Hoppa till huvudinnehåll

Indelning i förvaltningsområden enligt kommunindelningen

Kommunindelning är ett material som beskriver Finlands kommunindelning.

Kommunindelningsmaterial produceras i skalorna 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 och 1:4 500 000. Materialet i skalan 1:10 000 har producerats utifrån fastighetsregistret. Kommungränserna i övriga skalor har generaliserats för att passa respektive skala.

Av kommunindelningsmaterialet finns produkter tillgängliga både i vektor- och i rasterformat. Kommunindelningsprodukter i vektorformat innehåller kommunnumren, kommunnamnen på finska och svenska, kommungränserna och kommunernas områden. Dessutom innehåller vektorprodukten motsvarande uppgifter om landskapen, regionförvaltningsverken och riket samt en specificering av kommunens areal i jord- och vattenareal i MapInfo- och Shape-format. Produkterna i rasterformat innehåller endast kommungränserna.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem .

Ändamål:

Produkten Kommunindelning lämpar sig att användas som bakgrundsmaterial i olika analyser samt som utgångsmaterial för kartprodukter.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Skala
10000
100000
250000
1000000
4500000
Pixelstorlek
1 m
8 m
32 m
128 m
512 m
Rumslig representation
Vektor
Rumslig representation info
Plant regionnät
Informationsinnehåll

Produktspecifikationerna för kommunindelningsprodukter finns på adressen http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Tietotuoteselosteet/ och schemadokumentet på adressen http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Skeemakuvaus/NLSF_AU_schema_documentation_4.0.html

Produktspecifikationerna för kommunindelningsrastren finns på adressen http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Tietotuoteselosteet/.

Upprätthållande

De nya kommunindelningsprodukterna framställs vid kalenderårets början efter att kommunindelningsmaterialet har uppdaterats.

Tillkomsthistorik

Kommunindelning är ett material som beskriver kommunindelningen i hela Finland och som produceras av Lantmäteriverket. Av kommunindelningsmaterialet som producerats utifrån fastighetsregistret har man producerat den icke-generaliserade produkten Kommunindelning 1:10 000. Därtill produceras Kommunindelning 1:100 000 genom att generalisera kommunindelningsmaterialet. Materialet i skalan 1:250 000 produceras genom att generalisera materialet i skalan 1:100 000. Materialet i skalan 1:1 000 000 produceras genom att generalisera materialet i skalan 1:250 000. Materialet i skalan 1:4 500 000 produceras genom att generalisera materialet i skalan 1:1 000 000. Produkter som färdigställts av dessa material stämmer överens med schemat Administrativa enheter i Inspire-direktivet.

Utgångsmaterialet för kommungränserna är fastighetsgränserna i fastighetsregistret, som uppdateras kontinuerligt. Förändringar i kommungränserna förs årligen in i kommunindelningsmaterialet vid början av varje år.

Kommunindelningsprodukterna omfattar kommunenklaver, ifall de passar produktens användningsskala. I produkternas kommunindelningsområden ingår uppgiften om det är fråga om ett huvudområde eller en enklav. På basis av denna uppgift kan man ta bort enklaver ur produkten.

Kommunindelningsmaterialet innehåller inte strandlinjer, utan de måste skaffas separat ur något annat material i motsvarande skala.

Överensstämmelse
2010-12-08

Datamaterialet är i enlighet med informationsproduktspecifikationen.

Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Begränsning av tillgänglighet

no limitations to public access

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Format
XML/GML
ESRI shapefile
Mapinfo MIF/MID
PNG

Hanteringsavgifter för kommunindelningsmaterial

Inga avgifter för användarrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010010
Kommunindelning (1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 milj., 1:4,5 milj.), kommunindelningsrastret (1:10 000, 1:100 000, 1:250 000)
92,02 114,10
77103010011
Kommunindelningsrastret (1:1 000 000, 1:4 500 000)
57,74 71,60
Inte baserad på en förrättning