Registrera äganderätten till din fastighet

När mark byter ägare måste den nya ägaren registrera sin äganderätt. Detta görs genom att ansöka om lagfart. Endast en fastighet som beviljats lagfart kan intecknas och användas som säkerhet för ett lån. Lagfarten antecknas i det offentliga lagfarts- och inteckningsregistret. Efter detta framgår ägaren av lagfartsbeviset.

Med mark avses en fastighet eller ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet. Ägandet kan överföras genom exempelvis köp, gåva, avvittring eller arv.

Ansök om lagfart i god tid

Du ska ansöka om lagfart inom sex månader efter att avtalet undertecknats, även om äganderätten ännu inte har överförts.

Den utsatta tiden börjar löpa när avtalet, exempelvis ett köpebrev, undertecknas. Vid dröjsmål höjs överlåtelseskatten stegvis för varje inledd halvårsperiod. Vid dröjsmål kan skatten höjas högst till det dubbla.

Efter att lagfart har beviljats, avstyckar Lantmäteriverket det outbrutna området till en ny fastighet. Styckningsförrättningen inleds automatiskt.

Med en ansökan kan du ansöka om lagfart på flera fastigheter samtidigt. Priset bestäms enligt antalet fastigheter.

Ansök om förtydligande lagfart

Man måste inte ansöka om förtydligande lagfart, men det underlättar när man ska få ärenden skötta. Det lönar sig att ansöka om förtydligande lagfart speciellt i två fall:

  • När ett dödsbo vill sälja den avlidne ägarens fastighet. Med förtydligande lagfart behöver man inte ge bouppteckningsinstrumentet efter den avlidne till köparen.
  • När ett bolag exempelvis delas eller går samman med ett annat.

Handläggningstid

Hela processen från att lagfarten blir anhängig till att den avgörs tar cirka 2 månader.

Ansök om lagfart

  1. Ta fram alla bilagor som behövs.
  2. Fyll i blanketten (suomi.fi).
  3. Du kan lämna in ansökan genom att skicka den per e-post eller per post, eller genom att lämna in den på ett serviceställe. Skriftliga dokument får du tillbaka när lagfarten har blivit anhängig.

Bilagor som behövs

Till ansökan ska du bifoga kvitto på betalning av inköpspris (köpeskilling) och överlåtelseskatt. Avtal som bestyrkts av ett köpvittne behöver inte skickas i original. Övriga avtal ska skickas i original per post. En mer exakt förteckning över de bilagor som behövs finns i anvisningarna för ifyllande av lagfartsansökan.

För förtydligande lagfart på dödsbo ska du skicka kopior av bouppteckningsinstrument efter den avlidne och släktutredning.

Vid bolagsrättsliga förändringar ska du skicka bolagens delningsplan inklusive bilagor.

Lagfartsärenden

SöktermPris exkl. moms i euro (€)Pris inkl. moms i euro (€)
Avgift / fastighet, outbrutet område eller kvotdel
7410Lagfartsärende119,00 / fastighet, outbrutet område eller kvotdelexkl. moms
7411Ärende som gäller registrering av äganderätt119,00 / fastighet, outbrutet område eller kvotdelexkl. moms
7412Lagfartsärende som omfattar kungörelse i den officiella tidningen225,00 / fastighet, outbrutet område eller kvotdelexkl. moms
7413Förtydligande lagfart (enligt 11 kap. 6 § i jordabalken, 540/1995)75,00 / fastighet, outbrutet område eller kvotdelexkl. moms
7415Anteckning om och ändring av myndighet som administrerar en fastighet samt ärende som gäller in-skrivning i lagfarts- och inteckningsregistret65,00 / fastighet, outbrutet område eller kvotdelexkl. moms

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.