Referensarkitektur för geografisk information

Referensarkitekturen för geografisk information fastställer den nationella geodatainfrastrukturen. Syftet är att ha en semantisk och teknisk kompatibilitet mellan geodata och tillhörande funktioner för att främja interoperabiliteten mellan organisationer för att öka den gemensamma användningen av geodata.

Referensarkitekturen för geografisk information baseras på lagen och förordningen om en infrastruktur för geografisk information. Referensarkitekturen för geografisk information beskriver inte hur geodata utnyttjas, utan den fokuserar på att föräldra och publicera geodata på ett kompatibelt sätt.

Referensarkitekturen för geografisk information finns tillgänglig på webbplatsen Avoindata.fi.

Nedan har vi samlat de viktigaste kraven för den nationella geodatainfrastrukturen. Detaljerad information om kraven på referensarkitekturen för geografisk information på olika nivåer kan läsas i referensarkitekturen.

Allmänna krav

Öppenhet och oberoende
Geodatatjänsterna utvecklas utifrån öppna standarder. Tjänsterna är i regel öppna. I tjänster som används mellan myndigheter och tjänster som baseras på överlåtande av avtal utnyttjas samma öppna lösningsmodeller och standarder.

Administrationsmodeller, roller och ansvar
Rollerna för dem som utvecklar och underhåller geodatatjänster fastställs enligt lagstiftningen. Rollerna och ansvaren kan även baseras på avtal mellan myndigheterna. Vid utvecklingen av geodatatjänster beaktas tjänsternas fortfarighet och livscykel genom att fastställa en administrationsmodell för tjänsterna. I administrationsmodellen för tjänsterna tillämpas bästa praxis och modeller (t.ex. ITIL). Support anordnas för tjänsterna eller så ges ett servicenivålöfte.

Interoperabilitet, kompatibilitet och gemensam användning
Utgångspunkten för geodatatjänsterna är öppenhet, interoperabilitet, kompatibilitet och gemensam användning. Kompatibiliteten säkras genom att harmonisera data, ha produkter med en gemensam modell och erbjuda gränssnittstjänster som utgår från standarder. Entydigheten för geodataobjekt som hör till grundläggande dataregister säkras med URI-koder och genom att följa de Inspire-definitioner som rör dessa. Den gemensamma användningen möjliggörs genom att publicera kompatibla tjänster och tjänstebeskrivningar för avtalade gemensamma dataöverföringskanaler.

Kvalitet och tillgänglighet beträffande data
Geodatatjänsterna ska erbjuda omfattande, pålitlig och aktuell information om objekten i grundläggande dataregister. Geodata som publiceras för andra objekt ska också vara pålitliga och aktuella. För geodatatjänsterna fastställs en servicenivå och ett service- och kontinuitetslöfte ges för tjänsterna.

Livscykel för information och tjänster
I geodatatjänsterna beaktas livscykeln och tidsdimensionen för tjänster och produkter. Kontinuiteten av tjänsterna och användbarheten av data tryggas med hjälp av metadata och versionshantering. Tidigare versioner stöds under en övergångsperiod.

Utveckling och anskaffning
Vid utvecklingen av geodatatjänster främjas öppen källkod och tjänsterna produceras i enlighet med öppna standarder. Genom JIT-avtalsvillkor säkras beställarens rättigheter och förmåga att vara oberoende av leverantör. Utvecklingen styrs med krav och kvalitetskriterier för offentliga anskaffningar.

Krav på datasystem

Tjänsteorienterad arkitektur
Infrastrukturen utgörs av distribuerade geodatatjänster, som beskrivs på ett sådant sätt att söktjänsten hittar dem. De som använder tjänsten kan hitta de tjänster de behöver med hjälp av söktjänsten och ta i bruk tjänsterna med den information de hittar.

Interaktiv infrastruktur för geografisk information
Vid sidan av att publicera och dela information erbjuder infrastrukturen för geografisk information lagringstjänster för att motta geografisk information och tillhörande observations- och responsinformation.

Teknisk kompatibilitet mellan geodatatjänster
Den tekniska kompatibiliteten för geografisk information säkerställs genom att använda gemensamma dataöverföringskanaler för geografisk information samt tjänster som utförts enligt OGC- och W3C-standarderna.

Tekniska krav

Gemensamma dataöverföringskanaler för geografisk information
Infrastrukturtjänster erbjuds beroende på datasäkerhet, nivå av användaridentifiering och integrationsmodeller på fyra olika sätt: som öppna eller användningsbegränsade internettjänster, via en nationell servicekanal eller med utnyttjande av zonkanaler. Dataöverföringskanalerna väljs ändamålsenligt baserat på användarnas behov.

Geodatatjänsterna bygger på öppna internationella standarder
Geodatatjänsterna genomförs enligt OGC- och W3C-standarderna som fastställts i referensarkitekturen.

Administrationen av rätten att använda geodatatjänster baseras på en federation
Användarnas hemorganisationer svarar för att identifiera användarna och förmedla användarnas identitet till dem som producerar tjänsterna.

Införandet av geodatatjänster sker elektroniskt
En eventuell användarregistrering för tjänsten samt betalning för tjänsten sker elektroniskt.

Krav på dataskydd och datasäkerhet

Tillgänglighet till information
Informationen är tillgänglig när den behövs. Tillgängligheten till informationen säkerställs genom att följa definitionerna i JHS 180 innehållstjänster för geografisk information samt JHS 174 klassificering av servicenivån för ICT-service.

Dataintegritet
Informationen får inte ändras oavsiktligt eller till följd av angrepp, informationen ska vara korrekt. Integriteten av uppräkningstyperna för geografisk information, topologisk och geometrisk integritet samt formatets integritet säkerställs genom att följa standarden ISO 19157.

Datakonfidentialitet
Data får endast hanteras av personer som har rätt till detta. Den offentliga förvaltningens geografiska information är myndighetsdata liksom annan information