Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusarviointi on tehty omana työnä

Tietoa Maasta 3/2020

Teksti: Emilia Hannula

Kuva: Maanmittauslaitos.

Parivuotinen saavutettavuuden eteen tehty työ kulminoitui syyskuussa, kun Maanmittauslaitoksen saavutettavuusselosteet julkaistiin. Tavoitteena on, että jokaisella työntekijällä on valmiudet ratkaista yksinkertainen saavutettavuuspyyntö itse.

Verkkosivustojen saavutettavuus on ollut suurennuslasin alla monessa valtion organisaatiossa parina kuluvana vuotena, kun siirtymäaika kansainvälisten saavutettavuusvaatimusten täyttämiselle on lähestynyt loppuaan. Maanmittauslaitoksessa on tehty hartiavoimin töitä verkkosivustojen saavutettavuuden eteen. Tähän mennessä kymmenkunta asiakkaita palvelevaa verkkosivustoa on käynyt läpi saavutettavuusarvioinnin.

Saavutettavuusurakka alkoi 2019 keväällä saavutettavuusprojektilla, jossa laitoksen omat asiantuntijat kartoittivat laitoksen verkkosivustot ja arvioivat kunkin sivuston kohdalla, kuuluuko se niin sanotun digipalvelulain piiriin. Lisäksi arvioitiin, tuleeko sivustosta tehdä saavutettavuusarviointi ja mitä mahdollisia korjauksia sivustoon tarvitaan, jotta se täyttää saavutettavuusvaatimukset.

Saavutettavuusarviointi organisaation omana työnä vaati runsaasti perehtymistä uuteen aiheeseen lainsäädännön ja teknisten ratkaisujen näkökulmista. Digitaalisten palvelujen saavutettavuus on laaja kokonaisuus, ja Maanmittauslaitoksessa on tehty paljon työtä saavutettavuuden varmistamiseksi eri verkkosivustoilla. Sisäisen perehtymisen etuna on, että projektin myötä hankittu osaaminen jää taloon myös projektin jälkeen.

Saavutettavuudella edistetään yhdenvertaisuutta ja käyttökokemusta

Mikään aivan uusi asia saavutettavuus ei ole. Ajatus siitä, että verkossa tarjottavien palvelujen on oltava kaikkien ihmisten käytettävissä mahdollisimman helposti, on puhuttanut IT-alan asiantuntijoita jo pitkään. EU:n direktiivi verkkosivustojen saavutettavuuden takaamiseksi säädettiin jo vuonna 2016. Suomessa direktiivi pantiin täytäntöön digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetulla lailla, josta käytetään nimeä digipalvelulaki.

IT-alan ulkopuolella moni on aikaisemmin kuullut sanan esteettömyys, kun puhutaan esimerkiksi esteettömistä sisäänkäynneistä. Sekä esteettömyydellä että saavutettavuudella edistetään yhdenvertaisuutta ja parannetaan käyttökokemusta. Esteettömyys liittyy fyysiseen ympäristöön ja saavutettavuus verkkosivustoihin.

Maanmittauslaitos on ollut saavutettavuuden huomioimisessa valtionhallinnon ensiaallossa. Uusitut verkkosivut saivat Näkövammaisten liiton myöntämän Saavutettavuus huomioitu -leiman jo toukokuussa 2017.

Verkkosivustojen saavutettavuutta ohjaa direktiivin ja digipalvelulain lisäksi kansainvälinen WCAG 2.1 -kriteeristö. Kriteeristö sisältää toista sataa yksityiskohtaista ohjetta, joiden pohjalta verkkosivuston saavutettavuutta voi arvioida. Arvioitavana ovat verkkosivuston havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus. Maanmittauslaitoksen tekemissä saavutettavuusarvioinneissa jokainen verkkosivusto arvioitiin kriteeristön pohjalta niin, että verkkosivuston oli täytettävä kriteeristön AA-taso.

Laki velvoittaa ja tulokset motivoivat

WCAG-ohjeistus ottaa kantaa lähinnä verkkosivustojen tekniseen saavutettavuuteen. Se on vain yksi osa-alue saavutettavuudesta. Lain vaatimusten lisäksi Maanmittauslaitoksessa halutaan varmistaa, että sivustojen käyttöliittymät suunnitellaan helppokäyttöisiksi ja intuitiivisiksi ja sivustojen sisällöt ovat ymmärrettäviä käyttäjille. Motivaatio kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun on yksinkertainen: Kun verkkosivusto on toteutettu saavutettavasti, se ei palvele pelkästään erityisryhmiä, vaan on helppokäyttöinen mahdollisimman monille.

Maanmittauslaitoksessa on aloittanut alkukeväästä 2020 viisihenkinen saavutettavuustiimi. Tiimi on monialainen: tiimiläisiltä löytyy asiantuntemusta lainsäädännöstä, asiakaspalvelusta, IT-kehittämisestä ja viestinnästä.

Saavutettavuustiimin tehtäviin kuuluu koordinoida saavutettavuuteen liittyvät asiat ja yhteydenotot laitoksessa sekä tämän tehtävänsä perusteella varmistaa muun muassa, että laitoksessa on tarvittavat ohjeistukset saavutettavuuden varmistamiseksi verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa sekä ohjeistukset sen varalle, kun asiakkailta tulee yhteydenottoja saavutettavuudesta. Kukin palvelupäällikkö vastaa puolestaan saavutettavuusvaatimusten täyttämisestä omalla vastuullaan olevan palvelunsa osalta.

Asiakkaiden yhteydenottoihin kannattaa valmistautua

Digipalvelulaki takaa, että asiakas voi antaa verkkosivustosta saavutettavuuspalautetta tai pyytää verkkosisältöä saavutettavassa muodossa. Saavutettavuuspalautteet auttavat organisaatioita parantamaan palvelujaan.

Kenelle tahansa työntekijälle voi tulla vastaan tilanne, jossa asiakas pyytää dokumenttia tai verkkosivujen sisältöä saavutettavassa muodossa. Yhteydenottoihin kannattaa varautua, sillä pyyntö voi tulla yhtä hyvin sähköisiä kanavia pitkin kuin fyysisessä palvelutilanteessa, esimerkiksi asiakaspalvelun tiskillä tai toimituskokouksessa.

Meidän tavoitteemme on, että jokaisella työntekijällä on valmiudet ratkaista yksinkertainen saavutettavuuspyyntö itse. Jos asiakkaalle esimerkiksi riittää, että hänen tarvitsemansa dokumentin lukee ääneen, pyyntö on helppo toteuttaa suoraan asiakaspalvelutilanteessa. Jos asia on monimutkaisempi, asiakas ohjataan lähettämään saavutettavuuspalaute verkkolomakkeella tai sähköpostitse. Saavutettavuuspalautteeseen vastataan pääsääntöisesti viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa palautteen saapumisesta.

 

Takaisin sisällysluetteloon.