Hyppää pääsisältöön

Peruspaikkatietojen kehittämishankkeet

Ajantasaiset ja laadukkaat peruspaikkatiedot ovat tärkeitä yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta. Maanmittauslaitos kehittää peruspaikkatietojen tuotantoa erilaisten kehittämishankkeiden avulla. Tälle sivulle on koottu ajankohtaisten hankkeiden kuvaukset ja keskeiset yhteystiedot. 

Ajankohtaiset kehittämishankkeet

Listalta löydät ajankohtaiset kehittämishankkeet yhteyshenkilöineen. Hankkeiden etenemisestä jaetaan tietoa Maanmittauslaitoksen verkkosivujen ja somekanavien kautta. Lisäksi järjestämme tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa voit kuulla hankkeista tarkemmin. Ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen toiminnasta saat Uutishuoneesta


Automaatiota maastotietotuotantoon

Maanmittauslaitoksessa Advanced Technology for National Map Updating (ATMU) -hankkeessa kehitetään koneoppimismenetelmiin perustuvaa automaattista maastotietokohteiden muutostulkintaa. Yksinkertaistettuna kone opetetaan tulkitsemaan ilmakuva- ja laserkeilausaineistoista muutoksia eli esimerkiksi missä on uusia rakennuksia tai mistä niitä on purettu. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun ja on valtiovarainministeriön rahoittama. 

Tehostamme hankkeen avulla maastotietotuotantoa ja lisäämme Kansallisen maastotietokannan rakennusten, teiden ja uomaverkoston ajantasaisuutta.

Tiestön ajantasaisuuden lisääminen on kriittistä pelastustoimelle ja se on tärkeää logistiikkapalveluiden ja liikenteen automaation kehittämiselle. Tarkempaa tietoa tarvitaan myös esimerkiksi 5G-verkon rakentamisessa. Vesien valuman mallinnuksella eli hydrologisten paikkatietokohteiden (joet, uomat ja ojat) tarkemmalla sijaintitiedolla ja vesien valuntamäärillä voidaan vähentää ja ennakoida ilmastonmuutoksen tuottamia haittoja.

Hankkeessa tuotetaan avoin harjoitusaineisto tekoälyn opettamiseksi, laatutesti sekä suositukset koneoppimismenetelmiin perustuvien teknologioiden käyttöönottamiseksi maastotietotuotannossa.

Hanke toteutetaan yhdessä Maanmittauslaitoksen maastotietotuotannon ja paikkatietokeskuksen sekä eri alojen tutkijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään kotimaisten yhteistyökumppaneiden ja Pohjoismaiden karttalaitosten kanssa. 

Lisätiedot

•    Projektipäällikkö Lingli Zhu
•    Tutkija Christian Koski (uomaverkostot)
•    Kartastopäällikkö Heli Laaksonen
•    Hallinnollinen projektipäällikkö Sakeri Savola

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi


Maastotietojen tuotantojärjestelmän uudistus

Maastotietojen tuotantojärjestelmän uudistus on aloitettu 2021. Uudistamisella on suuri merkitys Maanmittauslaitokselle. Uudella tuotantojärjestelmällä kerätään ja ajantasaistetaan kansallisen maastotietokannan tietoja sekä tuotetaan yleiset karttatuotteet. Maastotietojen tuotannon uusia vaatimuksia ovat esimerkiksi kolmiulotteisen tiedon käsittely, maastokohteiden elinkaaren hallinta ja tiedon ajantasaistusta tehostavien analyysityökalujen hyödyntäminen.

Maanmittauslaitoksen uuden maastotietojen tuotantojärjestelmän alustana käytetään avoimeen lähdekoodiin pohjautuvia teknologioita. Päätöksellä Maanmittauslaitos edistää myös hallitusohjelman tavoitetta avoimen lähdekoodin ensisijaisuudesta julkisissa tietojärjestelmissä.

Järjestelmän käyttöönottoon menee useampia vuosia. 

Lisätiedot:

kehittämispäällikkö Risto Ilves, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi


Karttatuotteiden uudistaminen

Uudistamme hankkeessa Maanmittauslaitoksen karttatuotteita, koska Kansallisen maastotietokannan kehittäminen vaatii muutoksia maastotiedon sisältöön ja rakenteeseen. Tavoitteena on, että karttatuotteet sopivat nykyistä paremmin digitaaliseen käyttöympäristöön. Tuotevalikoimassa jatkavat jo vakiintuneet maastokartta, taustakartta ja selkokartta. 

Kehitämme hankkeessa karttatuotteiden tietosisältöä ja visuaalista ilmettä. Erityisesti maastokartan luettavuutta parannetaan keventämällä kartan visuaalista kuormaa. Käyttäjät tulevat saamaan käyttöönsä vektorimuotoiset karttatiedot mittakaavatasoittain yleistettyinä sekä eri karttatuotteiden mukaiset esitystyylitiedostot. 

Osana uudistusta tehostamme karttojen tuotantoprosessia erityisesti kehittämällä karttatiedon automaattista yleistystä. Automaation avulla parannamme pienempimittakaavaisten karttatasojen ajantasaisuutta.

Kehitystyön aikana keräämme ajatuksia karttojen käyttäjiltä ja karttasovellusten kehittäjiltä, analysoimme käyttötarpeita ja keräämme palautetta suunnitelmista. 

Uudistus hyödyttää kaikkia kartankäyttäjiä. Karttatuotteiden uudistaminen on useamman vuoden hanke. 

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Paula Ahonen-Rainio, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi


Yhteinen prosessointialusta

Yhteinen prosessointialusta -projektissa toteutetaan prosessointialusta Kansallisessa laserkeilausohjelmassa tuotettavan tiheämmän laserkeilausaineiston prosessointiin. 

Haasteena nykytilassa on, että tiheämmän keilausaineiston hallinta ja ylläpito vaatii työajan ja kapasiteettipalveluiden resursointia ja johtaa päällekkäiseen työhön eri organisaatoissa. Yhteistä vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa prosesseihin ja menetelmäkehitykseen liittyen on vaikea kehittää tiedon hyödyntäjien välillä.

Projektin tavoitteena on toteuttaa sopimusosapuolien käytössä oleva yhteinen prosessointialusta, jossa ajantasaista, valtakunnallista tiheää laserkeilausaineistoa voidaan tehokkaasti prosessoida käyttörajoitukset ja kokonaisturvallisuus huomioon ottaen. Alusta mahdollistaa yhdessä oppimisen sekä tietojen, prosessien ja jatkojalosteiden jakamisen tiedon hyödyntäjien käyttöön.

Projekti päättyy vuoden 2022 loppuun, jonka jälkeen siirrytään ylläpitovaiheeseen. 

Yhteystiedot: 

johtava asiantuntija Juha Kareinen, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi


Mammutti-hanke

Maankäyttö ja -peittotietoja tuotetaan useassa organisaatiossa ja tietojen hajanaisuus ja epäyhteensopivuus on ollut ongelma vuosia. Vuosina 2021-2022 Mammutti-hankkeessa selvitetään aineistojen tilanne, tunnistetaan puutteita ja ongelmakohtia, sekä luodaan hallintamalli, jossa organisaatioiden roolit ja prosessit on selvitetty. Maanmittauslaitos on mukana hankkeessa, jota koordinoi SYKE ja projekti on osa MMM:n laajaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. 

Lue lisää Mammutti-hankkeesta.