Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från vår kundservice eller med webblankett

Beställning från vår kundservice eller med webblankett Pris exkl. moms, euro (€) Pris inkl. moms, euro (€)
Lagfartsbevis 18,00 ingen moms
Gravationsbevis 18,00 ingen moms
Fastighetsregisterutdrag 18,00 ingen moms
Kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägerförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa 18,00 ingen moms
Kartutdrag över registerenhet 18,00 ingen moms
Intyg över arrenderätt 18,00 ingen moms
Utskrift som gäller outbrutet område 18,00 ingen moms
Utdrag ur nyttjanderättsenhet 18,00 ingen moms
Ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg ur fastighetsdatasystemet som ges via myndighetens elektroniska tjänst 14,00 ingen moms