Samfällda skogar och fastigheter

En samfälld skogs delägarlag är en privaträttslig juridisk person. Delägarlaget kan företa rättshandlingar i delägarnas namn och skaffa fastigheter.

Anskaffning av mark till den samfällda skogen

En fastighet eller ett outbrutet område till en fastighet som den samfällda skogens delägarlag har skaffat fogas till den samfällda skogens område mot andel i den samfällda skogen på ansökan av delägarlaget. Ansök om förrättning och kryssa för punkten "Annan förrättning" på ansökningsblanketten. I beskrivningen ska du nämna att det är frågan om markanskaffning till samfälld skog.

Det är dock inte obligatoriskt att foga ett område till den samfällda skogen som den samfällda skogen har skaffat. Området kan även lämnas som en separat fastighet (skogslägenhet) i delägarlagets ägo, exempelvis som säkerhet för ett lån som den samfällda skogen behöver.

Andelar i samfällda områden

Ett område som fogas till en samfälld skog får inte ha andelar i andra samfällda områden eller gemensamma särskilda förmåner. Området får inte belastas av en inteckning, eftersom samfällda skogar inte får belastas av inteckningar. Däremot kan delägarfastigheterna belastas av inteckningar och en samfälld skog kan äga fastigheter som har andelar i andra områden.

Ett samfällt område kan inte vara delägare i ett annat samfällt område. Exempelvis om den samfällda skogen A:s delägarlag köper en fastighet som har andel i den samfällda skogen B, måste denna andel antingen fogas till en delägarfastighet eller säljas. Det är också möjligt att bilda en spökfastighet som den samfällda skogen A äger. Spökfastigheten har en andel i den samfällda skogen B.

Sammanslagning av samfällda skogar

Delägarlagen till två eller flera samfällda skogar kan avtala om sammanslagning av de samfällda skogarna. Sammanslagningen sker genom samma förfarande som bildandet av en samfälld skog. De samfällda skogarnas delägarlag ansöker om förrättningen. Sammanslagningen betalas av staten.

Andelar i en samfälld skog

Ett delägarlag kan skaffa till sin ägo andelar i den egna samfällda skogen. Detta sker exempelvis när en delägarfastighet inte längre vill vara delägare i den samfällda skogen och delägarlaget köper fastighetens andel.

Den andel som delägarlaget skaffat avskiljs från den överlåtande fastigheten vid en styckningsförrättning eller genom fastighetsregisterförarens beslut och överförs till delägarfastigheterna i förhållande till deras tidigare andelar.

Överlåtelsen av en andel i en samfälld skog är alltid överlåtelse av fast egendom. Andelen fogas alltid till den mottagande fastigheten vid en fastighetsförrättning. Om det inte finns en mottagande fastighet, bildas en spökfastighet.

En spökfastighet är en fastighet som endast har andelar i samfällda områden, men inga egna jord- eller vattenområden. En andel i en samfälld skog kan fogas till en mottagande fastighet eller bildas till en spöklägenhet också genom fastighetsregisterförarens beslut.