Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsförrättning, styckning

Till påseende t.o.m.
Kommun/Fastighet
Vörå
946-876-7-2
Sökande
946-876-7-2-M606
Ärendenummer
2022-698227

Kallelse till lantmäteriförrättning

Tisdagen den 20.6.2023 kl. 9.00 vid Kalvholmen, Oravais, verkställs styckning, varvid det outbrutna området 946-876-7-2-M606 bildas till en fastighet. 

Det outbrutna området befrias från inteckningar som belastar delägarfastigheterna i samfällda området 946-876-7-2 i Vörå kommun. 

Förrättningsnummer: 2022-698227 

Sakägares frånvaro förhindrar inte att förrättningen verkställs.

Förrättningsingenjör Ellinor Åman

050 3414 815

ellinor.aman@lantmateriverket.fi