Delegationen för geografisk information

Delegationen för geografisk information är ett nationellt koordineringsorgan vars uppgift är att följa med och utvärdera utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information samt koordinera genomförandet av Inspire-direktivet. Delegationens uppgifter och sammansättning beskrivs nedan. I slutet av sidan finns material från delegationens möten.

Uppgifter

Uppgifterna för delegationen för geografisk information har fastställts i förordningen om en infrastruktur för geografisk information (725/2009):

 • Följa den allmänna utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information
 • Utifrån övervakningsrapporter som Lantmäteriverket årligen bereder följa utfallet av åtgärder som avses i lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009)
 • Behandla sådana ställningstaganden och framställningar med anknytning till genom-förandet av infrastrukturen för geografisk information som Europeiska gemenskapernas kommission bereder
 • Behandla eventuella nationella tillämpningsanvisningar för genomförandet av infrastrukturen för geografisk information
 • Behandla villkor och begränsningar som hänför sig till anlitandet av allmänna nättjänster
 • Ta initiativ och ge utlåtanden i frågor som gäller utveckling av geodataområdet

Medlemmar

Den senaste treåriga mandatperioden (10.10.2016–9.10.2019) för delegationen för geografisk information tog vid genom statsrådets beslut om tillsättande 6.10.2016.

Ordförande

 • Dataadministrationsdirektör Antti Vertanen, jord- och skogsbruksministeriet

Övriga medlemmar

 • ledande expert Ari-Pekka Dag, inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Aulikki Pakanen, försvarsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Riitta Autere, finansministeriet
 • råd för internationella ärenden Antti Paasilehto, kommunikationsministeriet
 • specialist Saku Härkönen, miljöministeriet
 • specialist Kai Karsma, arbets- och näringsministeriet
 • utvecklingschef Aleksi Yrttiaho, Institutet för hälsa och välfärd
 • professor Alfred Colpaert, Östra Finlands universitet
 • utvecklingschef Pasi Piela, Statistikcentralen
 • enhetschef Niina Ahtonen, Geologiska forskningscentralen
 • utvecklingschef Riitta Teiniranta, Miljöcentralen
 • enhetschef Tarja Riihisaari, Meteorologiska institutet
 • enhetschef Reijo Prokkola, Trafikverket
 • kartproduktionschef Mirja Metsälä, Esbo stad
 • lösningsarkitekt Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

Ständig sakkunnig:

 • direktör Juha Vilhomaa, Lantmäteriverket

Lantmäteriverket sköter sekretariatets uppgifter.

Mötesmaterial

Länkar till protokollens bilagor finns i slutet av protokollen.

 

Om du behöver äldre mötesmaterial från delegationen för geografisk information, ber vi dig kontakta INSPIRE-sekretariatet.