Henkilöstö ja talous

Henkilöstö

Nykyisessä Paikkatietokeskuksessa on n. 120 henkilöä.

Vuonna 2013 Geodeettisella laitoksella työskenteli 89 henkilöä, joista määräaikaisia oli 28. Henkilöstön keski-ikä oli 40,7 vuotta. Geodeettinen laitos on miesvaltainen tutkimuslaitos, naisia oli 32,6 % ja miehiä 67,4 % henkilökunnasta. Henkilöstöstä 85,4 % oli yliopiston loppututkinnon suorittaneita. Tutkijakoulutusasteen oli suorittanut 48,3 % henkilökunnasta.

Toimintamenoilla rahoitettiin 57,2 ja ulkopuolisella rahoituksella 26,8 henkilötyövuotta, yhteensä 80,7 henkilötyövuotta. Henkilöstökulut olivat 4 942 956,19 euroa vuonna 2013. Tämä on noin 70 % laitoksen kokonaiskustannuksista. Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 79,9 %, työajan palkkojen osuus palkkasummasta 75,7 % ja välillisten työvoimakustannusten osuus työajan palkoista 62,0 %.

Henkilötyövuodet tulosalueittain 2013

Henkilötyövuden osastoittain vuionna 2014.

Rahoitus vuonna 2013

Geodeettisen laitoksen rahoitus koostui perustoimintaan saadusta valtion talousarviorahoituksesta sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista.

Rahoitus vuonna 2014.

Maksullisen toiminnan tuottoja kertyi 0,573 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan ylijäämätavoite ylitettiin. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kertyi 1,878 miljoonaa euroa ja ne ylittivät vuoden 2012 tason.

Menot vuonna 2013

Laitoksen kokonaismenot olivat 7,074 miljoonaa euroa. Menot pysyivät vuoden 2012 tasolla, laskua oli 0,18%.

Kustannukset vuonna 2013

Kustannusrakenteessa suurin erä oli edelleen palkkakustannukset, joiden osuus oli 69,8 %. Käyttökustannusten osuus oli 27,9 % ja pääomakustannusten osuus 2,3 %.