INSPIRE-åtgärdsplanen

INSPIRE-åtgärdsplanen är ett verktyg för att korrigera bristerna i implementeringen av INSPIRE-direktivet i Finland under perioden 15.9.2016–31.12.2020. Åtgärdsplanen innehåller en beskrivning av utgångspunkterna för implementeringen och nuläget samt åtgärder för att korrigera de observerade bristerna.

Bakom planen ligger de brister som Europeiska kommissionen har observerat i medlemsländernas INSPIRE-implementering och som ledde till att kommissionen kallade alla medlemsländer till bilaterala möten för att diskutera svårigheterna vid implementeringen. För Finlands, Sveriges och Danmarks del ordnades mötet i Bryssel den 25 april 2016. Som ett resultat av mötena ombads alla medlemsländer överlämna en INSPIRE-åtgärdsplan till kommissionen inom utsatt tid. För Finlands del gick tidsfristen ut den 15 september 2016, då en villkorlig åtgärdsplan överlämnades. Ett sammandrag bekräftat av Delegationen för geografisk information överlämnades till kommissionen den 16 mars 2017.

Planen har gjorts upp som ett samarbete mellan INSPIRE-sekretariatet, Jord- och skogsbruksministeriet och Ålands landskapsregering. De beskrivningar av implementeringsstatusen och åtgärder som gäller myndigheterna på Åland har skrivits på svenska.

Nedan finns en närmare beskrivning av innehållet i Finlands åtgärdsplan och tidsschemat för den samt av hur genomförandet av planen följs upp. Du kan ta del av de andra medlemsländernas åtgärdsplaner på den INSPIRE-webbplats som Europeiska kommissionen upprätthåller.

Åtgärder och tidsschema

INSPIRE-åtgärdsplanen specificerar totalt 15 åtgärder för att korrigera bristerna i implementeringen. Åtgärderna har presenterats i en tabell som förutom en beskrivning av åtgärden även innehåller de ansvariga instanserna och det tidsschema som eftersträvas. Nedan listas åtgärderna enligt delområde:

Åtgärder som gäller geodatamängder och geodatatjänster:

 • P1. Identifiera det miljörapporteringsmaterial som saknas och inkludera detta i geodatainfrastrukturen
 • P2. Komplettera med de geodatamängder som saknas för Ålands del
 • P3. Främja förverkligandet av harmoniserade INSPIRE-dataprodukter
 • P4. Sammanställa en nationell förteckning över geodatatjänster
 • P5. Genomföra och införa en produktionsversion av katalogtjänsten
 • P6. Tillhandahålla effektiviserat stöd och utbildning för genomförandet av skyldigheterna gällande geodatamängderna och geodatatjänsterna

Åtgärder gällande metadata:

 • M1. Uppdatera den nationella söktjänsten
 • M2. Tillhandahålla effektiviserat stöd och utbildning för utarbetandet av metadata
 • M3. Effektiviserad korrigering av bristerna i kommunernas INSPIRE-implementering när det gäller metadata
 • M4. Utarbetande av metadatabeskrivningar för geodatatjänsterna

Åtgärder gällande webbtjänsterna:

 • V1. Tillhandahålla effektiviserat stöd och utbildning för genomförandet av skyldigheterna gällande webbtjänsterna
 • V2. Effektiviserad övervakning av INSPIRE-webbtjänsternas interoperabilitet och kvalitet
 • V3. Korrigera bristerna i INSPIRE-webbtjänsterna

Horisontella åtgärder:

 • H1. Förankring av beslutsfattarna
 • H2. Förbättrad geodatasamverkan lokalt på Åland

 

 

INSPIRE-toimenpidesuunnitelman tiekartta
Vägkarta för INSPIRE-åtgärdsplanen

Verkställande

Jord- och skogsbruksministeriet skickade i april 2017 ett officiellt brev till alla förpliktigade myndigheter för att inleda verkställandet av INSPIRE-åtgärdsplanen. I brevet ombads myndigheterna överlämna en egen fritt formulerad verkställighetsplan till INSPIRE-sekretariatet före den 15 maj 2017. Delegationen för geografisk information följer upp hur verkställighetsplanerna genomförs.

Mer information och anvisningar får du av INSPIRE-sekretariatet. Du hittar våra kontaktuppgifter här.