Hyppää pääsisältöön

Paikkatiedon JHS:t

Artikkelin pdf-versio

Positio 1/2018 sisällysluettelo

Kirjoittaja: Pekka Sarkola

Talvinen metsämaisema Lapista.

Kansalaishavaintoja koskeva JHS-ehdotus valmistunee tänä talvena. Kansalaishavaintoja on kerätty jo pitkään mm. lumen syvyydestä. Kuva: Teemu Saloriutta.

Julkisen hallinnon suositusten (JHS) keskeinen tehtävä on mahdollistaa tietojärjestelmien yhteentoimivuus.

Yhteentoimivuuden tuloksena syntyy kustannussäästöjä monella tavalla: päällekkäinen työ poistuu, prosessit tehostuvat ja päätöksenteon perusteet paranevat. Paikkatietoja koskevia JHS:iä on voimassa tällä hetkellä 13. Ne käsittelevät paikkatietojen metatietoja, tietojen mallintamista, rajapintapalveluiden toteuttamista, laadunhallintaa ja koordinaattijärjestelmiä.

JHS Paikkatiedon ohjausryhmä (JHS-GIS) on JUHTAn (Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) alainen työryhmä.  JHS-GIS työryhmässä on 14 jäsentä. Puheenjohtajana toimii Jari Reini (Maanmittauslaitos) ja sihteerinä Pekka Sarkola. Työryhmä kokoontuu vuosittain neljä kertaa. Kokouksissa käsitellään nykyisten paikkatietoja koskevien JHS-suositusten tilaa sekä keskustellaan mahdollisista uusista aiheista. Vuoden 2017 marraskuun kokouksessa keskusteltiin OGC:n tekeillä olevien standardien (CityGML v3.0; WFS v3.0 ja TJS) vaikutuksesta suomalaisiin JHS-suosituksiin. Työryhmän kokousten muistiot ovat luettavissa JulkICT-sivustolta.

Paikkatietoja koskevia JHS-suositushankkeita on tällä hetkellä käynnissä muutamia. JHS 158 Paikkatiedon metatiedot -suosituksen päivitys on ollut käynnissä vuoden 2017 alusta lähtien. Päivitetty suositusteksti on ollut palautekierroksella syksyn 2017 aikana, ja oletettavasti suositus hyväksytään käyttöön talvella 2018. Suosituksen päivityksen suurimmat muutokset koskevat INSPIRE-metatietoihin tulleita muutoksia. Lisäksi suosituksen luettavuutta on parannettu.

JHS Kansalaishavainnot -suositushanke on alkanut tammikuussa 2017. Suositusehdotuksen tarkoituksena on kerätä yhteen hyviä käytäntöjä kansalaishavaintotoiminnan järjestämisestä. Kansalaishavaintoja on kerätty Suomessa jo useita vuosikymmeniä: lumen syvyystiedot, vesistöjen korkeusmittaukset ja eliöiden lajitiedot on kerätty kansalaisten toimesta viranomaisten ohjauksessa. Yhä useammat viranomaiset suunnittelevat joukkoistamalla kerättyjen tietoaineistojen keruuta. JHS Kansalaishavainnot -suositusehdotus opastaa esimerkkien avulla kansalaishavaintotoiminnan suunnittelussa, kansalaisten motivoinnissa ja kansalaishavaintoja keräävien tietojärjestelmien toteuttamisessa. Suositusehdotus on ollut palautekierroksella syksyllä 2017 ja valmistuu työryhmän suunnitelmien mukaan talvella 2018.

Suomalaisia tasokoordinaattijärjestelmiä koskevat päivitetyt JHS:t hyväksyttiin käytettäväksi vuonna 2016. Paikkatietojärjestelmien kehittäjille ja hyödyntäjille tarkoitettu JHS 197 sisältää määrittelyt EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmistä ja niihin liittyvistä muunnoksista. EUREF-FIN-järjestelmä on kuvattu suosituksessa JHS 196. Näiden suositusten päivitystyön keskeisin osa liittyi suosituksissa käytettyjen termien yhdenmukaistaminen INSPIRE-direktiivin kanssa yhteensopivaksi.

Työn päätyttyä oli ilmeistä, että myös Suomen korkeusjärjestelmää kuvaava JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000 -suositus vaatii päivitystä. JHS163:n päivitystyö on aloitettu joulukuussa ja työryhmän tavoitteena on saada suositusehdotus palautekierrokselle kevään 2018 aikana. Päivitystyössä keskitytään termien yhdenmukaistamiseen ja suosituksen luettavuuden parantamiseen.

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut -suositus kuvaa keskeiset paikkatietojen rajapintapalvelut. Tutummin kyse on WMS-, WFS- ja WMTS-rajapintoihin liittyvistä kansallisita tarkennuksista ja suosituksista. Lisäksi suosituksessa on kuvattu INSPIRE-palvelujen laadun testaukseen liittyviä suosituksia. JHS180 päivityshankkeessa lisätään WMTS-rajapintapalvelujen (karttatiilipalvelut) määrittelyihin parametrit erityisesti kuntien käyttämille ETRS-GKn -koordinaattijärjestelmille. Tällöin kunnat voivat toteuttaa yhteensopiva karttatiilipalveluja, ja valtion viranomaiset voivat tuottaa kuntien käyttöön yhteensopivia rajapintapalveluja kansallisista paikkatieto- ja kartta-aineistoista. Lisäksi päivityshankkeessa luodaan kansallisia suosituksia WCS (Web Coverage Service) -rajapintapalvelujen tuottamiseen.
Kansallisen maastotietokannan (KMTK) kehittämiseen liittyen on talven 2018 aikana käynnistymässä JHS-suositushanke. Siinä muodostetaan rakennusten ja rakenteiden käsitemalli, jonka avulla eri tiedontuottajien on mahdollista tuottaa yhtenäistä tietoa KMTK:hen.

JHS-suositukset tehdään julkisen hallinnon toimijoiden käyttöön. Kuka tahansa voi tehdä vapaamuotoisen hanke-ehdotuksen uudesta tai uudistettavasta JHS-suosituksesta. Hanke-ehdotukset arvioidaan julkisen palautekierroksen palautteiden perusteella, ja JUHTAn asiantuntijajajaosto päättää hanke-ehdotusten toteuttamisesta. Lisätietoja JHS-suosituksista JHS-suositusten verkkosivuilta. Paikkatietoa koskevista JHS-suosituksista voi kysyä artikkelin kirjoittajalta.

Pekka Sarkola toimii konsulttina Gispo Oy:ssä. Hänellä on kokemusta paikkatietojen hyödyntämisestä yli 20 vuoden ajalta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.