oGIIR - Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri

oGIIR   – Open Geospatial Information Infrastructure for Research – Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri

 

 

oGIIR on Paikkatietokeskus FGI:n koordinoima hanke, jonka tavoitteena on luoda käyttäjälähtöisyyteen ja avoimeen saatavuuteen perustuva tutkimusinfrastruktuuri tehostamaan paikkatiedon käyttöä tutkimuksessa. oGIIR konsortion jäseninä on joukko tutkimuslaitoksia ja yliopistoja.

 

Hankkeessa on luotu yhden luukun periaatetta noudattaen Geoportti-sivusto, joka kokoaa yhteen merkittävän osan infrastruktuurin palveluista. Sivustolla on saatavissa laajasti tietoa avoimista paikkatietoaineistoista, koulutus tarjonnasta sekä joukko paikkatietojen prosessointiin ja analysointiin tarvittavia välineitä ja niiden käyttöohjeita. On kansainvälisesti merkittävää, että oGIIR-hankkeessa on luotu järjestelmä, jolla tarjotaan samassa alustassa paikkatiedon tutkijoille ja osaajille heidän tarvitsemansa välineet.

 

Paikkatietopohjaisen tutkimuksen tukeminen sekä teholaskentamenetelmien laajamittainen käyttöönotto ovat hankkeen erityisiä päämääriä. Lisäksi paikkatietoalan osaajien yhteistyön edistäminen yhteisen alustan avulla on tärkeä osa hanketta

 

Huomionarvoista hankkeessa on erityisesti sen laaja-alainen yhteistyö eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä. Yhteistyö korostaa hankkeen palvelemaa paikkatietoon liittyvän tutkimusyhteistyön ja tiedonvaihdon merkitystä. Yksi hankkeen tavoitteista on ulottaa paikkatiedon hyödyntäminen entistä enemmän myös muiden tutkimusalojen piiriin.

 

Kaikille paikkatietoa käyttäville avoin Geoportti

 

oGIIR-hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi lanseerattiin Geoportti.fi-sivusto, joka on avoin portaali kaikille paikkatietoa käyttäville tutkijoille, opiskelijoille ja opettajille. Geoportti tarjoaa käyttäjilleen mm. geospatiaalisia aineistoja, geoinformatiikan koulutusta, sekä tiedonjakoalustan. Geoportti.fi-sivusto avattiin käyttäjille keväällä 2019.

 

Geoportti on väylä, jonka avulla tutkijoiden pääsy CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n laskentapalveluihin, paikkatietoinfrastruktuurin aineisto- ja metatietopalveluihin sekä oGIIR -hankkeessa luotuihin koulutusmateriaaleihin on tehty helpoksi. Laskentaresurssien käytön mahdollistaminen tutkimuslaitosten rajojen yli on saanut merkittävän roolin tutkimushankkeen saavutettujen tavoitteiden joukossa.

 

Geoportti.fi-sivusto tarjoaa käyttäjilleen paikkatietoaineistoja, teholaskentapalveluja sekä osaamisverkoston. Virtuaalinen, avoimeen saatavuuteen perustuva uniikki tutkimusinfrastruktuuri rakentuu paikkatietoaineistoista, organisaatiokohtaisista palvelurajapinnoista, kansallisesta paikkatiedon infrastruktuurista sekä toimivasta tutkijaverkosta. Geoportissa tarjotaan lisäksi koulutukseen valmiita luentomateriaaleja, best practices -dokumentteja ja välineitä oman paikkatieto-osaamisen arviointiin.

 

Aineistot ja työkalut

 

CSC:n tehokkaat teholaskentapalvelut ovat Geoportti.fi-sivuston myötä hyödynnettävissä ja ilmaisia tutkimuslaitoksille ja yliopistoille. CSC:n resurssien käyttö vaatii ainoastaan käyttöluvan sekä hankkeen mainitsemisen tieteellisten tuotosten yhteydessä.

 

Hankkeen keskeinen saavutus on valtakunnallisten paikkatietoaineistojen käyttäjälähtöisyyden lisääminen sekä tutkijoiden työn helpottaminen. oGIIR-hankkeessa on viety valmiiksi CSC:n Paituli-palvelun aineistot sekä suuri joukko jalostettuja paikkatietoinfrastruktuurin aineistoja CSC:n Taito-superklusteriin.

 

Paikkatietoaineistojen lisäksi Taito-teholaskentaympäristöön on asennettu valmiiksi yleisimpiä paikkatiedon prosessointi- ja analyysityökaluja, kuten GDAL/OGR, GRASS, GIS, PDAL, Proj., GQIS, SagaGIS, SNAP, TauDEM, Zonation sekä R ja Python yleisillä spatiaalisilla kirjastoilla laajennettuna.

 

GeoCubes Finland-konsepti ja geospatiaalinen data-arkisto

 

Tutkimusinfrastruktuurin osana on Paikkatietokeskuksen luoma GeoCubes Finland-konsepti. GeoCubes Finland on moniresoluutioinen geospatiaalinen rasteridata-arkisto. Konseptissa pilotoidaan paikkatietoaineistojen hallintaa, analysointia ja visualisointia datakuutioina sisältäen joukon valtakunnallisia aineistoja sekä palvelu- ja soveltamisdemonstraatiot datan hyödyntämiseksi. GeoCubes Finlandin data on vapaasti käytettävissä sekä suoraan rajapinnoista että ladattavina GeoTIFF- tai VRT-tiedostoina.

 

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
paikkatietopalvelut
infrastruktuuri
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
FGI
CSC
SYKE
LUKE
Aalto
UEF
TY
GTK