Hoppa till huvudinnehåll

Esbo elstation - Kolabacken 2x400 kV kraftöverföringskabel, Esbo och Kyrkslätt

Till påseende t.o.m.
Kommun/Fastighet
Esbo
Kyrkslätt
Sökande
Fortum Power and Heat Oy
Ärendenummer
2023-713514

KALLELSE till lantmäteriförrättning

Inlösningsförrättning för byggande av kraftöverföringskabel

Statsrådet har genom sitt beslut 20.4.2023 beviljat Fortum Power and Heat Oy tillstånd att inlösa en bestående nyttjanderätt till de områden som behövs för 2x400 kV kraftöverföringskabel och till utrustning för dataöverföring mellan Fingrids 400/110 kV elstation i Esbo och Microsofts datacenterområde på Kolabacken i Kyrkslätt. Sökanden har enligt 58 § i inlösningslagen beviljats även tillstånd till förhandsbesittningstagande.

Inlösningsförrättningens begynnelsesammanträde hålls onsdagen den 14.6.2023 kl. 9.30 i Kyrkslätt-salen (Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt). På sammanträdet redogörs för avsikten med inlösningen samt inlösningsförfarandet, bestäms eventuella förskottsersättningar samt fattas beslut om tidpunkten för tillträdet (förhandsbesittningstagande). Förrättningsnummer är 2023-713514.

Eventuella skriftliga yrkanden på förskottsersättning enligt inlösningslagen 61 § ska vara förrättningsingenjören tillhanda senast onsdagen den 7.6.2023.

I förrättningen kommer att fattas beslut om att de i inlösningslagen 65 § avsedda begränsningarna av rättigheter som framgår av inlösningstillståndet bringas i kraft innan inlösningen avslutas. Ovan nämnda begränsningar träder i kraft den 20.4.2023 eller senast då eventuella förskottsersättningar har betalats.

Till sammanträdet kallas ägarna och innehavarna till de fastigheter som berörs av projektet. Sakägares frånvaro utgör inte hinder för att behandla förrättningen. Enligt inlösningslagen 16 § är markägarna skyldiga att informera eventuella innehavare av särskilda rättigheter (tex. arrendatorer) om denna kallelse.

 

Förrättningsingenjör: Tuuli Laine, 050 4624 600, tuuli.laine@maanmittauslaitos.fi   

Tilläggsinformation och kartmaterial: https://www.fortum.fi/kolabacken