Hoppa till huvudinnehåll

Hörande av sakägare enligt 278 § 2 mom. i FBL

Till påseende t.o.m.
Kommun/Fastighet
Kristinestad
287-415-876-3 SIDEBY BYS SAMFÄLLIGHETER, 287-415-6-80 Bodman
Sökande
Bodman Rune
Ärendenummer
MML 19144/04 04 01/2021

Kallelse till möte för hörande av sakägare

Tidpunkt        Onsdagen den 29 mars 2023 kl 10.00

Plats              Korsnäs Andelsbank, Sideby kontor, adress: Sidebyvägen 704, Sideby, Kristinestad.
                     
Terrängsyn förrättas senare under dagen vid Uddträsket,  287-415-876-3 SIDEBY BYS
                       SAMFÄLLIGHETER och fastigheten  287-415-6-80  Bodman, Sideby Kristinestad.

Uppskattad tidsåtgång

                      Ca 3-5 h

Avsikten med mötet

Bakgrund
Rune Bodman har informerat Lantmäteriverkets centralförvaltning om att han 
anser att vattenområdet Uddträsket som gränsar
till den vid stycknings förrättning nr 2012-421742 till honom bildade fastigheten 287-415-6-80 Bodman borde ha ingått i stycknings-förrättningens moderfastighet Manngårds ägor.

                     
Lantmäteriverkets centralförvaltning har vid arkivundersökningar efter att Bodman tagit kontakt noterat att Uddträsket vid ovan avsedda förrättning har ansetts ingå Sideby bys samfälligheter 876:3, mot vilket styckningslägenhetens rå har gåtts upp och rätats ut på det sätt som avses i 107 § i fastighetsbildningslagen. Ägandet av detta vattenområde verkar dock inte ha avgjorts vid någon lagakraftvunnen förrättning.
 

Förordnande av hörandemöte

                   

Lantmäteriverkets centralförvaltning har genom sitt beslut den 28.2.2022 (MML 19144/04 04 01/2021) förordnat, med stöd av bestämmelserna i 278 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen, att Lantmäteriverkets verksamhetsenhet för  produktion skall hålla ett hörandemöte för, att bedöma huruvida en framställning om återbrytande bör göras och för att noggrannare utreda felet och för att höra sakägare på det sätt som avses i detta moment.              

För att notera sakförhållandena ska även en syn hållas på området.

Efter att ha fåt ta del av handlingarna från hörandemötet överväger sedan Lantmäteriverkets centralförvaltning om det finns förutsättningar i ärendet att göra en framställning om återbrytande hos Högsta domstolen.

Undertecknad lantmäteriingenjör har fått förordnande att ordna ett hörandemöte.

Hörandet av sakägare sker på statens bekostnad.

Sakägares frånvaro utgör inte hinder för handläggning av ärendet.

På själva hörandemötet fattas inga beslut i ärendet, utan avsikten är endast att höra och protokollföra sakägarnas åsikter samt hålla syn på området.

 

 

Lena Granlund
Lantmäteriingenjör (DI)
Lantmäteriverket
Telefon 040 5573716

epost: lena.granlund@maanmittauslaitos.fi

 

BILAGOR:    Fastighetsregisterkarta där ifrågavarande område finns markerat  

                      Förrättningskartan från styckningsförrättning nr 2012-421742
                      Utdrag ur Storskiftesregleringskartan 11:49 b