Hoppa till huvudinnehåll

Kraftöverföringsledning / Voimansiirtojohto 110 kV, Westenergy-Gerby

Till påseende t.o.m.
Kommun/Fastighet
Korsholm
Vasa
Sökande
Vasa Elnät Ab - Vaasan Sähköverkko Oy
Ärendenummer
2022-697785

                       K A L L E L S E   T I L L   S A M M A N T R Ä D E

För handläggning av nedannämnda inlösningsförrättning hålls följande sammanträde:

 

KORSHOLM  kommun  och VASA  stad

Fredagen den 17.3.2023 kl. 9.00  i Korsholms kommuns ämbetshus, adress Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, påbörjas en inlösningsförrättning enligt inlösningslagen (603/1977) vilken föranleds av anläggandet av en 110 kV kraftledning på sträckan Westenergy (Fågelberget) - Gerby på en sträcka om ca 9,5 km.

Statsrådet har den 25.8.2022 beviljat Vasa Elnät Ab tillstånd för inlösen av de nyttjanderättigheter som behövs för anläggandet av ifrågavarande kraftöverföringsledningen mellan Westenergy - Gerby. Denna rättighet inskränker markägarens möjlighet att använda ledningsområdet. Det område som behövs för ledningsgatan blir 26 m brett, och på bägge sidor om ledningsgatan blir det 10 m breda kantzoner. Därtill har statsrådet i och med sitt beslut beviljat sökanden tillstånd till förhandsbesittningstagande av kraftledningsområdet.

Den nya elöverföringsledningen börjar på fastigheten 499-436-5-85 Elstation i Korsholm kommun och slutar på fastigheten 905-402-3-284 Norrskog i Vasa stad.

På sammanträdet behandlas bl.a. följande ärenden:

  • Konstateras förutsättningarna för inlösningen,
  • konstateras kraftlinjens sträckning,
  • verkställs besittningstagande av kraftledningsområdet,
  • fastställs föremålet för inlösningen.

 

Efter förhandsbesittningstagandet kan byggandet av ledningen påbörjas. Sakägare har möjlighet att lämna in ersättningsanspråk angående förskottsersättningar.

Sökande:  Vasa Elnät Ab – Vaasan Sähköverkko Oy

FNr 2022-697785

Sakägares frånvaro utgör inte hinder för handläggning av förrättningen.

Lantmäteriverket, Vasa

Förrättningsingenjör                                 Eero Palomäki

Tfn 040-512 9677

 

                      K O K O U S K U T S U

Allamainitun lunastustoimituksen käsittelemiseksi pidetään seuraava kokous.

 

MUSTASAAREN  kunta  ja VAASAN  kaupunki

Perjantaina 17.3.2023 klo 9.00  Mustasaaren kunnan virastotalossa, osoite Keskustie 4, 65610 Mustasaari, aloitetaan lunastustoimitus lunastuslain (603/77) mukaan, joka johtuu yhden 110 kV voimajohdon rakentamisesta osuudella Westenergy (Lintuvuori) – Gerby noin 9,5 km:n matkalla.

Valtioneuvosto on 25.8.2022 myöntänyt Vaasan Sähköverkko Oy:lle luvan niiden käyttöoikeuksien lunastusta varten, jotka tarvitaan kysymyksessäolevan voimansiirtojohdon rakentamista varten välillä Westenergy – Gerby. Tämä oikeus rajoittaa maanomistajan mahdollisuutta käyttää johtoaluetta. Se alue, joka tarvitaan johtokatua varten, on 26 m leveä, ja molemmille puolille johtokatua tulee 10 m leveät reunavyöhykkeet. Sen lisäksi on valtioneuvosto päätöksensä kautta myöntänyt hakijalle luvan voimajohtoalueen ennakkohaltuunottoon.

Uusi sähkönsiirtojohto alkaa kiinteistöllä 499-436-5-85 Elstation Mustasaaren kunnassa ja päättyy kiinteistöllä 905-402-3-284 Norrskog Vaasan kaupungissa.

Tässä kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Todetaan lunastuksen edellytykset,

- todetaan voimalinjan kulkureitti,

- suoritetaan voimajohtoalueen haltuunotto,

- vahvistetaan lunastuksen kohde.

 

Ennakkohaltuunoton jälkeen voidaan johdon rakennustyö aloittaa. Asianosaisilla on mahdollisuus jättää sisään korvausvaatimuksia koskien ennakkokorvauksia.

Hakija:  Vaasan Sähköverkko Oy – Vasa Elnät Ab

TNr 2022-697785.

Asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen käsittelyä.

Maanmittauslaitos, Vaasa

Toimitusinsinööri                                      Eero Palomäki

Puh. 040-512 9677