Hyppää pääsisältöön

Datan avaaminen on muutakin kuin tekniikkaa

Artikkelin pdf-versio

Positio 1/2018 sisällysluettelo

Kirjoittaja: Katri Isotalo

Erottaan paloasema valaistuna.

6Aika-kaupungit rakensivat harminisoidut päätös-, palaute-, tapahtuma- ja resurssirajapinnat. Rajapintojen kautta jaetaan kaikki tieto kaupunkien tapahtumista (Linked Events) ja esimerkiksi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksistä. Kuvassa Erottajan paloasema Lux Helsingin aikaan. (c) Helsinki Marketing / Matti Pyykkö

Datan ja rajapintojen avaaminen oli ennakoitua työläämpää. Sen sijaan kaupunkien välinen yhteistyö ja kontaktit yrityksiin ja muihin sidosryhmiin onnistuivat hyvin. Näin kertoo 6Aika Avoin data ja rajapinnat –hankkeen loppuarviointi.

Vuoden vaihteessa päättynyt ja kolme ja puoli vuotta kestänyt Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke oli osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa, jossa Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku, Tampere ja Oulu kehittävät yhdessä avoimia ja älykkäitä palveluita. Tavoitteena oli tehdä datan avaamisesta osa kaupunkien normaalia toimintaa, toteuttaa yhtenäisiä rajapinta-avauksia ja vauhdittaa siten digipohjaista liiketoimintaa.

Hankkeen vision mukaan vuonna 2018 avoimesta datasta on tullut vakiintunut toimintamalli kaupungeissa, siitä parin vuoden kuluttua tietovarantojen avaaminen on jo automaattista ja vuonna 2025 kaupungit ovat dataohjautuvia hyödyntäen ja yhdistellen eri tietolähteitä.

Owal Groupin hankkeesta tekemä riippumaton loppuarviointi toteaa, että hanketyö loi tärkeän pohjan vision toteutumiselle erityisesti tietoisuuden levittämisen, osaamistason noston ja yhteistyömallien kehittämisen muodossa. Kunnianhimoinen tavoite liiketoiminnan ja työpaikkojen synnyttämisestä osoittautui kuitenkin epärealistiseksi.

Yritykset vielä odottavalla kannalla

Hankkeen aikana avattiin ja harmonisoitiin neljä rajapintaa: Linked Events -tapahtumarajapinta sekä palaute-, päätös-, ja resurssienvarausrajapinnat. Helsingissä nämä rajapinnat olivat hyvällä mallilla jo hankkeen alkumetreillä. Muissa kuutoskaupungeissa osa rajapinnoista oli hankkeen päättyessä auki, osa oli testikäytössä tai osassa kaupungeista työ oli jäissä.

Ensimmäiset avattuihin aineistoihin perustavat yritysten sovellukset ovat valmistuneet, mutta muuten yritykset ovat vielä odottavalla kannalla. Yrittäjät kuitenkin pitävät tietovarantojen avaamista arvokkaana jo itsessään, sillä etukäteen ei aina tiedetä, mikä aineisto osoittautuu hyödylliseksi.

Datan avaaminen on enemmän kuin tekninen toimenpide

Merkittävä hankkeesta saatu oppi on arvion mukaan se, että avattavan datan tulee olla sitä mitä hallinto itse hyödyntää tai haluaisi hyödyntää. Muuten hallinnolla ei ole riittävää intressiä huolehtia datan laadusta. Ja jos hallinto ei ole halukas käyttämään eikä maksamaan palvelusta, jossa on hyödynnetty sen avaamaa dataa, on epätodennäköistä, että kukaan muukaan siitä maksaisi.

Loppuarvioinnissa korostetaan myös, että datan avaaminen on enemmän kuin pelkkä tekninen toimenpide. Kaupungin strategian ja myös käytännön on tuettava avaamista ja hyödyntämistä. Kaupunkien rooli onkin murroksessa: ne eivät enää ole pelkkiä hankkijoita, vaan mahdollistajia ja ideointikumppaneita. Keskeinen mittari voisikin loppuarvioinnin mukaan liittyä siihen, kuinka paljon kaupunkien toimintatavat todellisuudessa muuttuvat hankkeen aikana. 

Loppuarviossa todetaan, että määrällisiä tavoitteita oleellisempia ovat kärkihankkeen laadulliset tulokset: datan hyödyntämisen edellyttämä viestintä ja vuoropuhelu on levittänyt tietoa, jota on mahdotonta määrittää numeroin.

Ensimmäisenä kehitysehdotuksena raportissa nostetaan esiin kaupunkien johdon ja asiantuntijoiden ymmärryksen ja sitoutumisen kasvattaminen. On tehtävä perinteiset rajat ylittävää yhteistyötä, mutta yhteistyölle on luotava systemaattiset toimintamallit ja nimettävä vastuut selkeästi. Datan ja rajapintojen avaamiseen pitää myös resursoida tarpeeksi aikaa ja ihmisiä. Pelkkä teeman ylläpitäminen keskusteluissa vaatii systemaattista koordinointia ja avaaminen puolestaan vankkaa teknistä osaamista.