Lainhuuto eli kiinteistön omistusoikeuden kirjaaminen

Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön, kiinteistön määräalan tai määräosan omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Kun kiinteistö tai muu edellä lueteltu kohde vaihtaa omistajaa eli kiinteä omaisuus siirtyy omistajalta toiselle, on saannolle haettava lainhuutoa. Saantoja ovat esimerkiksi kauppa, vaihto, lahja, ositus, perintö ja testamentti.

Jokainen on velvollinen hakemaan saamalleen kiinteistölle, määräalalle tai määräosalle lainhuutoa. Lainhuudatusvelvollisuus koskee sekä yksityishenkilöitä että yhteisöjä.

Lainhuutoasian käsittelyn yhteydessä tarkastetaan saannon pätevyys eli kunkin saantotyypin mukaisten edellytysten täyttyminen.

Lainhuudon vaikutukset

Lainhuutoa kannattaa hakea mahdollisimman pian kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen, koska vasta lainhuudon myöntämisen jälkeen ostaja merkitään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kiinteistön omistajaksi.

Lainhuutoa on haettava pääsääntöisesti kuuden kuukauden kuluessa saannon perusteena olevan asiakirjan, kuten kauppakirjan, allekirjoittamisesta lukien.

Esimerkiksi määräalan lohkominen käynnistyy vasta, kun lainhuuto on myönnetty. Lainhuuto on myös edellytyksenä sille, että kiinteistöä voi käyttää velan vakuutena.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkinen luotettavuus edellyttää, että rekisteri sisältää tarkat ja ajantasaiset tiedot kulloisestakin kiinteistön omistajasta. Sen vuoksi laissa on säädetty ostajan velvollisuudesta hakea kiinteistön omistusoikeuden saannolle lainhuuto.

Lainhuudon myöntämisestä menee tieto myös eri viranomaisille, kuten esimerkiksi väestörekisteriin. 

Näin haet lainhuutoa

Miksi lainhuutoa on haettava?

Lainhuutoon liittyy kiinteistön saajan eduksi merkittäviä oikeusvaikutuksia, joista voidaan mainita esimerkiksi sellainen tapaus, että kiinteistö on luovutettu kahteen kertaan. Kiinteistön myöhempi ostaja voi saada kiinteistön omistukseensa, jos ensimmäinen ostaja ei ole hakenut lainhuutoa eikä myöhempi ostaja tiennyt aikaisemmasta luovutuksesta.