En samfälld skogs förvaltning och delägare

Delägare i en samfälld skog är delägarfastigheternas ägare som bildar den samfällda skogens delägarlag.

Delägarlaget sköter och förvaltar den samfällda skogen för delägarna.

Delägarlagets bestämmanderätt används enligt lagen om samfällda skogar och den samfällda skogens reglemente av

  • delägarstämman
  • styrelsen
  • sysslomannen.

Begränsning av röstetal

I beslut av samfällda skogars delägarlag som fattas genom röstning har en delägare med en större andel oftast ett större röstetal än den som äger en mindre andel. Av denna orsak begränsas ofta röstetalet i beslut som avgörs genom röstning.

Genom denna begränsning ser man till att ingen delägare har för mycket makt i delägarstämman. I praktiken innebär detta att man i delägarlagets reglemente fastställer det högsta möjliga röstetalet. Bestämmelsen kan exempelvis vara att ingen delägare får ha mer än 50 procent av alla röster vid delägarstämman.