ETRS-TM35FIN

I avsnittet om kartprojektion har Universal Transverse Mercator (UTM)-projektionen redan nämnts. Den utgör underlag för Finlands ETRS-TM35FIN-plankoordinatsystem.

I UTM indelas världen i zoner (och rutor) mellan 80° sydlig och 84° nordlig bredd. En zon är 6° bred och zonerna är numrerade 1–60. Höjden på en ruta är 8° och zonerna som följer breddgraderna betecknas med bokstäverna C–X (I och O saknas). Se bilden nedan.

Bild: Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Utm-zones.jpg

Projektionsplanet skär jordklotets yta. Vid zonens medelmeridian är skalfaktorn 0.9996. De längdriktiga skärningslinjerna ligger på ca 180 km avstånd öster och väster om medelmeridianen.  E-koordinatens värde vid medelmeridianen är 500 000 m och värdet är därmed aldrig negativt. Systemet möjliggör visning av unika beteckningar och koordinater i alla zoner i rätvinkliga plankoordinatsystem. I t.ex. ruta 17T finns CN Tower i Toronto och tornet har koordinaterna 17T 630084 4833438.

Världskartan visar att Finland ligger inom tre zoner, 34–36. I Finland har man beslutat att följa UTM-koordinatsystemet så, att endast zon 35 med medelmeridianen 27° används i allmänt kartverksarbete. Detta motsvarar situationen med KKS:s enhetskoordinatsystem, men projektionskorrektionen blir inte lika stor eftersom projektionsplanet skär klotets yta. Eftersom vårt koordinatsystem avviker från UTM-standarden i fråga om zonbredd benämns det TRS-TM35FIN.

Bild: TM35-zonens utvidgning till zonen TM35FIN

Låt oss åter ta Vasa torg som koordinatexempel. På föregående sida var torgets koordinater enligt KKS:s enhetskoordinatsystem P 7 010 596 I 3 228 476. Samma plats har följande koordinater enligt ETRS-TM35FIN-systemet:

N 7 007 657 E 228 415

Koordinaterna kallas även för EUREF-FIN-koordinater, närmare bestämt rätvinkliga EUREF-FIN-plankoordinater. Vi ser återigen att koordinaterna skiljer sig trots att bägge är plankoordinater i zonen 27°. Detta beror på skillnaden mellan ETRS-systemet och KKS-datumet. KKS använder Hayfords ellipsoid och ETRS-systemet GRS80-ellipsoiden. Det som skiljer är alltså hur koordinatsystemet knutits till Jordens form.