Hoppa till huvudinnehåll

Undantagspraxis vid förrättningar

Trots undantagstillståndet som orsakas av coronaviruset utförs förrättningarna och terrängarbetena i regel på samma sätt som tidigare och de berörda personerna informeras om dem genom kallelsebrev.

Undantagslagen gäller till utgången av 2021

Lantmäteriförrättningar har ansetts vara en samhälleligt viktig verksamhet vars kontinuitet måste tryggas trots undantagstillståndet som orsakas av coronaviruset. Därför har det stiftats en undantagslag för ordnande av förrättningar som ändrar den normala praxisen för viss tid fram till den 31 december 2021.

Syftet med undantagslagen är att trygga hälsan hos alla sakägare och Lantmäteriverkets personal samt att fortsätta förrättningsförfarandet.

Undantagslagen gör det dessutom möjligt att vid behov delta i förrättningsmöten och terrängarbeten till exempel via telefon. Om du behöver delta på distans ska du i god tid kontakta den förrättningsingenjör som skickat kallelsebrevet eller den kartläggare som skickat kallelsen till terrängarbete. Kontaktuppgifterna finns i kallelsebrevet som skickats till dig.

Gör så här om du har fått en kallelse till förrättningssammanträde eller terrängarbete:

  1. Läs anvisningarna för hur man ska gå till väga vid en lantmäteriförrättning.
  2. Om du anser att ett förrättningsärende kräver intressebevakning och inte vill vara närvarande till exempel på grund av eventuell risk för smitta, sträva efter att befullmäktiga ett ombud till mötet eller terrängarbetet.
  3. I en del av sammanträdena är det möjligt att delta på distans. Om du vill delta på distans ska du i god tid kontakta den person som skickat kallelsen. Kontaktuppgifterna finns i kallelsebrevet.
  4. Förrättningssammanträdet kan i allmänhet hållas och ärendena behandlas även utan partens närvaro.

Undantagslagen gör det också möjligt att vid behov behandla ärendet som ett skriftligt förfarande, om det är fråga om till exempel en förrättning som grundar sig på avtal eller besittningstagande av inlösen. Vid skriftligt förfarande får parterna materialet som hör till förrättningen per post, e-post eller som suomi.fi-meddelande. Du får närmare information och anvisningar om det skriftliga förfarandet tillsammans med kallelsebrevet.

Mer information om coronarekommendationerna finns bland annat på Institutet för hälsa och välfärds eller regionförvaltningsverkets webbplatser.