Information till köpare och säljare av fastighet

Vad måste köparen och säljaren komma ihåg vid fastighetsköp?

Säljaren

 • Visa upp ett lagfartsbevis eller andra dokument som bevisar din äganderätt till den fastighet som säljs.
 • Av ett gravationsbevis framgår inteckningar, särskilda rättigheter samt utmätningar och andra begränsningar av nyttjanderätten och begränsningar av ägarens förfoganderätt.
 • Av ett fastighetsregisterutdrag framgår bl.a. uppgifter om bildandet av fastigheten, rättigheter och servitut som berör fastigheten, fastighetsbeteckningen och fastighetens areal.
 • Övriga dokument som eventuellt behövs är exempelvis en karta över ett outbrutet område, delägarnas avtal om delning av besittningen eller ett intyg över arrenderätt som inskrivits på fastigheten.

Köparen

 • Be om att få se så aktuella lagfartsbevis och gravationsbevis som möjligt.
 • Ansök om lagfart eller inskrivning av arrenderätt så snabbt som möjligt efter köpslutet.
 • Kontakta kommunens byggnadstillsynsmyndighet för mera information om bygglov och planläggningssituation.
 • Ifall köpet gäller ett outbrutet område behöver du inte ansöka om styckning, utan styckningen blir automatiskt anhängig när lagfart har beviljats.
 • Med hjälp av inteckningar kan du använda den fastighet du köpt som säkerhet för ett lån.

Annat

 • Ett köpvittne ska bestyrka köpet i närvaro av alla personer som har undertecknat köpebrevet. I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan säljaren och köparen göra ett fastighetsköp utan köpvittne.
 • I vissa fall kan kommunen ha förköpsrätt vid köpet beroende på fastighetens läge och areal.
 • Du kan köpa lagfarts- och gravationsbevis samt fastighetsregisterutdrag på Lantmäteriverkets kundservice. Vissa kommuner och magistrater säljer också bevis.
 • I köpeskillingsregistret över fastigheter finns uppgifter om inköpspriser för fastigheter som har sålts på ett visst område.
Sökord: