Hoppa till huvudinnehåll

Undantagspraxis vid förrättningar

Trots undantagstillståndet som orsakas av coronaviruset utförs förrättningarna och terrängarbetena i regel på samma sätt som tidigare och de berörda personerna informeras om dem genom kallelsebrev.  Om du till exempel hör till coronavirusets riskgrupp och inte har fått coronavaccin rekommenderar vi att du befullmäktigar ett ombud till mötet eller terrängarbetet.

Undantagslag ändrar den normala praxisen

Lantmäteriförrättningar har ansetts vara en samhälleligt viktig verksamhet vars kontinuitet måste tryggas trots undantagstillståndet som orsakas av coronaviruset. Därför har det stiftats en undantagslag för ordnande av förrättningar som ändrar den normala praxisen för viss tid fram till 30.6.2021

Syftet med undantagslagen är att trygga hälsan hos alla sakägare och Lantmäteriverkets personal samt att fortsätta förrättningsförfarandet.

Undantagslagen gör det dessutom möjligt att vid behov delta i förrättningsmöten och terrängarbeten till exempel via telefon. Om du behöver delta på distans ska du i god tid kontakta den förrättningsingenjör som skickat kallelsebrevet eller den kartläggare som skickat kallelsen till terrängarbete. Kontaktuppgifterna finns i kallelsebrevet som skickats till dig.

Om du har fått kallelse till förrättningssammanträde eller terrängförrättning, gör så här:

  1. Läs anvisningarna för hur man ska gå till väga vid en lantmäteriförrättning. Anvisningarna har också skickats till dig som bilaga till kallelsen.
  2. Om du anser att ett förrättningsärende kräver intressebevakning och du till exempel hör till coronavirusets riskgrupp och inte har fått coronavaccin, sträva efter att befullmäktiga ett ombud till mötet eller terrängarbetet.
  3. Om det inte är möjligt att anlita ett ombud och du vill delta på distans ska du i god tid kontakta den person som skickat kallelsen. Kontaktuppgifterna finns i kallelsebrevet.
  4. Förrättningssammanträdet kan i allmänhet hållas och ärendena behandlas även utan partens närvaro.

Undantagslagen gör det också möjligt att vid behov behandla ärendet som ett skriftligt förfarande, om det är fråga om till exempel en förrättning som grundar sig på avtal eller besittningstagande av inlösen. Vid skriftligt förfarande får parterna materialet som hör till förrättningen per post, e-post eller som suomi.fi-meddelande. Du får närmare information och anvisningar om det skriftliga förfarandet tillsammans med kallelsebrevet.

Institutet för hälsa och välfärds (THL) sida ser du vilket skede av epidemin de olika sjukvårdsdistrikten befinner sig i. Där finns också länkar till sjukvårdsdistriktens coronasidor. Där finns information om deras aktuella rekommendationer och restriktioner.

Begränsningarna till följd av coronaviruset som berör fria allmänna sammankomster gäller inte till alla delar myndighetsverksamheten. I myndighetsverksamheten baserar sig antalet deltagare på en helhetsmässig prövning från fall till fall där man beaktar bland

  • annat möjligheten att följa säkerhetsavstånd och använda säkerhetsutrustning,
  • lämpliga lokaler,
  • informering på förhand och
  • kontrollerat antal deltagare (personlliga kallelser) och
  • exponering vid tidigare sammankomster (inga kända fall vid förrättningssammanträden).

Vid förrättningssammanträden är det möjligt att avvika från de allmänna begränsningarna för sammankomster.