Lagfart

Till påseende t.o.m.
Kommun/Fastighet
Pedersöre
599-420-2-19 SANDVIK
Sökande
Valfrid Johannes Frändes oskiftade dödsbo
Ärendenummer
MML/655941/71/2019
I samband med lagfartsansökan har man inte
  • utrett tidigare sökandes eller ägares äganderätt
Den som anser sig ha bättre rätt till fastigheten än sökanden ska framföra sina yrkanden till inskrivningsmyndigheten inom sex månader från det att delfåendet av kungörelsen anses ha skett eller inom samma tid väcka talan hos domstolen på den ort där fastigheten finns. I övrigt kan sökanden beviljas lagfart. Delgivningen anses ha ägt rum på den sjunde dagen efter att detta meddelande har publicerats.