Mitpan IT-palvelut

Tietotekniikan palvelukeskus Mitpa tarjoaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille toimialasidonnaisia IT-palveluita.

Maanmittauslaitoksesta annetun lain (900/2013 ja 580/2014) mukaisesti tietotekniikkapalvelukeskuksen (Mitpa) tehtävänä on tuottaa tietohallinnon palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille sekä julkisia tehtäviä hoitaville tahoille.

Mitpa tukee kehittämispalveluilla sekä jatkuvuuden turvaamisen palveluilla asiakkaita heidän ydinliiketoimintaansa liittyvien ICT-ratkaisujen kehittämisessä ja turvaa näiden jatkuvuuden. Kehittämisen tukipalvelut ovat asiakkaan tietohallinnon ja arkkitehtuurin asiantuntijapalveluita.

Mitpa hyödyntää IT-palveluiden tuottamisessa olemassa olevia valmiita yhteisiä tietovarantoja ja -järjestelmiä, teknisiä ratkaisuja ja teknologia-alustaa (ts. yhteentoimivuusratkaisut).

Lähtökohtana Mitpan toiminnassa on toimia asiakkaan kumppanina siten, että palvelu on läpinäkyvää ja kustannustehokasta. Lisäksi tavoitteena on, että tuotettavat järjestelmät toimivat luotettavasti ja laadukkaasti.

Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelun lähtökohtana on asiakkaan tarve IT-palvelun kehittämiseen. Tarve voi tulla asiakkaalta tai se voidaan havaita Mitpassa, jolloin tarve viedään asiakkaan käsittelyyn. Kehittämispalvelun tavoitteena on tunnistaa ja tuoda esille toiminnallisia, lainsäädännöllisiä tai teknisiä vaatimuksia ja suunnitella sekä toteuttaa tietojärjestelmä näiden vaatimusten mukaisesti

Kehittämispalvelu tuotetaan siten, että järjestelmät pystyvät hyödyntämään olemassa olevia yhteisiä ratkaisuja ja ovat keskenään yhteentoimivia. Palvelu mahdollistaa asiakkaan keskittymisen ydinliiketoimintaansa Mitpan tuottaessa asiakkaan tarvitsemat IT-palvelut. Mitpan ydinosaamista on ohjelmistotuotanto, teknologian tuntemus sekä IT-alan teknisten ratkaisujen tuottaminen.

Mitpa sitoutuu palveluun asiakkaan kanssa sovitun palvelumallin mukaisesti. Asiakas varmistaa, että kehittämiskohteen tarpeet tulee kuvattua oikein sekä hyväksyy lopputuloksen. Asiakas myös varmistaa palvelulle riittävän rahoituksen. Asiakas asettaa erikseen kehittämisprojektin kirjallisella asettamispäätöksellä.

Jatkuvuuden turvaamisen palvelut

Jatkuvuuden turvaamisen palveluiden tehtävänä on taata asiakkaalle mahdollisimman häiriötön ja elinkaarihallittu IT-palvelutuotanto. Jatkuvuuden turvaamisen palvelut ovat virastokohtaisten sekä yhteiskäyttöisten IT-palveluiden ja tietovarantojen vakaan toiminnan turvaavia tehtäviä.

Palvelun tehtävänä on pitää IT-palvelut ja tietovarannot ajantasaisina, varmistaa niiden mahdollisimman sujuva ja häiriötön käyttö sekä hallittu kustannustehokas ylläpidettävyys. Jatkuvuuden turvaamisen palveluiden toteutuksessa hyödynnetään systemaattisia menetelmiä kehittäen niitä. Toiminnassa huomioidaan ITIL viitekehyksen suositukset. Palvelulla hallitaan asiakkailta tulevat palvelupyynnöt ja niiden elinkaari. Häiriön sattuessa normaali IT-palvelutuotanto palautetaan niin nopeasti kuin mahdollista, ja liiketoimintavaikutus minimoidaan sovittujen palvelutasojen mukaisesti.

Ongelmia hallitaan niiden havaitsemisesta ratkaisun löytämiseen, poistamiseen ja sen dokumentointiin saakka. Muutoksenhallinnassa kontrolloidaan kaikkien IT-palveluun tulevien muutosten elinkaarta, jotta sovitut muutokset voidaan toteuttaa mahdollisimman vähin häiriöin asiakkaiden toimintaan. Muutoksista tiedotetaan sovitusti palvelun sidosryhmille.

IT-palveluihin tehtävät muutostyöt jakautuvat neljään päätyyppiin:

  • Korjaava: IT-palveluun tehdään tuotannossa havaittujen virheiden korjaamiset, jotka estävät tai häiritsevät käyttäjien tuotannollista toimintaa
  • Laajentava: IT-palvelun toiminnallisuutta laajennetaan uusilla käyttötoiminnoilla tai olemassa olevia käyttötoimintoja laajennetaan uusilla toiminnallisuuksilla.
  • Sopeuttava: IT-palvelua sopeutetaan pakollisiin teknologia-, lainsäädäntö-, prosessi- ja muihin ympäristömuutoksiin.
  • Ennaltaehkäisevä: IT-palvelun rakennetta muutetaan tai parannetaan siten, että tulevat ylläpitotyöt voidaan toteuttaa kustannustehokkaammin.

Kehittämisen tukipalvelut

Kehittämisen tukipalvelut ovat pääasiassa kehittämispalveluita tukevia asiantuntijapalveluita. Kehittämisen tukipalveluina tuotetaan myös tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyviä tehtäviä, kuten sovelluskoulutusta, käyttöohjeiden laadintaa, tiedottamista, jälkiseurantaa sekä hyväksymistestausta.

Asiantuntijapalveluiden avulla Mitpa tukee maa- ja metsätalousministeriötä (MMM) ja sen alaisia virastoja IT-alan erityisasiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Asiantuntijapalvelut mahdollistavat virastojen keskittymisen ydintoimintaansa ja teknisen asiantuntijuuden ostamisen konsultointityönä Tietotekniikkapalvelukeskukselta, jossa asiantuntijuuden kehittymiseen panostetaan.

Asiantuntijapalvelut jakautuvat

  • asiakasjohdolle suunnattuihin kokonaisarkkitehtuurin hallintapalveluihin
  • esiselvitystehtäviin
  • teknologia-asiantuntijuuteen ja arkkitehtuureihin liittyvät konsultointipalvelut
  • ohjelmistotuotannon menetelmäpalvelut
  • arkkitehtuureihin ja ohjelmistotuotantoon liittyviin konsultointi- ja menetelmäpalveluihin
  • laadunvalvontapalveluihin

Kokonaisarkkitehtuurin hallintapalvelut ovat asiakasjohdolle suunnattuja palveluita, joiden avulla tavoitellaan pitkäaikaisia ja merkittäviä liiketoimintahyötyjä virasto- tai loppuasiakkaan operatiivisessa toiminnassa. Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun tulokset toteutetaan kehittämishankkeissa. Kokonaisarkkitehtuurin hallintapalvelut edistävät MMM:n IT-strategian mukaisten hallinnonalan yhteisten kohdealueiden tavoitteiden saavuttamista.

Teknologia-asiantuntijuuteen ja arkkitehtuureihin liittyvät konsultointipalvelut ja ohjelmistotuotannon menetelmäpalvelut perustuvat Mitpan ydinosaamisen jakamiseen ja hyödyntämiseen MMM:n hallinnonalalla. Asiakasvirastoille tarjotaan erityisesti syvällisiä teknologia-asiantuntijuuden palveluita. Ohjelmistotuotannon menetelmäpalveluilla tuetaan asiakkaiden toiminnan kehittämistä ja asiakasvirastojen palveluiden laadun parantamista. Laadunvalvontapalveluiden avulla varmistetaan laatukriteerien toteutuminen ja että ohjelmistokehitys noudattaa yhteisen ympäristön arkkitehtuuria sekä teknologia- ja menetelmävaatimuksia.

Asiantuntijapalvelut räätälöidään asiakkaan johdon ja IT-toimintaa ohjaavan johdon tarpeisiin ja ne tuotetaan useimmiten yhteistyössä asiakkaan kehitysjohdon kanssa tai sen ohjauksessa.