Delegationen för geografisk information

Delegationen för geografisk information är ett nationellt koordineringsorgan vars uppgift är att följa med och utvärdera utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information samt koordinera genomförandet av INSPIRE-direktivet. Delegationens uppgifter och sammansättning beskrivs nedan. I slutet av sidan finns linken till material från delegationens möten.

Uppgifter

Uppgifterna för delegationen för geografisk information har fastställts i förordningen om en infrastruktur för geografisk information (725/2009):

 • Följa den allmänna utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information
 • Utifrån övervakningsrapporter som Lantmäteriverket årligen bereder följa utfallet av åtgärder som avses i lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009)
 • Behandla sådana ställningstaganden och framställningar med anknytning till genom-förandet av infrastrukturen för geografisk information som Europeiska gemenskapernas kommission bereder
 • Behandla eventuella nationella tillämpningsanvisningar för genomförandet av infrastrukturen för geografisk information
 • Behandla villkor och begränsningar som hänför sig till anlitandet av allmänna nättjänster
 • Ta initiativ och ge utlåtanden i frågor som gäller utveckling av geodataområdet

Medlemmar

Den senaste treåriga mandatperioden (5.11.2019–4.11.2022) för delegationen för geografisk information tog vid genom statsrådets beslut om tillsättande 5.11.2019.

Ordförande

 • Ledande expert Mari Laakso, jord- och skogsbruksministeriet

Övriga medlemmar

 • Dag Ari-Pekka, ledande expert, inrikesministeriet
 • Grönholm Marko, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd
 • Henriksson Anu, specialist, arbets- och näringsministeriet
 • Härkönen Saku, specialist, miljöministeriet
 • Kahra Antti, specialist, Geologiska forskningscentralen 
 • Lotsari Eliisa, docent, Östra Finlands universitet, ordförande föt FIUGINET
 • Marttila Anna-Maija, information specialist, finansministeriet
 • Metsälä Mirja, kartproduktionschef Esbo stad (Kummunförbundet)
 • Paasilehto Antti, råd för internationella ärenden, kommunikationsministeriet
 • Pesu Matti, enhetschef, trafikledsverket
 • Piela Pasi, utvecklingschef, Statistikcentralen
 • Piirainen Petri, konsultativ tjänsteman, förvarsministeriet
 • Riihisaari Tarja, enhetschef, Meteorologiska institutet
 • Sarkola Pekka, ordförande av OSGeo Suomi ry, ProGIS ry
 • Teiniranta Riitta, utvecklingschef, Miljöcentralen
 • Valojärvi Laura, VD, Esri Finland Ab, FLIC

Ständig sakkunnig:

 • direktör Jurkka Tuokko, Lantmäteriverket

Lantmäteriverket sköter sekretariatets uppgifter.

Mötesmaterial

Mötesmaterial finns på Finska från och med 2013.

Om du behöver äldre mötesmaterial från delegationen för geografisk information, ber vi dig kontakta INSPIRE-sekretariatet inspire (at) nls.fi.