INSPIRE: Nationella datakatalogen

Den nationella datakatalogen är en förteckning över rumslig information i Finland som omfattas av INSPIRE-direktivet. Förteckningen är indelat i teman enligt INSPIRE-direktivets bilagor I–III. En officiell version av datakatalogen är tillgänglig i pdf-format (senast uppdaterad 6.5.2019).

Delegationen för geografisk information upprätthåller den nationella datakatalogen. Om din organisation önskar uppdatera förteckningen, kontakta INSPIRE-sekretariatet. Delegationen för geografisk information behandlar begäran om uppdatering vid sitt nästa möte.

En del namn på teman har uppdaterats efter publiceringen av direktivet. Förändringarna har inte tills vidare uppdaterats i direktivet. I förteckningen nedan har namnen på temana uppdaterats för att motsvara förordningen. Vid namnet på temat står dess originalnamn inom parentes. Definitionerna för temana överensstämmer med INSPIRE-direktivet.