Andelar i en samfälld skog

Storlekarna på andelarna i en samfälld skog kan fastställas antingen före den förrättning där den samfällda skogen bildas eller i samband med den.

Delägarna kan själva bestämma andelarna enligt ägarandelen. Då måste man dock se till att ingen fastighetsägares ekonomiska ställning försämras på grund av att den samfällda skogen bildas.

Om bestämmandet av andelar visar sig vara mer utmanande behövs hjälp av en utomstående person. Den utomstående kan vara en person som arbetar i skogsbranschen eller Lantmäteriverkets representant.

Andelarna bestäms antingen enligt graderingsvärde eller totalvärde. I dag bestäms andelarna nästan alltid enligt totalvärde.

I totalvärdesförfarandet bestäms fastighetens totala värde som en summa av

  • areal
  • markbottens kvalitet
  • trädbestånd
  • särskilda värden (exempelvis byggrätter och grustäkter).

I totalvärdesmetoden bestäms storleken av varje delägarfastighets andel i den samfällda skogen enligt det totala värdet av de ägor som respektive fastighet har överlåtit till den samfällda skogen. Detta värde motsvarar områdets gängse försäljningspris.

Graderingsvärdeförfarandet:

  • För respektive äga bestäms ett gradtal enligt den hållbara avkastningsförmågan så att det i gradtalet ingår ett genomsnittligt trädbestånd på orten som motsvarar skogstypen på ägan.
  • För respektive fastighet bestäms dess andel i den samfällda skogen enligt det totala graderingsvärdet av ägor som den överlåtit.
  • Bestäms ersättning i pengar om värdet på det verkliga trädbeståndet på ägorna skiljer sig från avkastningsträdbeståndet som ingår i ägornas avkastningsvärde, eller om ägorna har särskilda värden, exempelvis grusvärde eller strändernas värde för byggande.

Andelarnas storlek kan även fastställas på andra grunder och delägarna kan även avtala om andelstalen, förutsatt att avtalet inte kränker någons rätt.