Myndighetsbeslut

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75093010844
Handläggning av köpvittnesförordnandeärende
225,00 Ingen moms
75093010865
Handläggning av köpvittnesförordnandeärende
225,00 Ingen moms

Ingen avgift tas ut för återkallande av ett förordnande till köpvittne.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
76701010758
Givande av utlåtande avsett i 91 h § markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
88,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75092010754
Beviljande av inlösningstillstånd med stöd av inlösningslagen 5 § 2 mom.
88,00 Ingen moms
75092010755
Beviljande av tillstånd till förhandsbesittningstagande med stöd av inlösningslagen 59 § 1 mom.
88,00 Ingen moms
75092010905
Beviljande av tillstånd till undersökning
88,00 Ingen moms
75092010757
Byte av sökande av inlösen (då ansökan görs efter det att förrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd)
180,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75091010756
Anteckning om upphävande i fastighetsregistret
88,00 Ingen moms
7509104288
Ändring av användningssyftet för en särskild rättighet och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret
88,00 Ingen moms
7509105891
Överföring av en särskild rättighet och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret
88,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75091010526
Beslut om sammanslagning av samfällda områden
88,00 Ingen moms
7509104270
Ändring av fastighetens art
135,00 Ingen moms
7509105009
Ändring av registerenhetens namn
135,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051011043
Befrielse av styckningsfastighet från inteckning eller inskriven sytning
300,00 Ingen moms
75051011042
Befrielse från inskriven sytning / sytning
87,00 Ingen moms
75051011040
Befrielse från inteckning (elektroniskt pantbrev) / inteckning
35,00 Ingen moms

Lantmäteriverket kan sköta en befrielse från inteckning eller inskriven sytning vid en förrättning eller som ett inskrivningsärende ifall innehavaren av panträtten eller den inskrivna sytningen ger sitt samtycke. Avgiftens bestämningsgrunder är de samma i båda fallen.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7500105001
Sammanslagning av två fastigheter
155,00 Ingen moms
7500105002
Tilläggsavgift per ytterligare fastighet som sammanslås
55,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75001011104
Fogande av fastighet till samfälld skog
165,00 Ingen moms

Om man genom sakägarnas avtal upphäver vägrätt enligt lagen om enskilda vägar eller annan nyttjanderätt eller servitutsrätt enligt fastighetsbildningslagen eller ändrar därtill anknytande nyttjandebestämmelser fastställs fastighetsbildningsavgiften enligt de i åtgärden delaktiga registerenheternas antal så att avgiften är 300 euro för en åtgärd som omfattar två registerenheter och 100 euro för respektive därpå följande delaktiga registerenhet. Avtalet ska upprättas skriftligt före sammanträdet eller vid förrättningens inledningssammanträde innan ärendet behandlas.

Utan avtal är en åtgärd tidsdebiterad men avgiften är alltid minst lika stor som avgiften för en motsvarande åtgärd som baserar sig på avtal.

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Upphävande av rättigheter eller ändring av nyttjandebestämmelser som baserar sig på avtal kan vid Lantmäteriverket utföras som fastighetsförrättning men även enligt fastighetsregisterförarens beslut. För åtgärden debiteras samma pris oberoende av utföringssätt.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051010966
Bildande, delning eller upphävning av väglag
300,00 Ingen moms
75051010960
Tilläggsavgift för varje övrig registerenhet
100,00 Ingen moms
75051010959
Upphävning av väg-,nyttjande-,eller servitutsrätt / två registerenheter
300,00 Ingen moms

Vid förrättningen upphävs enligt sakägarnas avtal vägrätten för fastigheten A på fastigheternas B och C områden, fastighetens A rätt att ta vatten på fastighetens C område samt fastighetens D vägrätt på fastighetens A område.

För två delaktiga fastigheter: 300 € och
För ytterligare två fastigheter: 2 x 100 € = 200 €
Sammanlagt: 500 €

Utan avtal är en åtgärd tidsdebiterad men avgiften är alltid minst lika stor som avgiften för en motsvarande åtgärd som baserar sig på avtal.

Upphävande av rättigheter eller ändring av nyttjandebestämmelser som baserar sig på avtal kan vid Lantmäteriverket utföras som fastighetsförrättning men även enligt fastighetsregisterförarens beslut. För åtgärden debiteras samma pris oberoende av utföringssätt.

Sökterm Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms i euro (€)
10896/PETO, 10897/ARTO, 10898/TJ Beslutsavgift 155,00 exkl. moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat. Om man i samband med åtgärden utför befrielse från inteckning eller inskriven sytning debiteras dessutom separata avgifter som bestämts för dessa åtgärder.

Överföring av andel i ett samfällt område till en fastighet eller bildande till lägenhet kan vid Lantmäteriverket utföras som fastighetsförrättning men även enligt fastighetsregisterförarens beslut. För åtgärden debiteras samma pris oberoende av utföringssätt.

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051010965
Tilläggsavgift per varje ytterligare fastighet
100,00 Ingen moms
75051010963
Överföring av andel/ar från en fastighet eller bildande till lägenhet då man inte utför befrielse från inteckning eller inskriven sytning i samband med beslutet
300,00 Ingen moms

Exempel:

Fastighetens A ägare har av samma försäljare köpt en andel av ett samfällt område från fastighet B och en andel av en samfälld båtplats från fastighet C. Fastigheterna B och C belastas inte av inteckningar, och andelarna överförs till fastigheten A. Avgift: 300 € + 100 € = 400 €

Överföring av andel i ett samfällt område till en fastighet eller bildande till lägenhet kan vid Lantmäteriverket utföras som fastighetsförrättning men även enligt fastighetsregisterförarens beslut. För åtgärden debiteras samma pris oberoende av utföringssätt.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051010961
Fogande av ett samfällt område till en fastighet
300,00 Ingen moms
75051010962
Varje annat samfällt område som fogas till en fastighet
100,00 Ingen moms

Om alla andelar i ett samfällt område har kommit att tillhöra en och samma fastighet, fogas det samfällda området till denna fastighet enligt ägarens ansökan vid en förrättning. Fastighetsförrättningsavgiften är 300 euro för fogande av ett samfällt område och 100 euro för respektive samfällda område som ytterligare fogas till fastigheten.

Fogande av samfällt område till en fastighet kan vid Lantmäteriverket utföras som fastighetsförrättning men även enligt fastighetsregisterförarens beslut. För åtgärden debiteras samma pris oberoende av utföringssätt.

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.