Nyttan av en samfälld skog


En samfälld skog har många fördelar. Beskattningen av en samfälld skog är lindrigare än privatpersoners skogsskatt. Skatten på inkomst från försäljning av virke och andra kapitalinkomster är 26,5 procent för en samfälld skog och 30 procent eller 34 procent för privatpersoner.

Det årliga överskottet som en samfälld skog betalar till sina delägare är skattefri inkomst. En samfälld skog vårdas enligt en skogsbruksplan. En planenlig användning av skogen tryggar en jämn och kontinuerlig avkastning.

När skogen sköts som en större enhet blir försäljningspriset på virke högre och kostnaderna per enhet för anskaffningar lägre. Skogsbruket i en samfälld skog är därför synnerligen lönsamt. I en stor samfälld skog blir möjligheterna till jakt och rekreation också större.

Vid ett arvskifte är det lättare att dela andelar i en samfälld skog än att börja dela skogsfastigheten i mindre skiften.

För vem passar samfällda skogar som ägandeform?

En samfälld skog är ett bekvämt sätt att äga skog som passar nästan alla skogsägare. En skogsägare som är delägare i en samfälld skog är fortsättningsvis skogsbrukare, men ägaren har överfört uppgifter som gäller skogsvård, virkesförsäljning och den praktiska skötseln på valda förtroendemän och skogsfackmän. I stället får ägaren en ekonomiskt hög avkastning på sin skogsegendom och en säker och fast inkomst varje år.

När du som skogsägare planerar en generationsväxling är en samfälld skog ett alternativ som det är värt att beakta. Det är enkelt att överföra andelar i en samfälld skog på arvtagarna. Samtidigt förblir skogsfastigheten intakt och arvtagarnas band till skogen som länge har varit i släktens ägo kvarstår.

Värt att notera

En samfälld skog avviker från ett traditionellt skogsägande på bland annat följande sätt:

  • En samfälld skog är särskilt skattskyldig. Skattesatsen för kapitalinkomster är 26,5 procent.
  • Utdelningar från överskottet är skattefri inkomst för delägarna, dvs. delägarna behöver inte betala skatt på inkomster från den samfällda skogen.
  • I beskattningen används förskott och månatliga momsredovisningar.
  • En samfälld skog är bokföringsskyldig.
  • Om omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro är den samfällda skogen även revisionsskyldig.
  • Delägarna kan fritt sälja och pantsätta andelar, men delägarlaget kan ha förköpsrätt inskrivet i reglementet.
  • I reglementet finns vanligtvis en överlåtelsebegränsning på andelar, som ska förhindra att andelarna i den samfällda skogen blir alltför små.
  • Rösträtten är begränsad i omröstningar och på det sättet har de som äger färre andelar möjlighet att påverka beslutsfattandet.