Suomeen maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi

Artikkelin pdf-versio

Positio 2/2018 sisällysluettelo

Kirjoittaja: Arvo Kokkonen

Paikkatietopoliittisella selonteolla halutaan ohjata toimintaa siten, että Suomeen saataisiin maailman parhaiten toimiva paikkatietoinfrastruktuuri. Suomen paikkatietotoimintojen laatua ei tarvitse kansainvälisesti vertaillen hävetä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki asiat olisivat täällä hienosti hoidettuja. Tehtävää on paljon, jotta otsikossa mainittu visio voitaisiin saavuttaa.

Selonteossa lähdetään siitä, että tietoaineistoja, palveluita ja prosesseja tulee kehittää niin, että paikkatietoja osattaisiin ja ymmärrettäisiin Suomessa hyödyntää maailman innovatiivisimmin, tehokkaimmin ja turvallisimmin.

Kartat ovat edelleen tärkeä paikkatietojen käyttötapa. Painopiste on kuitenkin siirtynyt paikkatietojen hyödyntämiseen. Paikkatietoja tarvitsevat pääsääntöisesti vain niiden jatkojalostajat. Käyttäjät tarvitsevat jatkojalostajien tuottamia paikkatietoanalyysejä, -palveluja ja -tuotteita. On sanottu, ettei käyttäjän tarvitse tietää mistä tiedoista ja minkälaisin analyysein hänen hyödyntämänsä analyysitulos on tehty. Riittää että käyttäjä voi luottaa siihen, että analyysitulos tai tuote on luotettava ja oikein tehty.

Toisaalta tiedoilla on helppo ja paikkatiedoilla ehkä vielä helpompi tehdä virheellisiä analyysejä, joten ehkä olisi sittenkin hyvä tietää!

Tärkein materiaali sidosryhmäkeskusteluista

Paikkatietopoliittisen selonteon visio ja toimenpide-ehdotukset ovat muotoutuneet laajan sidosryhmäjoukon kanssa käytyjen keskustelujen tuloksina. Keskustelut toteutettiin pääosin kasvokkain haastatteluina, tapaamisina, työpajoina ja seminaareissa alustusten ryydittäminä. Selontekoa varten tehtiin neljä osaselvitystä. Haastatteluihin ja työpajoihin osallistui molempiin noin 300 henkilöä.

Osaselvityksissä haettiin vastausta kolmen eri kohderyhmän edustajilta erityisesti siihen, miten olisi järjestettävä Suomen yhteiskunnan kannalta paras mahdollinen paikkatietotoimintojen kokonaisuus. Lisäksi haluttiin näkemys julkishallinnon vastuista. Edelleen selvitettiin paikkatietotoimintoihin liittyviä haasteita ja ongelmia ja etsittiin niihin ratkaisuja sekä hyviksi havaittuja käytäntöjä ja toimintatapoja.

Osaselvitysten kohderyhmät olivat yrityssektori, julkishallinto sekä koulutus ja tutkimus. Neljännessä osaselvityksessä haettiin näkemystä siihen mitkä ovat teknisen kehityksen vaikutukset paikkatietotoimintoihin Suomessa.

Kehittämistoimenpiteillä paikkatiedot hyötykäyttöön

Paikkatietopoliittisella selonteolla annetaan valtioneuvostolle hallitusohjelmassa hyödynnettäväksi tietoja siitä, miten paikkatiedoilla voidaan kehittää yhteiskunnan toimintaa ja turvallisuutta. Selonteon keskeinen osa ovat kehittämistoimenpiteet. Niiden avulla rakennetaan tietä uudelle, innovatiiviselle paikkatietojen hyödyntämiseen perustuvalle liiketoiminnalle, helpotetaan kansalaisten arkea ja tehostetaan julkishallinnon toimintaa. Kehittämistoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan selonteon toimenpideohjelmassa, joka käynnistyy, kun selonteko on käsitelty eduskunnassa. Selonteko oli valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyssä 17.5.2018, jonka jälkeen se on ollut eduskunnan saatavilla.

Turvallisuus yhä tärkeämpää

Paikkatietopoliittisessa selonteossa on otettu huomioon selkeästi se, että sisäinen ja ulkoinen turvallisuus sekä henkilötietojen suoja on digitalisoituvassa maailmassa yhä tärkeämpää. Tämä koskee paikkatietoja erityisesti siksi, että niitä on usein helppo yhdistellä. Tietoja yhdistelemällä voidaan aikaansaada henkilötietojen suojaa tai yleistä turvallisuutta vaarantavia tietoyhdistelmiä. Lisäksi esimerkiksi erilaisilla laitteilla on helposti mahdollista kerätä tietoja alueilta, joista tiedonhankinta on laitonta. Kaikissa tietoihin liittyvissä kehitystoimissa pitää ottaa aikaisempaa huolellisemmin huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuus.

Paikkatietopoliittisessa selonteossa tarkoitetaan

 • Paikkatiedolla kaikkea tietoa jonka yhtenä ominaisuustietona on sijainti.
 • Paikkatiedon ekosysteemilla laaja-alaisena yhteistyönä kehitettävää ja yllapidettävää paikkatietoihin liittyvää tieto- ja palvelukokonaisuutta, jossa taloudelliset vastuut on määritelty.

Paikkatietopoliittisen selonteon esittämät kehittämistoimenpiteet

 • Varmistetaan laadukkaat osoitetiedot
  Valtakunnalliset osoitetiedot kunnostetaan ripeästi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Otetaan huomioon turvallisuusviranomaisten erityistarpeet.

 • Tarjotaan tarkka paikannus kaikkien käyttöön
  Kansallinen satelliittipaikannusta tarkentava FinnRef-paikannuskorjauspalvelu tarjotaan avoimesti yleiseen käyttöön tulevaisuuden paikannus- ja logistiikkapalveluita varten. Se on elinehto muun muassa koko autonomisen liikenteen kehittämiselle. 

 • Tehdään turvallisuusviranomaisille yhteinen paikkatietoalusta
  Turvallisuusviranomaisilla on joukko yhteisiä paikkatietoaineistoihin ja -tuotteisiin liittyviä erityistarpeita. Rakennetaan niiden täyttämiseksi yhteinen paikkatietoalusta. Esimerkiksi turvallisuusviranomaisten tilannekuvan taustaksi tarvitaan kaikille yhteiset, ajantasaiset paikkatietotuotteet.

 • Kehitetään yhteistä paikkatiedon ekosysteemiä
  Kiihdytetään eri toimijoiden, sekä yritysten että julkisen sektorin, yhteistyötä paikkatietotoimintojen verkottamisessa yhteiseksi tieto- ja palvelukokonaisuudeksi. Eri sektoreiden yhteistoiminta lisääntyy digitalisaation myötä. Se on ekosysteemin perusta ja tukee toimintojen tehostamista, tietojen yhtenäistämistä, palvelujen kehittämistä sekä yritysten liiketoimintojen kehittämistä.

 • Tehostetaan yhteistyötä uudella yhteistyöelimellä
  Eri sektoreiden laajaa yhteistyötä tehostetaan kehittämällä joko olemassa olevaa organisaatiota tai perustamalla uusi yhteistyöorganisaatio.  Sen tarkoituksena on muun muassa paikkatietojen hyödyntämisen edistäminen, yritystoiminnan mahdollisuuksien kehittäminen sekä osaamisen ja tietoisuuden lisääminen paikkatietojen mahdollisuuksista.

 • Lisätään osaamista ja tietämystä paikkatiedoista
  Paikkatietojen tehokasta hyödyntämistä hidastavat osaamisen ja tietoisuuden puute niiden mahdollisuuksista. Tilanteen korjaamiseksi lisätään paikkatietoja ja niiden käyttöön liittyviä hyötyjä esiin tuovaa tietoa ja toimintaa verkostoissa kaikilla koulutustasoilla ja kaikenlaisissa organisaatioissa.

 • Uudistetaan lainsäädäntöä kehityksen varmistamiseksi
  Uudistetaan lainsäädäntöä muun muassa velvoittamalla kaikki viranomaiset tuottamaan ja jakamaan keskeiset paikkatiedot yhteiskäyttöisinä, määrittelemällä yhteiskunnan kannalta keskeiset paikkatietovarannot, kuvaamalla julkishallinnon organisaatioiden paikkatietotoimintoihin liittyvät vastuut ja roolit sekä täsmentämällä erityisesti paikkatietoihin liittyviä turvallisuusnäkökulmia ml. tietoturva ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuus. 

Arvo Kokkonen on Maanmittauslaitoksen pääjohtaja ja paikkatietopoliittisen selonteon strategisen ohjausryhmän puheenjohtaja. sähköposti: etunimi.sukunimi@ maanmittauslaitos.fi