Internationellt INSPIRE-samarbete

INSPIRE-direktivet utvecklas genom europeiskt samarbete. En MIG-grupp som består av experter från de olika medlemsländerna upprätthåller och vidareutvecklar direktivet. Den delar även information och erfarenheter av implementeringen av direktivet.

MIG

MIG (Maintenance and Implementation Group) är en samarbetsgrupp som Europeiska kommissionen har grundat. Gruppen har i uppgift att uppdatera de tekniska anvisningarna i anslutning till INSPIRE-direktivet, samla in erfarenheter och god praxis gällande implementeringen av direktivet och förmedla informationen till de organisationer som ansvarar för medlemsländernas geografiska information.

MIG-gruppen är en del av den europeiska referensramen MIF (Inspire Maintenance and Implementation Framework). Målet är att utveckla INSPIRE-direktivet, ansvara för frågor kring implementeringen och dela implementeringserfarenheter.

MIG-gruppen är indelad i två permanenta undergrupper. MIG-P utarbetar riktlinjer på den strategiska nivån och MIG-T behandlar tekniska frågor. Grupperna beskrivs mer ingående nedan.

MIG-P

MIG-P (MIG policy-related group) behandlar frågor på den strategiska nivån. Gruppen styr verksamheten, fattar beslut om vilka projekt som ska inledas, rangordnar arbetsområdena i arbetsprogrammet och godkänner förslag till ändringar i arbetsprogrammet.

Finlands representanter i MIG-P-gruppen är Antti Vertanen från Jord- och skogsbruksministeriet och Panu Muhli från Lantmäteriverket.

MIG-T

MIG-T (MIG technical group) behandlar tekniska frågor. Gruppen diskuterar tekniska frågor i anslutning till upprätthållandet och implementeringen av INSPIRE-direktivet samt bereder och uppdaterar regelbundet det arbetsprogram som MIG-P godkänner.

Finlands representanter i MIG-T-gruppen är Antti Vertanen från Jord- och skogsbruksministeriet och Jari Reini från Lantmäteriverket.

MIG-T-gruppen har flera arbetspaket som bereds i arbetsgrupper som består av experter från de olika medlemsländerna. De aktiva arbetsgrupperna finns på MIG-T:s webbplats. Arbetspaket som väntar på godkännande finns också på MIG-T:s webbplats.

Pool of Experts

Experterna i MIG-arbetsgrupperna utses från den expertpool (Pool of Experts) som Europeiska kommissionen upprätthåller. Poolen är öppen för alla, och ingen tidsgräns har angetts för anmälan. I samband med anmälan insamlas meritförteckningar på engelska av experterna. Dessa används som utgångspunkt vid valet av experter till arbetsgrupperna.

Finländska experter inom geodatabranschen uppmuntras att aktivt anmäla sig till expertpoolen. Deltagande kan innebära en fantastisk möjlighet att delta i utvecklingen av INSPIRE. Anmälan binder inte medlemmarna i poolen att delta i projekten, utan var och en kan besluta om deltagandet utifrån projektförslagen och sin egen arbetssituation.