Fastighetsregisterkarta

Fastighetens läge visas på fastighetsregisterkartan. På den finns fastigheters och andra registerenheters gränser, råmärken och fastighetsbeteckningar.

Egenskapsuppgifter om fastigheter finns i fastighetsdatasystemet. Mera information: http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/fastigheter/expertanvandare/fastighetsuppgifter-sa-har-kan-du-fa-tillgang-till-dem.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem

Ändamål:

Fastighetsregisterkartans uppgifter behövs exempelvis i samband med fastighetsköp, vid ansökning om bygglov och vid utredning av egna eller andras rätter till genomfart eller av fastighetsgränser, råmärken eller fastighetsbeteckningar.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Skala
5000
Rumslig representation
Vektor
Rumslig representation info
Regionnät för ytan
Upprätthållande

Uppdateringsfrekvens: kontinuerlig

Tillkomsthistorik

Fastighetsgränserna märks ut i terrängen med råmärken när en fastighet bildas. Råmärkena utvisar fastighetens rålinjer. Gränsen kan även följa terrängformationer, exempelvis en strand, ett utfallsdike eller en väg. På glesbygdsområden har råmärkenas positioner vid fastighetsförrättningar fr.o.m. år 2005 bestämts med GPS-mätningar med cirka 20 cm noggrannhet. Koordinaterna för tidigare råmärken har bestämts antingen genom bildmätningar på flygbilder eller digitalisering av kartor. Dessa råmärkens noggrannhet varierar i allmänhet mellan 50 cm och 4 m, i vissa fall över 4 m. Ett råmärkes noggrannhet framgår av dess RSK-tal.

I tätorter grundar sig fastighetsregisterkartan i huvudsak på kommunens storskaliga baskartmaterial i detaljplanerna, i vilket fastighetsuppgifterna har uppdaterats.

Det kan förekomma inexaktheter i kartans lägesuppgifter, eftersom det inte finns exakta koordinater för alla råmärken. Mer exakt än av fastighetsregisterkartan framgår en registerenhets område av förrättningshandlingarna (tillgängliga i fastighetsregisterförarens arkiv) och terrängen.

Mera information, utredning om lägesnoggrannheten av råmärken på Fastighetsregisterkartan (på finska) http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/old/Nro_112_Kiinteistorekisterikartan_rajamerkkien_sijaintitarkkuus.pdf

Överensstämmelse
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010, av den 23 november 2010, om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
2010-12-08
Produkten uppfyller specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Begränsning av tillgänglighet

no limitations to public access

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Format
XML/GML
Mapinfo MIF/MID
ESRI Shapefile
PNG

Fastighetsregisterkarta hanteringsavgifter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010080
Fastighetsregisterkarta material första kommunen - standard och skräddarsydd avskiljning
89,27 110,70
77103010081
Fastighetsregisterkarta material följande kommuner, standardversion
15,73 19,50
77103010082
Fastighetsregisterkarta material hela Finland, standardversion
525,00 651,00
77103010083
Fastighetsregisterkarta material följande kommuner, skräddarsydd
57,74 71,60
77103010084
DWG/DXF-konvertering, området eller kommunen
15,73 19,50
77103010085
Fastighetsbeteckningar första kommunen med egenskapsbegränsningar
89,27 110,70
77103010086
Fastighetsbeteckningar följande kommuner med egenskapsbegränsningar
15,73 19,50
77103010087
Fastighetsbeteckningar hela Finland med egenskapsbegränsningar
1050,00 1 302,00
Inte baserad på en förrättning