INSPIRE: Dataprodukter

INSPIRE-specifikationerna för dataprodukter (data product specifications) beskriver innehållet och strukturen för europeiska geodataprodukter. De utarbetas för varje geodatagrupp som omnämns i INSPIRE-direktivets bilagor I–III. Det centrala innehållet har sammanställts i kommissionens förordning som gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster.

Europeiska unionens medlemsländer ska erbjuda INSPIRE-geodataprodukter som överensstämmer med dataproduktspecifikationerna via visnings- och nedladdningstjänster. INSPIRE-geodataprodukterna ska erbjudas för bilaga I senast 23.11.2017 och för bilagor II–III senast 21.10.2020.

INSPIRE-sekretariatet har tillsammans med myndigheterna under 2014–2016 berett nationella dataproduktplaner för beredningen av dataprodukter tillsammans med de myndigheter som ansvarar för de olika temana.  En del av dataproduktplanerna är fortfarande under beredning. De färdiga dataproduktplanerna har lagts till på denna sida.

Nedan finns länkar till INSPIRE-dataproduktspecifikationerna och nationella dataprodukter enligt geodatagrupp. I slutet finns nödvändiga SLD-filer, modelleringsfiler och scheman för dataprodukter.

Bilaga I: Dataproduktspecifikationer

Referenskoordinatsystem

Geografiska rutnätssystem

Geografiska namn

Administrativa enheter

Adresser

Fastighetsområden

Transportnät

Hydrografi 

Skyddade områden 

Bilaga II: Dataproduktspecifikationer

Höjd

Landtäcke

Ortofoto 

Geologi 

Bilaga III: Dataproduktspecifikationer

Statistiska enheter

Byggnader

Mark 

Markanvändning

Människors hälsa och säkerhet

Allmännyttiga och offentliga tjänster

Anläggningar för miljöövervakning

Produktions- och industrianläggningar

Jordbruks- och vattenbruksanläggningar

Befolkningsfördelning- demografi

Områden med särskild förvaltning/begränsningar/reglering samt enheter för rapportering

Naturliga riskområden

Atmosfäriska geografiska meteorologiska förhållanden

Geografiska oceanografiska förhållanden

Havsområden

Biogeografiska regioner

Naturtyper och biotoper

Arters utbredning

Energiresurser

Mineralfyndigheter

SLD-beskrivningsfiler

De beskrivningsstilar för dataprodukter i visningstjänster som beskrivs i dataproduktspecifikationerna finns på SLD-beskrivningsspråk i zip-filen nedan.

SLD-beskrivningsfiler 3.5.2010.zip

Modellering

Vid utarbetandet av geodataprodukterna har man använt modelleringsmetoder som beskrivs i följande dokument. Dokumenterna är tillgängliga enbart på engelska.

Scheman

INSPIRE-schemana finns på Europeiska kommissionens INSPIRE-sidor.