Hoppa till huvudinnehåll

Inlösen av kraftledningsområde

Till påseende t.o.m.
Kommun/Fastighet
Närpes
545-412-2-199 Sähköasema
Sökande
EPV - Vindkraft Ab
Ärendenummer
MMLm/8937/33/2017

Objekt :                 Norrskogen 110 kV elöverföringsledning och utrustning för dataöverföring

Sammanträde      Torsdagen den 15 juni 2023 klockan 9:30

Plats                     Föreläsningssalen, 2 våningen i stadshuset i Närpes, Kyrkvägen 2.

Sökande              EPV Vindkraft Ab

Syftet med sammanträdet
                            Detta är förrättningens slutsammanträde där det bl.a. tas ersättningsbeslut
                            och grundas nyttjanderätt åt EPV Vindkraft Ab för hållande av 110 kV:s el- och
                            dataöverföringsledningar samt ges besvärsanvisning.
Anmärkning
                            Efter att förrättningen avgjorts, vilket betyder senast inom två veckor från avslutandet av
                            förrättningenssammanträdet, sänder Lantmäteriverket åt fastighetsägaren eller av hen
                            befullmäktigad person, besvärsanvisning samt utdrag ur förrättningshandlingarna
                            gällande berörda fastighet där ersättningsbeslutet närmare framgår.
                            Tidpunkten för förrättningens avgörande meddelas på slutsammanträdet.
                            De sakägare, som inte tidigare lämnat in kontouppgifterna ombeds göra det så snart som
                            möjligt, för att utbetalningarna skall kunna påbörjas efter avslutad förrättning.

Notera följande Till förrättningen kallas sådana fastigheters ägare och innehavare, vilkas rätt
                            förrättningen gäller.
                           Om sammanträdet är lagenligt sammankallat, kan förrättningen verkställas även
                           om en sakägare inte skulle delta i sammanträdet.
                           Tidsfristen för sökande av ändring räknas börja löpa från särskilt beslut som fattats vid
                           förrättningen eller från tidpunkten för förrättningens avgörande.


                          Förrättningsingenjör Lena Granlund
                         Telefonnummer +358 40 557 3716
                         E-post lena.granlund@maanmittauslaitos.