Hyppää pääsisältöön

Vastuullisuus on luotettavuutta ja verorahojen järkevää käyttöä

Tietoa Maasta 1/2018

Takaisin sisällysluetteloon

Teksti: Katri Isotalo

Kuva Jyväskylän toimistosta
Uusissa monitiloissa ei ole omia työhuoneita tai työpistettä. Kuvassa Jyväskylän toimitilat Sinetissä. Kuva: Julia Hautojärvi.

Yhteiskuntavastuu ja sen raportointi puhuttavat yritysmaailmassa. Valtionhallinnossa yhteiskunnan hyväksi toimiminen on kaiken lähtökohta. Miten vastuullisuus näkyy arjessa?

Valtion viranomainen toimii lähtökohtaisesti vastuullisesti. Yksi näkemys vastuullisuudesta on se, että tekee enemmän ja paremmin kuin mitä laki määrää.

– Itse toivoisin jokaisen valtiolla työskentelevän kysyvän itseltään ”haluanko, että minun verorahojani käytetään näin”, pohtii viestintäjohtaja Pirkko Yliselä Maanmittauslaitoksen toiminnan vastuullisuutta.

– Maanmittauslaitoksessa vastuullisuus kiteytyy myös paljolti luotettavuuteen, Yliselä jatkaa.

Luotettavuudesta kertoo, että Maanmittauslaitoksen tekemistä viranomaispäätöksistä tehdään valituksia hyvin vähän. Esimerkiksi noin 250 000 vuosittain tehtävästä kirjaamispäätöksestä vain noin kahdestakymmenestä valitetaan. Se on selkeästi vähemmän kuin viranomaispäätöksistä keskimäärin.

Kunnioitamme sidosryhmiämme

Nykyään kaikissa uudistuksissa pyritään kuuntelemaan asiakasta jo varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi Osakehuoneistorekisteri-hankkeessa (ASREK) työtä tehdään yhdessä useiden eri viranomaisten, Kiinteistöliiton ja pankkien kesken, ja ehdotuksia toiminnan parantamiseksi odotetaan ilolla.

Sidosryhmien kunnioittaminen onkin yksi Maanmittauslaitoksen määrittelemistä vastuullisuuden periaatteista. Sama näkyy laitoksen arvoissa, joista yksi on halu palvella.

– Meille jokainen työ on yhtä tärkeä, Yliselä korostaa. Tämä on keskeistä muutama vuosi sitten käyttöönotetussa toimintamallissa, jossa maanmittaustoimitukset ja lainhuudot kerätään valtakunnalliseen työjonoon ja otetaan käsittelyyn siinä järjestyksessä kun hakemukset ovat saapuneet. Näin toimituksen kesto ei enää riipu siitä, missä päin Suomea kiinteistö sattuu sijaitsemaan.

Yritysvastuusta yhteiskuntavastuuseen

Yritysvastuun sijaan viime aikoina on alettu puhua laajemmin pelkästä vastuullisuudesta tai yhteiskuntavastuusta.

Vastuullisuus jaetaan usein taloudelliseen vastuuseen, ympäristövastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Yritysmaailmassa taloudellinen vastuu tarkoittaa, että yritys pitää huolta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään, jotta se on elinvoimainen myös pitkällä tähtäimellä. Laajemmin taloudellinen vastuu viittaa siihen, millaisia taloudellisia vaikutuksia toiminnasta on sidosryhmille.

Maanmittauslaitoksen ei tarvitse huolehtia kirjaimellisesti kannattavuudesta, sillä viranomaistoimituksista eritään kustannuksia vastaava maksu. Mikäli toimitus- tai kartantuotanto kuitenkin tapahtuisi ”kuten aina ennenkin” ilman nykyteknologian hyödyntämistä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä, asiakkaat ja veronmaksajat tuskin pitäisivät toimintaa vastuullisena. Toiminnan tehostamisen ansiosta Maanmittauslaitos pystyi tämän vuoden alussa alentamaan maanmittausmaksuja.

Taloudellisuus säästää usein ympäristöä

Ympäristövastuuseen kuuluu, että organisaatio tuntee oman toimintansa ympäristövaikutukset ja kehittää toimintaansa jatkuvasti.

Taloudellinen ja ekologinen tehokkuus tukevat usein toisiaan. Kun prosesseja tai menetelmiä kehitetään tehokkaammiksi, säästyy samanaikaisesti sekä rahaa että ympäristöä.

Kun työtä voi tehdä etänä joko kotoa tai vaikkapa kunnantalolta, voidaan toimistoneliötä vähentää. Vuoden vaihteessa Jyväskylässä muutettiin uusiin tiloihin. Toimipisteen toimistoneliöt on saatu vähennettyä alle puoleen entisestä.

Etätyö on vähentänyt myös ajokilometrejä. Henkilöstökyselyssä noin 70 prosenttia vastaajista ilmoitti, että etätyömahdollisuus on vähentänyt heidän autoiluaan työpaikalle. Keskimäärin yksityisautolla ajetaan nyt lähes 64 kilometriä vähemmän viikossa kuin ennen.

Sosiaalista vastuullisuutta ovat vaikutukset, joita organisaation toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille, myös henkilöstölle. Henkilöstökyselyn mukaan Maanmittauslaitokseen ollaan työnantajana tyytyväisiä. Joustavia työaikoja ja monipaikkaista työtä arvostetaan. Myös aloitteiden käsittely sai tuoreessa henkilöstötutkimuksessa kiitosta. Työstä ollaan ylpeitä ja työt halutaan hoitaa hyvin.

– Vastuullisuus muodostuu arjen teoista, Pirkko Yliselä muistuttaa.

Ulkoisten sidosryhmien parissakin Maanmittauslaitoksen työtä arvostetaan ja toimintaa pidetään luotettavana. Tällä hetkellä Maanmittauslaitoksessa pohditaan toiminnan vastuullisuutta kansainvälisessä mittakaavassa eli miten se ottaa kantaa YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin.

GRI-raportti vuosikertomuksen sijaan

Vastuullisen toiminnan raportointikehyksistä tunnetuin on GRI-standardi, jota Maanmittauslaitoskin on viime vuosina käyttänyt toiminnastaan raportoidessa.

GRI-viitekehyksen strukturoidun rakenteen lisäksi Maanmittauslaitos kertoo teemojen kautta, mikä on ollut olennaista ja vuodelle leimallista. Uusimmat vastuullisuusohjeet korostavatkin olennaisuuden merkitystä. Desimaalien viilaamisen sijaan on määriteltävä, mikä on oman organisaation toiminnassa yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja pyrittävä seuraamaan siinä onnistumista. Maanmittauslaitoksen toiminnassa olennaista on asiakkaan kuunteleminen, toiminnan avoimuus ja oikeudenmukaisten päätösten tekeminen.

Maanmittauslaitoksessa vastuullisuuden periaatteet ovat

  • avoin ja eettinen toiminta
  • sidosryhmien kunnioittaminen
  • lakien ja kansainvälisten toimintaperiaatteiden noudattaminen
  • muut vapaaehtoiset toimet, joilla edistetään kestävää kehitystä yli lain minimivaatimusten.