Tuotekuvaukset

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä kiinteistökaupoista. Rekisteriin merkitään tietoja luovutuksen kohteena olevasta alueesta, sen pinta-alasta, käyttötarkoituksesta, rakennus- ja kaavoitustilanteesta, sijainnista ja kauppahinnasta. sekä luovuttajista ja luovutuksen saajista. Rekisterissä näkyvät luovutukset, joita ovat kaupat, vaihdot, lahjat, jakosopimukset ja kiinteistökaupan esisopimukset.
Maanmittauslaitoksen sekä reilun 70 kunnan (vain asemakaava-alueet) ylläpitämä kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä. Siinä on yksilöity koko maan kattavasti itsenäiset maanomistuksen yksiköt, joita ovat kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt sekä niistä luovutetut määräalat ja yhteisalueosuudet.

Kiinteistörekisterin sijaintitiedot esitetään kiinteistörekisterikartalla. Kiinteistörekisterikartalla on kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rajat, rajamerkit ja kiinteistötunnukset. Kts. myös Kiinteistörekisterikarttarasteri.

Kiinteistöihin liittyviä ominaisuustietoja on kiinteistötietojärjestelmässä. Lisätietoja: www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/rekisterit-otteet/kiinteistotietojarjestelma-ktj

Kiinteistörekisterikartta on saatavilla palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Maanmittauslaitoksen sekä reilun 70 kunnan (vain asemakaava-alueet) ylläpitämä kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä. Siinä on yksilöity koko maan kattavasti itsenäiset maanomistuksen yksiköt, joita ovat kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt sekä niistä luovutetut määräalat ja yhteisalueosuudet.

Kiinteistörekisterin sijaintitiedot esitetään kiinteistörekisterikartalla. Kiinteistörekisterikartalla on kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rajat, rajamerkit ja kiinteistötunnukset. Kiinteistörekisterikarttarasteri on kiinteistöjaotuksen katselua varten tehty rasterimuotoinen tuote.

Kiinteistörekisterikarttarasteri on saatavilla palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Maanmittauslaitoksen Kiintopisteet sisältää tietoja valtakunnallisista kiintopisteistä. Pisteet ovat pääasiassa Maanmittauslaitoksen mittaamia taso- ja korkeuskiintopisteitä. Kiintopisterekisterissä on myös jonkin verran muiden laitosten, kuten Geodeettisen laitoksen ja Liikenneviraston mittaamia pisteitä. Kiintopisterekisterissä on 1.-3. luokan taso- ja korkeuskiintopisteitä.

Kiintopistetietoja päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti. Kiintopisteitä voi hankkia erilaisin hakukriteerein, esimerkiksi alueellisella rajauksella, kiintopisteen luokan tai laadun mukaan, mittausajankohdan mukaan jne. Kiintopisteet kattavat koko Suomen.

Kiintopisteet ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa.
Korkeusmalli 10 m on koko Suomen kattava, maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 10 m x 10 m ja korkeustiedon tarkkuus 1,4 metriä.

Korkeusmalli 10 m ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Korkeusmalli 2 m on maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 2 m x 2 m. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta, jonka pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä neliömetrille. Tuotetta on saatavana eri laajuisina alueina koko maan alueelta, mutta ei kattavasti. Aineisto täydentyy jatkuvasti. Koko Suomen kattavana on saatavana Korkeusmalli 10 m.

Korkeusmalli 2 m tuotetaan kahdessa laatuluokassa: I laatuluokan korkeustarkkuus on keskimäärin 0,3 metriä ja II-laatuluokan korkeustarkkuus vaihtelee 0,3 ja yhden metrin välillä.

Korkeusmalli 2 m ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivulta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Korkeusvyöhykerasteri on koko Suomen kattava Korkeusmalli 10 m -aineistosta laskettu, maaston korkeusluokkia visualisoiva rasteriaineisto. Korkeusvyöhykerasteri on laskettu neljäksi tuoteversioksi pikselikokoihin 32, 64, 128 ja 512 metriä (vanhat tuoteversiot PNG-formaatissa ja 40, 80, 160 ja 640 metrin pikselikoissa ovat saatavissa vielä vuoden 2016 ajan). Aineisto ei sisällä korkeusarvoja vaan se on värikuva, joka visualisoi maaston korkeutta merenpinnasta vyöhykkeinä. Korkeusvyöhykerasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa.

Rasterit on päivitetty lokakuussa 2015.

Korkeusvyöhykerasterit ovat saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Jokaisella pisteellä on x, y ja z koordinaattitieto. Laserkeilausaineistoa kerätään mm. tarkan valtakunnallisen 2 m korkeusmallin valmistamista varten. Laserkeilausaineistoa on saatavilla toistaiseksi vain osasta Suomea. Laserkeilausaineiston voi hankkia alueeltaan rajatuissa osissa automaattisesti maanpintaluokiteltuna tai stereomalliavusteisesti maanpintaluokiteltuna versiona. Aineistolla ei ole päivityssuunnitelmaa.

Laserkeilausaineisto ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Ilmakuva on joko filmille tallentunut analogiakameralla otettu kuva tai digitaalisensorilla otettu oikaisematon rasterimuotoinen ilmakuva. Kuvat ovat maastosta otettuja kartoituskäyttöön soveltuvia pystykuvia. Ilmakuvien ajantasaisuus vaihtelee 3-10 vuoteen. Ilmakuvan voi hankkia mustavalkoisena, värillisenä tai väri-infrana riippuen kuvauksessa käytetystä kamerasta. Ilmakuvan koko ja tarkkuus riippuvat kamerasta, kuvausmittakaavasta ja kuvauskorkeudesta tai maastoerotuskyvystä (GSD).

Ilmakuva ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.
Tuote on avointa aineistoa.
Maanmittauslaitoksen ortokuvat ovat koko maan kattava ilmakuva-aineisto. Ortokuva vastaa geometrialtaan karttaa. Maastoresoluutio on 0,5 m. Jonkin verran syntyy myös 0,25 m ortokuva-aineistoa laserkeilausten yhteydessä. Ortokuvia päivitetään 3-10 vuoden välein. Tuote on rasteriaineistoa.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.

Ortokuva-aineistoa on saatavissa myös palvelurajapinnalta.
Maanmittauslaitoksen Maastokartta 1:100 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Maastokartta 1:100 000 on tehty yleistämällä Maastotietokannasta ja Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:100 000 versiosta. Maastokartta 1: 100 000:n tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, hallintorajat, suojelualueet, taajamat, nimistö, vedet, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneväylät päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 2-10 vuoden välein. Maastokartta 1:100 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa. Maastokartta 1:100 000 toimitetaan TM35-lehtijaossa (1:100 000). Lisäksi hallintorajat-elementin voi hankkia koko Suomen palana. Tuote on vektoriaineistoa.

Maastokartta 1:100 000 ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Maanmittauslaitoksen Maastokartta 1:250 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Maastokartta 1:250 000 on tehty yleistämällä Maastokartta 1:100 000:sta. Maastokartta 1:250 000 nimistö tuotetaan Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:250 000 -versiosta. Maastokartta 1:250 000:n tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, taajamat, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet. Tuote on vektoriaineistoa.

Hallintorajoja, nimistöä, ja liikenneverkon päätieverkostoa päivitetään vuosittain. Muita elementtejä päivitetään 2-10 vuoden välein. Maastokartta 1:250 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa.

Maastokartta 1:250 000 ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Maastokarttarasteri 1:100 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Maastokarttarasteri 1:100 000 on tehty Maastokartta 1:100 000 aineistosta. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet. Sijaintitietojen tarkkuus vastaa Maastokartta 1:100 000 sijaintitietoja.

Maastokarttarasteri 1:100 000:n hallintorajoja, nimistöä ja tieverkon pääteitä päivitetään vuosittain. Muita elementtejä päivitetään 2-10 vuoden välein. Maastokarttarasteri 1:100 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa.

Maastokarttarasteri 1:100 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Maastokarttarasteri 1:250 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se on tehty Maastokartta 1:250 000 aineistosta. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet. Sijaintitietojen tarkkuus vastaa Maastokartta 1:250 000 sijaintitietoja.

Maastokarttarasteri 1:250 000:n hallintorajoja, nimistöä ja tieverkon pääteitä päivitetään vuosittain. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin 2-10 vuoden välein. Maastokarttarasteri 1:250 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa.

Maastokarttarasteri 1:250 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Maastokarttarasteri 1:50 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Maastokarttarasterin sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain ja muita elementtejä noin 5-10 vuoden välein.

Maastokarttarasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa (karttalehtijaossa).

Maastokarttarasteri on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Maastokarttarasteri 1:500 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se on tehty Yleiskartta 1:1 milj. aineistosta. Nimistön ja korkeussuhteiden osalta on käytetty Yleiskartta 1:1 milj. aineiston mittakaavan 1:500 000:een tehtyä aineistoa. Maastokarttarasteri 1:500 000:n keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maakäyttö ja korkeussuhteet.

Maastokarttarasteri 1:500 000:n voi hankkia koko maan kattavana.

Maastokarttarasteri 1:500 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet. Maastotietokannan sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:5 000 - 1:10 000.

Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, rakennuksia ja hallintorajoja vuosittain sekä muita elementtejä noin 5 - 10 vuoden välein. Maastotietokannan voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa. Tuote on vektoriaineistoa.

Maastotietokanta ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Nimistö koostuu paikannimi- ja karttanimituotteista.

Paikannimet sisältää noin 800 000 luonto- ja kulttuurinimen tarkistetun kirjoitusasun, tiedot nimen kielestä (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ja sen asemasta paikan sijaintikunnassa sekä paikan sijainnin ja paikkatyypin. Sijaintitietona ovat nimetyn paikan keskipisteen koordinaatit, joella sen suun koordinaatit. Nimien kirjoitusasu on tarkistettu Kotimaisten kielten keskuksessa. Paikannimissä kukin paikka ja sen nimi (tai nimet) ovat vain kertaalleen.

Karttanimet sisältää paikannimistä eri karttatuotteita varten valitut nimet ja niiden kartografisen esittämisen tiedot. Karttanimien tietoina ovat – paikannimien tietojen lisäksi – nimen karttasijainti, suuntaus ja taivutus sekä typografiset tiedot, kuten kirjasinlaji ja -koko. Karttanimissä tietyn paikan, kuten joen nimi voi esiintyä useampaan kertaan samassa tuotteessa (karttamittakaavassa).

Tiedostoina paikannimistä ja karttanimistä on saatavissa mittakaavaversiot 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 milj., 1:2 milj., 1:4,5 milj. ja 1:8 milj. Tiedostot ovat Nimistön kyselypalvelun (WFS) rajapintatuotteita vastaavia GML-tiedostoja.

Nimistön voi hankkia koko maan kattavana.

Nimistö on saatavissa rajapintapalveluna: Nimistön kyselypalvelu (WFS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/nimiston-kyselypalvelu-wfs.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Peruskarttarasteri on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se tuotetaan Maastotietokannasta ja sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Peruskarttarasterin sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain ja muita elementtejä noin 5-10 vuoden välein.

Peruskarttarasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan (karttalehtijako) tai tietosisällöltään rajatuissa osissa.

Peruskarttarasteri on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Taustakarttasarja on koko Suomen kattava, verkkokäyttöön teematietojen taustaksi tarkoitettu rasterimuotoinen aineistotuotesarja. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tienimet, tiet ja rautatiet, rakennusten osoitteet (Väestörekisterikeskuksesta), rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, vesistöt ja maankäyttö.

Karttasarjan sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavoja 1:10 000 - 1:8 milj. Taustakarttasarja koostuu Taustakarttarastereista, joiden mittakaavat ovat 1:5 000, 1:10 000, 1:20 000, 1:40 000, 1:80 000, 1:160 000, 1:320 000, 1:800 000, 1:2 milj., 1:4 milj. ja 1:8 milj.

Taustakarttarasteri 1:5 000 päivitetään neljä kertaa vuodessa. Taustakarttarasterit 1:10 000 ja 1:20 000 päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Taustakarttarasterit 1:40 000, 1:80 000, 1:160 000, 1:320 000, 1:800 000, 1:2 milj., 1:4 milj. ja 1:8 milj. päivitetään kerran vuodessa.

Taustakarttasarjan voi hankkia tiedostomuodossa koko maan ja kaikki Taustakarttarasterit kattavana. On myös mahdollista hankkia erillisiä Taustakarttarastereita koko maasta tai alueeltaan rajatuissa osissa.

Taustakarttasarja on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Tienimet on koko Suomen kattava rasterituote, joka sisältää Maastotietokannan tiestön tie- ja katunimet.

Tienimien sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tienimet-tuotetta päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Tienimet on saatavissa vain palvelurajapinnalta.
Tuote on avointa aineistoa.
Vinovalovarjosterasteri on maaston korkeusvaihteluja visualisoiva rasteriaineisto. Vinovalovarjosterasterit on laskettu viideksi tuoteversioksi pikselikokoihin 2, 8, 32, 64, 128 ja 512 metriä (vanhat versiot PNG-formaatissa ja pikselikoissa 10, 40, 80, 160 ja 640 metriä ovat saatavissa vielä vuoden 2016 ajan). Pikselikoko 2 m on laskettu Korkeusmalli 2 m -aineistosta eikä kata koko maata. Muut on laskettu Korkeusmalli 10 m -aineistosta ja ne kattavat koko maan. Aineisto ei sisällä korkeusarvoja vaan se on harmaasävykuva, joka visualisoi rinteiden suuntaa ja jyrkkyyttä.

Rasterit on päivitetty lokakuussa 2015. Vinovalovarjosterasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa.

Vinovalovarjosterasterit ovat saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Yleiskartta 1:1 000 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Yleiskartta 1:1 000 000 on tehty yleistämällä Maastokartta 1:250 000 aineistoa, Nimistön Karttanimet tuotteesta sekä Kuntajako 1:1 milj. tuotteesta. Yleiskartta 1: 1 000 000:n tärkeimpiä kohderyhmiä ovat vesistö, liikenne-väyläverkosto ja hallintorajat. Kuntajakoa, hallintonimiä sekä pää- ja rautateitä päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 5 vuoden välein. Yleiskartta 1:1 000 000:n voi hankkia koko maan kattavana. Tuote on vektoriaineistoa.

Yleiskartta 1:1 000 000 ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa.

Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Maanmittauslaitoksen Yleiskartta 1:4 500 000 on koko Suomen kattava yleiskartta-aineisto. Yleiskartta 1:4 500 000 on tehty yleistämällä Yleiskartta 1:1 milj. aineistoa, Nimistön Karttanimet tuotteesta sekä Kuntajako 1:4,5 milj. tuotteesta. Yleiskartta 1: 4 500 000:n tärkeimpiä kohderyhmiä ovat vesistö, liikenneväyläverkosto, nimistö ja hallintorajat. Kuntajakoa, hallintonimiä sekä pää- ja rautateitä päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 5 vuoden välein. Yleiskartta 1:4 500 000:n voi hankkia koko maan kattavana. Yleiskartta 1:4 500 000 toimitetaan ETRS-TM35-koordinaatistossa. Tuote on vektoriaineistoa.

Yleiskartta 1:4 500 000 ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yleiskarttarasteri 1:1 000 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se on tehty Yleiskartta 1:1 000 000 aineistosta. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat vesistö, liikenneväyläverkosto ja hallintorajat. Yleiskarttarasteri 1:1 000 000 sijaintitietojen tarkkuus vastaa Yleiskartta 1:1 000 000 sijaintitietoja.

Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneväyläverkostoa päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 5 vuoden välein. Yleiskarttarasteri 1:1 000 000:n voi hankkia koko maan kattavana.

Yleiskarttarasteri 1:1 000 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 on koko Suomen kattava yleiskartta-aineisto. Se on tehty Yleiskartta 1:4 500 000 aineistosta. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat vesistö, liikenneväyläverkosto, nimistö ja hallintorajat. Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 sijaintitietojen tarkkuus vastaa Yleiskartta 1:4 500 000 sijaintitietoja.

Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneväyläverkostoa päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 5 vuoden välein. Yleiskarttarasteri 1:4 500 000:n voi hankkia koko maan kattavana.

Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Yleiskarttarasteri 1:8 000 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se on tehty Yleiskartta 1:4 500 000 aineistosta. Tiestön, vesistön, taajaman ja nimistön osalta on käytetty Yleiskartta 1:4 500 000 aineiston mittakaavaan 1:8 miljoonaan tehtyä aineistoa. Yleiskarttarasteri 1:8 000 000:n keskeisimpiä kohderyhmiä ovat vesistö, liikenneväyläverkosto ja hallintorajat. Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneväyläverkostoa päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 5 vuoden välein.

Yleiskarttarasteri 1:8 000 000:n voi hankkia koko maan kattavana.

Yleiskarttarasteri 1:8 000 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.