Myndighetsbeslut

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75093010844
Handläggning av köpvittnesförordnandeärende
240,00 Ingen moms
75093010865
Handläggning av köpvittnesförordnandeärende
240,00 Ingen moms

Ingen avgift tas ut för återkallande av ett förordnande till köpvittne.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
76701010758
Givande av utlåtande avsett i 91 h § markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
94,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75092010754
Beviljande av inlösningstillstånd med stöd av inlösningslagen 5 § 2 mom.
94,00 Ingen moms
75092010755
Beviljande av tillstånd till förhandsbesittningstagande med stöd av inlösningslagen 59 § 1 mom.
94,00 Ingen moms
75092010905
Beviljande av tillstånd till undersökning
94,00 Ingen moms
75092010757
Byte av sökande av inlösen (då ansökan görs efter det att förrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd)
195,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75091010756
Anteckning om upphävande i fastighetsregistret
94,00 Ingen moms
7509105891
Överföring av en särskild rättighet och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret
94,00 Ingen moms
7509104288
Ändring av användningssyftet för en särskild rättighet och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret
94,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7509105009
Ändring av registerenhetens namn
145,00 Ingen moms
7509104270
Ändring av fastighetens art
145,00 Ingen moms
75091010526
Beslut om sammanslagning av samfällda områden
155,00 Ingen moms
75091010527
Beslut om sammanslagning av samfällda områden (varje samfällda område)
55,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051011043
Befrielse av styckningsfastighet från inteckning eller inskriven sytning
300,00 Ingen moms
75051011042
Befrielse från inskriven sytning / sytning
87,00 Ingen moms
75051011040
Befrielse från inteckning (elektroniskt pantbrev) / inteckning
35,00 Ingen moms

Lantmäteriverket kan sköta en befrielse från inteckning eller inskriven sytning vid en förrättning eller som ett inskrivningsärende ifall innehavaren av panträtten eller den inskrivna sytningen ger sitt samtycke. Avgiftens bestämningsgrunder är de samma i båda fallen.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7500105001
Sammanslagning av två fastigheter
155,00 Ingen moms
7500105002
Tilläggsavgift per ytterligare fastighet som sammanslås
55,00 Ingen moms
75001011104
Fogande av fastighet till samfälld skog
155,00 Ingen moms

Ett väglag kan bildas, delas eller upplösas genom beslut av fastighetsregisterföraren om vägdelägarna har avtalat om det skriftligt i förväg och lämnat in de handlingar som berör ärendet till fastighetsregisterföraren.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051010966
Bildande, delning eller upphävning av väglag
300,00 Ingen moms
  Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms i euro (€)
Beslutsavgift 165,00 exkl. moms

 

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051010963
Överföring av andel/ar från en fastighet eller bildande till lägenhet då man inte utför befrielse från inteckning eller inskriven sytning i samband med beslutet
300,00 Ingen moms
75051010965
Tilläggsavgift per varje ytterligare fastighet
100,00 Ingen moms

Avgiften bestäms för respektive mottagande fastighet eller lägenhet som ska bildas.

Om det i samband med en åtgärd utförs befrielse från inteckning eller inskriven sytning, debiteras dessutom separata avgifter som föreskrivits för dessa åtgärder.

Exempel:

Fastighetens A ägare har av samma säljare köpt en andel av ett samfällt vattenområde från fastigheten B och en andel av en samfälld båtplats från fastigheten C. Fastigheterna B och C belastas inte av inteckningar, och andelarna överförs till fastigheten A.

Avgift:

300 € +100 € = 400 €

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051010961
Fogande av ett samfällt område till en fastighet
300,00 Ingen moms
75051010962
Varje annat samfällt område som fogas till en fastighet
100,00 Ingen moms

Avgiften bestäms för respektive mottagande fastighet eller lägenhet som ska bildas.

Om det i samband med en åtgärd utförs befrielse från inteckning eller inskriven sytning, debiteras dessutom separata avgifter som föreskrivits för dessa åtgärder.

Exempel:

Fastighetens A ägare har av samma säljare köpt en andel av ett samfällt vattenområde från fastigheten B och en andel av en samfälld båtplats från fastigheten C. Fastigheterna B och C belastas inte av inteckningar, och andelarna överförs till fastigheten A.

Avgift: 300 € +100 € = 400 €