Maankuoren liikkeiden seuranta

Geodeettinen laitos (nyk. Paikkatietokeskus) on 1990-luvun puolivälistä lähtien tehnyt Posiva Oy:n tilauksesta maakuoren liiketutkimuksia Olkiluodon alueella. Vuonna 1994 rakennettiin kymmenen pilaripisteen monitorointiverkko ydinjätteen mahdollisen loppusijoituspaikan alueelle Olkiluotoon ja vuonna 1995 vastaavat seitsemän pilaripisteen verkot sekä Kivettyyn että Romuvaaraan. Myöhemmin Olkiluodon verkkoa on laajennettu neljällä uudella pisteellä ja se on liitetty laajempaan Satakunnan alueen verkkoon. GPS-mittauksia on tehty kahdesti vuodessa. Lisäksi vuodesta 2003 lähtien Olkiluodossa on tehty tarkkavaaituksia pienten korkeudenmuutosten selvittämiseksi.

Suomen kallioperä on hyvin vakaa, mutta siinä on ruhjevyöhykkeitä ja murroslinjoja, joissa saattaa esiintyä liikuntoja. Maannousu aiheuttaa kuoren jännitystiloja, jotka voivat purkautua pieninä maanjäristyksinä. Näiden äärimmäisten pienten liikkeiden monitorointiin tarvitaan pitkäaikaisia geodeettisia havaintoja. GPS:n ja vaaituksen avulla nähdään millimetrin osien suuruisia liikkeitä, mutta tämä vaatii jopa vuosikymmenen kestäviä havaintoja.

Kuva 1. Olkiluodon pisteiden 1 ja 2 välinen liike on pienempi kuin 0,1 millimetriä vuodessa.

Suurimmat GPS-mittauksista havaitut liikkeet ovat 0,2 millimetriä vuodessa, lisäksi vaaituksista on saatu paikallisia eroja yleiseen maannousuun nähden. Mittauksia jatketaan myös tulevaisuudessa, mutta GPS-havaintopisteet muutetaan jatkuvastihavaitseviksi. Jatkuvilla havainnoilla päästään muutamassa vuodessa parempaan tarkkuuteen kuin kahdesti vuodessa tehdyillä mittauksilla. Samalla nähdään nykyistä paremmin pienetkin ajalliset vaihtelut ja mahdollisen liikahduksen ajankohta. Ydinturvallisuuden kannalta on tärkeää seurata alueen kallioperän liikkeitä sekä voimalan että ydinjätteen loppusijoituspaikan ympäristössä ja ymmärtää niitä prosesseja, jotka vaikuttavat kallioperän vakauteen tulevaisuudessa.

Kuva 2. Vaaituksia Olkiluodossa.

GeoSatakunta-projektiin liittyvät GPS-mittaukset alkoivat vuonna 2003 ja mittausten tavoitteena on saada tietoa Satakunnan kallioperän nykyhetken liikunnoista myös Olkiluodon ulkopuolella. Suomessa vastaavaa alueellista tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. Olkiluodon verkko kuuluu osana Satakunnan alueen verkkoon. Satakunnan verkossa mittaukset tehtiin vuosina 2003–2008, kolmesti vuodessa. Mittauksia tehdään muutaman vuoden välein, jotta mahdolliset pitkäaikaiset muutokset saadaan selville. Tähänastiset mittaukset eivät ole tuoneet esille merkittäviä liikkeitä.

Satakunnan mittausverkkoa käytetään myös alueen kuntien ja kaupunkien paikallisena kiintopisteverkkona. Se on tarkimmin mitattu ja tunnettu alueellinen GPS-verkko Suomessa, ja sitä voidaan hyödyntää sidottaessa paikallisia mittauksia valtakunnan järjestelmään. Pilarit sijaitsevat paikoilla, joihin on vapaa pääsy ja niiden rakenne on avoin niin, että käyttäjät voivat kiinnittää GPS-antennin suoraan havaintopilariin.


Kuva 3.  GeoSatakunta-verkko. OLKI on Olkiluodon verkon piste 1.