Den nationella strategin för geografisk information

Den nationella strategin för geografisk information

Den nationella strategin för geografisk information 2018 "Päätöksen paikka” (Plats för beslut, på finska) syftar till ett öppet samhälle som utnyttjar geodata i beslutsfattandet. Deltar din organisation? Nu är det dags för beslut!

Päätöksen paikka 2018

Vision: Geodatatjänster i kärnan av samhället

 

Mål 1:

Den offentliga förvaltningens och företagens geografiska information är högklassig, lättillgänglig och motsvarar användarnas behov

 • Tillgången till geografisk information förbättras
 • Den geografiska informationens användbarhet och kombinerbarhet med datamaterialen förbättras
 • Användningen av sociala metoder vid insamling och upprätthållande av geografisk information effektiviseras
 • Tidsdimensionen beaktas vid hanteringen av geodatamängder

Mål 2:

Användningen av geografisk information effektiviserar verksamheten och förbättrar tjänsterna

 • Användningen av geografisk information i beslutsfattandet främjas
 • Geodatatjänsternas användbarhet förbättras
 • Geografisk information utnyttjas i större utsträckning än tidigare vid utveckling av offentliga tjänster
 • Information om möjligheterna att utnyttja geografisk information

Mål 3:

Ett fungerande samarbete utvidgar och effektiviserar produktionen, upprätthållandet och utnyttjandet av geografisk information och skapar förutsättningar för forsknings- och innovationsverksamhet

 • Samarbetet mellan producenter av geografisk information och serviceföretag förbättras
 • Principerna för öppen källkod används vid systemutvecklingsprojekt inom geodatabranschen
 • Den öppna geografiska informationens samhällseffekter utreds

Mål 4:

God kompetens skapar förutsättningar för utnyttjande av geografisk information och utveckling av geodatainfrastrukturen

 • Satsning på undervisningen i geografisk information på olika utbildningsnivåer

 

Bakgrund

Fokusområdet för den nationella strategin för geografisk information 2016 ”Plats för geoinformation” var utnyttjandet av geodata. De mål som sattes upp i strategin är i huvudsak fortfarande aktuella, även om en del av åtgärderna redan har genomförts. Fokusområdet kan dock redan förskjutas från utnyttjandet till den geografiska informationens effektfullhet.

Den nya strategin för geografisk information ”Päätöksen paikka” för åren 2017–2018 bygger på en uppdatering av den tidigare strategin. Uppdateringen av strategin gjordes under en gemensam workshop som Delegationen för geografisk informations och Geodatanätverkets spetstema Strategi och kommunikation ordnade den 30 november 2016 och där deltagarna bildade beredningsgruppen för strategin. För redigeringen ansvarade INSPIRE-sekretariatet, som verkar vid Lantmäteriverket.

Den nya strategin för geografisk information fungerar som en av utgångspunkterna för den geodatapolitiska redogörelse som utarbetades vid Jord- och skogsbruksministeriet. Redogörelsen färdigställdes och överlämnades till riksdagen i slutet av 2017 och behandlas vid riksdagens utskott hösten 2018. Förhoppningen är att redogörelsen ska ha stor inverkan på det politiska beslutsfattandet och eventuellt även på lagstiftningen. När redogörelsen är färdig är det dags att fastställa nya mål och funktioner för geodatabranschen. Till dess fungerar den uppdaterade nationella strategin för geografisk information som vägvisare för de gemensamma målen och den gemensamma riktningen inom geodatabranschen.

Följande personer har deltagit i beredningen av strategin:

Ordförande:
Riitta Teiniranta, Finlands miljöcentral
Anna Mustajoki, Tammerfors stad

Deltagare i workshopen:
Kari-Pekka Karlsson, Jord- och skogsbruksministeriet
Kai Karsma, Arbets- och näringsministeriet
Jaana Mäkelä, Spatineo Oy
Seppo Suorsa, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

INSPIRE-sekretariatet (Lantmäteriverket):
Claudia Bergroth
Riikka Kivekäs
Panu Muhli