det outbrutna området A och det outbrutna området B sammanlagt 0,8 ha = 1 010 euro samt det outbrutna området C 1,2 ha = 1 240 euro. Kostnaderna för rågång, stiftande av vägrätt, råmärken och mätkarl ingår i avgiften. Styckningsfastighetens ägare betalar fastighetsförrättningsavgiften om man inte kommit överens om annat.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1480
Frivilligt ägobyte
0,1 850,00 Ingen moms
1 1 010,00 Ingen moms
5 1 240,00 Ingen moms
20 1 530,00 Ingen moms
60 1 950,00 Ingen moms
100 2 300,00 Ingen moms
200 3 200,00 Ingen moms
300 4 150,00 Ingen moms
400 5 250,00 Ingen moms
500 6 350,00 Ingen moms
600 5 940,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 560 Ingen moms

På detaljplaneområde får kommunen 30 procent rabatt på sin egen förrättningsavgift jämfört med avgifterna i tabellen ifall förrättningen utförs på ett område som ägs av kommunen och kommunen på ett godkänt sätt och med egna råmärken har utfört alla terrängarbeten som förrättningen förutsätter.

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel:

Fastigheternas A och B ägare har avtalat om utbyte av områden. Området som ges i utbyte från fastigheten A är 0,5 ha och från fastigheten B 0,6 ha. Terrängarbetena där sakägarna fungerar som hjälpmanskap utförs i samband med sammanträdet. Förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiftens storlek fås från tabellen utgående från områdenas sammanlagda areal (1,1 ha). Avgiften är 1 240 euro. Kostnaderna för råmärken ingår i avgiften. Det faktum att sakägarna fungerar som hjälpmanskap påverkar inte avgiftens storlek. Vanligen betalar fastigheternas ägare kostnaderna till hälften vardera.

 

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1641
Inlösning av tillandning
0,1 1 690,00 Ingen moms
0,5 1 870,00 Ingen moms
1 2 130,00 Ingen moms
2 2 670,00 Ingen moms
5 3 330,00 Ingen moms
10 3 980,00 Ingen moms
20 4 700,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 650 Ingen moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från en samfälld tillandning, vars delägarlag har konstituerat sig, och till fastighet B inlöses ett område på 0,4 ha från en enskild tillandning och ett område på 0,2 ha från en samfälld tillandning, vars delägarlag inte har konstituerat sig. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, det vill säga fastigheten A 0,3 ha = 1 870 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 130 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften. Oavsett om delägarlaget har konstituerat sig eller inte är avgiften lika stor.

 

 

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1642
Inlösning av samfällt område
0,1 1 690,00 Ingen moms
0,5 1 870,00 Ingen moms
1 2 130,00 Ingen moms
2 2 670,00 Ingen moms
5 3 330,00 Ingen moms
10 3 980,00 Ingen moms
20 4 700,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 650 Ingen moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från ett samfällt område samt till fastighet B inlöses ett område på 0,6 ha från ett samfällt område. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, det vill säga fastigheten A 0,3 ha = 1 870 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 130 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

 

Vid en rågång som utförts särskilt eller vid en sådan rågång som utförts i samband med en förrättning till fast pris där kostnaderna för rågången inte ingår i det fasta priset bestäms fastighetsförrättningsavgiften enligt följande:

Normal rågång:

 • 110 euro för varje råpunkt som bestämmer den rå som uppgåtts
 • 175 euro för varje registerenhet som varit delaktig i rågången
 • 0,65 euro för varje påbörjad råmeter som uppgåtts på jordområde

Med en råpunkt som bestämmer den rå som uppgåtts avses respektive råmärke eller råpunkt som bestämmer den rå som uppgåtts. Råpunkter som ligger på en naturlig gräns räknas inte, om ett råröse inte har byggts på råpunkten. Om råpunktens plats anges med två eller flera råmärken, räknas de som en råpunkt som bestämmer rån.

Rågång som avses i 108 § i fastighetsbildningslagen (flyttning eller reparation av råmärke):

 • 155 euro för varje råmärke som blivit byggt, reparerat eller flyttat
 • 100 euro för varje registerenhet som varit delaktig i rågången

Rågångar som utförs i samband med en tidsdebiterad förrättning samt andra rågångar än sådana registerenheters rågångar som är i enlighet med fastighetsbildningslagen är tidsdebiterade förrättningar.

Se även allmänt om fastighetsförrättningsavgifter.

Exkl. mervärdesskatt (moms).

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel 1:

Råmärkena 11 och 12 utvisar fastigheternas A och B gräns. Av dessa har nr 11 försvunnit. Råns längd är 100 m. Vid rågången byggs ett nytt råmärke i stället för det försvunna råmärket nr 11. Rån gås upp mellan rösena 11-12. Hjälpmanskap behövs inte och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Råmärken eller råpunkter som bestämmer den rå som uppgåtts: 2 st. à 110 € = 220 €
Delaktiga fastigheter: 2 st. à 175 € = 350 €
Längden på rån som uppgåtts: 100 m à 0,65 € = 65 €
Sammanlagt: 635 €

Kostnader för råmärken ingår i avgiften. Oavsett om hjälpmanskap anlitas eller inte är avgiften lika stor. Vanligen betalas kostnaderna till hälften av vardera fastighetens ägare.

Exempel 2:

På fastigheten A utförs rågång mot fastigheterna B och C på rån 1-2-3-4. Av dessa har råmärkena 2 och 3 försvunnit. På råmärke nr 2:s plats byggs ett nytt råmärke och råmärkets nr  3 plats bestäms som en råpunkt. Den rå som gås upp mot B är 320 m och mot C 80 m. Dessutom behöver råmärke 5 mellan fastigheterna A och B flyttas på grund av en väg som ska byggas. Som hjälpmanskap fungerar Lantmäteriverkets mätkarl. Skogsgränsen mellan fastigheterna A och B huggs upp i samband med rågången och förrättningsingenjören hämtar råmärkena med sig.

Råmärken eller råpunkter som bestämmer den rån som uppgåtts: 5 st. (4 st. à 110 € och 1 st. à 155 €) = 595 €
Delaktiga fastigheter: 4 st. (3 st. à 175 € och 1 st. à 100 €) = 625 €
Längden på rån som uppgåtts: 400 m à 0,65 € = 260 €
Sammanlagt: 1 480 €

Kostnader för mätkarl, upphuggning av rår och råmärken ingår i avgiften. Kostnaderna för förrättningen fördelas mellan delaktiga fastigheter på det sätt som fastställs vid förrättningen.

Fastighetsförrättningsavgiften för andra förrättningar än de som debiteras till fast pris debiteras enligt använd arbetstid oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Timpriset är 88 euro. Sådana tidsdebiterade förrättningar är exempelvis enskild vägförrättning, klyvning, landsvägsförrättning och inlösningsförrättning.

I timpriset för en tidsdebiterad förrättning ingår:

 • kostnader för råmärken
 • kostnader för möteslokaler

Övriga kostnader och ersättningar för utförande av förrättning, exempelvis kostnader för hjälpmanskap och expertarvoden debiteras separat. För anlitande av Lantmäteriverkets mätkarl som hjälpmanskap debiteras 33 euro per timme.

För förrättningar som debiteras enligt använd arbetstid bestäms timpriset i allmänhet enligt det timpris som är i kraft vid den tidpunkt då arbetet utförs.

Exkl. mervärdesskatt (moms).

När en förrättning eller åtgärd till fast pris inställs, återtas eller förfaller, tas fastighetsförrättningsavgiften ut i form av en förrättningsersättning enligt hur långt förrättningen har framskridit.

 • Om ingen arbetstid har antecknats på förrättningen, tas ingen avgift ut.
 • Avgiften är 310 euro, om ansökan återtas innan terrängarbetena inleds.
 • Avgiften motsvarar 60 % av förrättningsersättningen för en förrättning enligt ansökan, om ansökan återtas efter att terrängarbetena har utförts.
 • Avgiften motsvarar 100 % av förrättningsersättningen för en förrättning enligt ansökan, om ansökan återtas efter att alla arbetsuppgifter som ingår i förrättningen har utförts.
 • Avgiften är 720 euro, om det inte finns några lagliga förutsättningar för förrättningens verkställande och förrättningen inställs genom beslut av förrättningsmännen.

Avgiften kan dock vara högst lika stor som förrättningsavgiften för en motsvarande verkställd förrättning eller åtgärd.

 

När en tidsdebiterad förrättning eller åtgärd inställs, återtas eller förfaller, tas fastighetsförrättningsavgiften ut enligt använd arbetstid.

 

Exkl. mervärdesskatt (moms).