Fastighetsregisterkarta

Fastighetens läge visas på fastighetsregisterkartan. På den finns fastigheters och andra registerenheters gränser, råmärken och fastighetsbeteckningar.

Egenskapsuppgifter om fastigheter finns i fastighetsdatasystemet. Mera information: http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/fastigheter/expertanvandare/fastighetsuppgifter-sa-har-kan-du-fa-tillgang-till-dem.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem

Ändamål:

Fastighetsregisterkartans uppgifter behövs exempelvis i samband med fastighetsköp, vid ansökning om bygglov och vid utredning av egna eller andras rätter till genomfart eller av fastighetsgränser, råmärken eller fastighetsbeteckningar.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Skala
5000
Rumslig representation
Vektor
Rumslig representation info
Regionnät för ytan
Upprätthållande

Uppdateringsfrekvens: kontinuerlig

Tillkomsthistorik

Fastighetsgränserna märks ut i terrängen med råmärken när en fastighet bildas. Råmärkena utvisar fastighetens rålinjer. Gränsen kan även följa terrängformationer, exempelvis en strand, ett utfallsdike eller en väg. På glesbygdsområden har råmärkenas positioner vid fastighetsförrättningar fr.o.m. år 2005 bestämts med GPS-mätningar med cirka 20 cm noggrannhet. Koordinaterna för tidigare råmärken har bestämts antingen genom bildmätningar på flygbilder eller digitalisering av kartor. Dessa råmärkens noggrannhet varierar i allmänhet mellan 50 cm och 4 m, i vissa fall över 4 m. Ett råmärkes noggrannhet framgår av dess RSK-tal.

I tätorter grundar sig fastighetsregisterkartan i huvudsak på kommunens storskaliga baskartmaterial i detaljplanerna, i vilket fastighetsuppgifterna har uppdaterats.

Det kan förekomma inexaktheter i kartans lägesuppgifter, eftersom det inte finns exakta koordinater för alla råmärken. Mer exakt än av fastighetsregisterkartan framgår en registerenhets område av förrättningshandlingarna (tillgängliga i fastighetsregisterförarens arkiv) och terrängen.

Mera information, utredning om lägesnoggrannheten av råmärken på Fastighetsregisterkartan (på finska) http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/old/Nro_112_Kiinteistorekisterikartan_rajamerkkien_sijaintitarkkuus.pdf

Överensstämmelse
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010, av den 23 november 2010, om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster.
2010-12-08
Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licens till avgiftsfria datamaterial http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/oppnadata-licens-cc40. Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Fastighetsregisterkartan är tillgänglig i en version som täcker hela landet och i versioner som täcker ett avgränsat område eller har ett visst informationsinnehåll. Avgränsning enligt område sker på basis av kommunindelningen eller med en fri avgränsning. Materialet som levereras som filer är indelat i kartblad där objekten finns i helhet. Ändringar uppdateras i dessa filer varje vecka och för filerna erbjuds också en uppdateringstjänst.

Fastighetsregisterkartan finns tillgänglig även i Söktjänsten för fastighetsuppgifter (WFS), mera information (på finska) http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotietojen-rajapintapalvelut/kiinteistotietojen. I tjänsten finns tidsenliga uppgifter och också uppgifter om nyttjanderättsenheter med lägen.

Fastighetsregisterkarta raster finns tillgänglig även i Kartbildtjänsten (WMS), mera information (på finska) http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-0 och Kartbildtjänsten (WMTS), mera information (på finska) http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-1.

Begränsning av tillgänglighet

Lantmäteriverket och kommunerna har upphovsrätt och övriga immaterialrättigheter till Fastighetsregisterkartan. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av INSPIRE-direktivet.

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Format
XML/GML
Mapinfo MIF/MID
ESRI Shapefile
PNG

Fastighetsregisterkarta hanteringsavgifter

  Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
HANTERINGSAVGIFTER    
Standardversion    
- Första kommunen 85,00 105,40
- Följande kommuner 15,00 18,60
- Hela Finland 500,00 620,00
Skräddarsydd avskiljning    
- Första kommunen eller området 85,00 105,40
- Följande kommuner eller områden 55,00 68,20
     
DWG/DXF-konvertering/tilläggspris (gränser och beteckningar):    
- Området eller kommunen 15,00 18,60
     
FASTIGHETSBETECKNINGAR:    
- Första kommunen med egenskapsbegränsningar 85,00 105,40
- Följande kommuner med egenskapsbegränsningar 15,00 18,60
- Hela Finland med egenskapsbegränsningar 1 000,00 1 240,00
     
Inte baserad på en förrättning