Lantmäteriverket som arbetsplats

På arbetet
Foto: Julia Hautojärvi

Lantmäteriverket producerar information om användningen och utnyttjandet av land för allmänheten och organisationer. Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter, producerar kartmaterial, sörjer för lagfarter och inteckningar, utvecklar informationssystem och datateknik samt främjar forskning inom och användning av geografisk information.

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 37 orter runtom i Finland, från Mariehamn till Ivalo. Utöver verksamhetsställena arbetar vår personal även i terrängen, hemma eller på något annat lämpligt ställe.

Service, information och forskning om Jorden

Största delen av Lantmäteriverkets anställda arbetar med lantmäteri: terrängkartläggare och lantmäteriingenjörer styckar sommarstugetomter, märker ut gränserna för motorvägar som ska byggas både på kartan och i terrängen samt utför ägoregleringar på åkermark, som bönderna har nytta av.

Tack vare våra specialister inom fastighetsinskrivningsärenden, det vill säga inskrivningssekreterare och jurister, kan du tryggt äga, köpa och sälja fastigheter samt ställa säkerheter för banklån i Finland.

Forskarna vid Geodatacentralen vid Lantmäteriverket utför mätnings- och forskningsarbete inom kartläggning som är till nytta för hela samhället i samarbete med universitet och forskningsinstitut, offentliga samfund och företag i Finland och internationellt.

Experterna vid Centralen för ICT-tjänster vid Lantmäteriverket producerar ICT-tjänster till verk och ämbetsverk inom framför allt Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Dessutom ansvarar de för Lantmäteriverkets informationssystem och informationsförvaltning.

Personalen trivs vid Lantmäteriverket

Enligt 2017 års enkät om arbetstillfredsställelse är de anställda vid Lantmäteriverket särskilt nöjda med möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv. Enligt enkäten är andra styrkor arbetsklimatet och möjligheterna att lära sig nytt och förnya sig själv samt att arbetet är intressant och utmanande.

Lantmäteriverket är en modern arbetsgivare som satsar på personalens välbefinnande och tillfredsställelse. Nyckelrollen har innehafts av cheferna, vars yrkeskunnighet och färdigheter har utvecklats så att de anställda kan känna sig väl ledda.

Vid Lantmäteriverket utförs aktivitetsbaserat arbete. Det betyder att man kan arbeta även annanstans än på arbetsplatsen – till exempel hemma. Arbetstiden är flexibel. Personalen har alltså möjlighet att utföra sitt arbete oberoende av plats och tid genom att utnyttja moderna redskap.

Våra personalförmåner omfattar:

  • flexibel arbetstid
  • arbete på flera platser
  • kompetensutveckling
  • stöd för utbildning
  • moderna arbetsredskap och -utrymmen
  • idrotts- och kulturförmåner.

Se på bilder från våra arbetsdagar på Instagram

Du kan bekanta dig med Lantmäteriverkets anställdas vardag runt om i landet på det sociala mediet Instagram. Under sommaren 2017 uppdaterades vårt Instagramkonto av våra sommarjobbare, och dessa bilder hittar du på hashtaggen #MMLkesäduunarit (Lantmäteriverkets sommarjobbare). Bilder av andra anställda vid Lantmäteriverket hittar du på hashtaggen #töissämaanmittauslaitoksessa (på jobb vid Lantmäteriverket).

Alla bilder finns även på Lantmäteriverkets Instagramkonto @maanmittaus. Följ oss!

Bekanta dig med oss

Inskrivningschef Sanna Ranta

Inskrivningschef Sanna Ranta

Inskrivningschef Sanna Ranta har sitt arbetsrum i Kajana, men som chef för 35 personer reser hon exempelvis för att hålla utvecklingssamtal mellan Ylivieska i söder och Ivalo i norr.

– I mitt arbete behövs ett gott psykologiskt öga. Det är också viktigt att känna till de lagar och förfaranden som berör arbetets innehåll, säger inskrivningschefen för ansvarsområdet Nordliga Finland.

Som alla andra chefer vid Lantmäteriverket arbetar Sanna som en professionell chef. När de administrativa uppgifterna tillåter det arbetar Sanna med substansarbetsuppgifter som berör lagfarter och inteckningar.

– Arbetet med fastighetsinskrivningsärenden vid Lantmäteriverket är mycket specifikt. Detta arbete skulle vara en värdefull erfarenhet för en jurist, eftersom man får erfarenheter av lagfarter och fastighetsinteckningar som studier eller auskultering inte längre ger, berättar Sanna.

Sanna utexaminerades som juris kandidat år 2005, varefter hon auskulterade vid Lapplands tingsrätt och arbetade som advokat samt som jurist vid en bank. Sanna började arbeta vid Lantmäteriverket 2009.

– Det bästa med Lantmäteriverket är arbetskamraterna. Här får jag arbeta med både jurister och ingenjörer, med många synvinklar från olika håll.

Specialist Riikka Kivekäs

Specialist Riikka Kivekäs

I sitt arbete får Riikka Kivekäs följa med geodatabranschen på nära håll. Syftet är att se till att samanvändningen av geografisk information går framåt på alla plan. Som specialist får Riikka främja detta syfte både i genomförandet av EU-direktivet Inspire och i utvecklingen av den Nationella terrängdatabasen.

Ursprungligen kom Riikka till oss 2008 för att göra sitt diplomarbete om metadata och för att utveckla geodatakatalogen Paikkatietohakemisto. Riikka har deltagit i utvecklingen av geodataportalen Paikkatietoikkuna från första början. Under årens lopp har Riikka dessutom rett ut lagstiftningens krumelurer, skött om kommunikationen på sin avdelning, utbildat experter i branschen och skapat nätverk över organisations- och riksgränserna.

Efter gymnasiet var Riikka intresserad av geografi, men hon fick alltid några poäng under intagningsgränsen. Däremot kom hon direkt på basis av studentexamensbetyget in vid Helsingfors universitet för att läsa datavetenskap. Hennes biämne var geografi och geodata lockade henne fortfarande. Slutligen sökte hon och fick en studieplats vid nuvarande Aalto-universitetet där hon studerade geoinformatik. Nu har hon två magisterexamina.

– Min dubbelexamen har åtminstone inte varit till skada här. Jag förstår mig både på kartor och kodning, åtminstone i viss mån. Jag har nytta av båda i arbetet.

Som småbarnsmamma uppskattar Riikka också arbetsgivarens flexibilitet. En flexibel arbetstid och distansarbete gör det möjligt att arbeta utanför kontorstid. Visst måste man delta i möten men även det kan man vid behov göra med fjärranslutning. Trots det är det en utmaning ibland att kombinera arbets- och familjeliv. Därför har Riikka tagit tjänstledig på deltid. Arbetsgivarens attityd har varit positiv till detta.

– Även ur arbetsgivarens synvinkel är det säkert bättre att den anställda mår bra. Inom Lantmäteriverket finns det förståelse för familjernas olika ställning, säger familjemamman tacksamt.

– Det bästa är dock människorna. Hos oss har vi en fantastisk atmosfär av samarbete. Bara man vågar öppna munnen får man garanterat hjälp. Dessutom har vi roligt tillsammans och glada miner. Det är roligt att komma till arbetet varje dag.

Ledande expert Hannu Kämäri

Ledande expert Hannu Kämäri

Hannu Kämäri arbetar som ledande expert vid Lantmäteriverkets Central för ICT-tjänster. Hannu har mycket arbetserfarenhet av projektledning och planering:

– I mina nuvarande arbetsuppgifter deltar jag ofta i kundämbetsverkens projekt som informationsarkitekt och fungerar som konsult i utvecklingen av processer och dataadministration, säger Hannu.

Centralen för ICT-tjänster producerar branschbundna kontinuerliga tjänster och utvecklingstjänster inom ICT för Lantmäteriverket, Jord- och skogsbruksministeriet och andra ämbetsverk inom förvaltningsområdet. Hannu arbetar ofta vid ett kundämbetsverk. Resorna till kunderna avverkar han med cykel.

– Arbetsuppgifterna vid kundämbetsverken är intressanta och utmanande och jag får en chans att påverka viktiga saker. Trivseln i arbetet blir bara större av att Centralen för ICT-tjänster har en jättebra stämning, konstaterar Hannu.

Hannu har arbetat vid Lantmäteriverket från och med 2015. Före det har han bland annat arbetat vid Finlands skogscentral som skogsresursexpert och systemarkitekt samt som projektchef vid företaget Fifth Element Ab.

Forskningschef Laura Ruotsalainen

Forskningschef Laura Ruotsalainen

Laura Ruotsalainen arbetar som forskningschef vid Geodatacentralens avdelning Navigering och positionering. Geodatacentralen (FGI) är en del av Lantmäteriverket. FGI är ett forsknings- och expertinstitut som bedriver forskning och utveckling som stöder infrastrukturen för geografisk information.

Jag leder forskningsgruppen Sensors and indoor navigation (sensorer och inomhusnavigering). Jag har aldrig upplevt två likadana arbetsdagar eftersom min arbetsbeskrivning är så omfattande. I mitt dagliga arbete ingår bland annat att läsa och skriva publikationer, leda forskning och forska samt skriva finansieringsansökningar, tillsammans med kollegor fundera på nya forskningsinriktningar, presentera forskningsresultat till olika intressentgrupper och dessutom leda två arbetsgrupper inom internationella nätverk för arbetsgemenskap, berättar Laura.

Laura har utexaminerats som filosofie magister från Helsingfors universitet i huvudämnet datavetenskap. Hon har disputerat år 2013 vid Tammerfors tekniska universitet.

– Mitt forskningsintresse är navigering speciellt i miljöer och förhållanden som är utmanande för satellitpositionering. Exempel på utmanande miljöer är exempelvis inomhus- och stadsmiljön och utmanande förhållanden är exempelvis avsiktligt störande av satellitpositionering. Jag är intresserad av att hitta nya, innovativa lösningar på navigeringsproblem: ämnet för min doktorsavhandling är hur en kamera kan användas som navigeringssensor.

Laura har arbetat som forskare både vid Helsingfors universitet och vid universitetet i Calgary, Kanada. I dag arbetar on vid sidan av sitt jobb vid Geodatacentralen som föreläsare vid Aalto-universitetet tillsammans med två kollegor. Hennes föreläsningsserie behandlar GNSS-teknik (Global Navigation Satellite System).

– I mitt arbete som forskare vid Geodatacentralen är det givande att jag är tvungen att lära mig nya saker hela tiden. Jag är tvungen att utmana mig själv, vilket är inspirerande. Som forskare får jag hela tiden vara i kontakt med människor som är intelligenta och ambitiösa i sitt arbete, säger Laura leende.

Lantmäteriingenjör Robin Fröberg

Lantmäteriingenjör Robin Fröberg

Robin Fröberg utför exempelvis styckningar och rågångar i sitt arbete. Styckning är en lantmäteriförrättning där ett markområde avskiljs från en tomt och bildas till en självständig fastighet. Vid rågång utreds oklarheter i fastighetsgränser och råmärken.

Det är viktigt att kunna läsa kartan i arbetet. Kartorna är även en del av Robins fritid då han har orientering som hobby. En del av lantmäteriarbetet görs även inomhus: på arbetsplatsen bereder vi terrängarbeten och förrättningssammanträden. Robin är en av våra svenskspråkiga lantmäteriingenjörer. Han arbetar i Västnyland.

– I arbetet som lantmäteriingenjör är det framför allt viktigt att kunna utgå från kunden, eftersom vi arbetar med markägarna hos dem, berättar Robin.

Enligt Robin måste man i hans arbete vara villig att hela tiden lära sig nya saker.

– Jag tycker detta är även det bästa med mitt arbete. Alla arbetsdagar är olika och varje dag för med sig nya utmaningar som gör det möjligt att utvecklas.