Hyppää pääsisältöön

Voimansiirtoalueen lunastustoimitus 2019-603184, 110 kV voimansiirtojohdon ja -pylväiden uusiminen välillä Lahdesjärvi (Tampere) - Lentola (Kangasala).

Toimitusnumero
2019-603184
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Tampere
Kangasala

 

Tälle sivulle päivitetään lunastustoimitusta koskevia asioita ja tuodaan mm. kartta-aineistoa näkyville.

Sivun ala-osasta löytyy liitteenä mm.:

 • Tiedote asianosaisille 25.4.2023 ja ohje korvausvaatimuksen tekemiseksi
 • 18-osainen alustava toimituskartta (A3 Vaaka 1:2000 / 1:1000) toimituksen kohteesta. Alustavalta toimituskartalta ilmenevät mm. uusitun vomajohtolinjan ja -pylväiden pylväsalojen, johtoaukean ja reunavyöhykealueiden sijainti. Pylväsalat ja johtoaukea on esitetty toimituskartalla punaisella värityksellä ja reunavyöhykkeet sinisellä värityksellä.
 • Kokouskutsu lunastustoimituksen alkukokoukseen (14.5.2019 klo 9.30 Attila -virastotalossa, Attilan auditorio (1. krs), Yliopistonkatu 38).
 • Kokouskutsu lunastustoimituksen loppukokoukseen (27.8.2024 klo 10.00 Attila -virastotalossa, Attilan auditorio (1. krs), Yliopistonkatu 38).
 • Maanmittauslaitoksen 26.3.2019 myöntämä lunastuslupa (MML 200/03 04/2019). Lunastusluvasta ilmenee mm. Fingrid Oyj:lle ja Tampereen Sähköverkko Oy:lle myönnetyt oikeudet. Nämä oikeudet sisältävät muutoksia alkuperäisissä lunastuksissa myönnettyihin käyttöoikeuksiin.
 • Yleisesite voimansiirtoalueen lunastustoimituksesta. Tässä yleisesitteessä on paljon sellaisia asioita, jotka eivät nyt kyseessä olevaa johdon uusimishanketta ja tätä lunastustoimitusta koske: esitteessä on paljon sellaista, joka koskee vain uuteen johtoalueeseen rakennettavaa uutta voimajohtoa.
 • Poikkileikkauskuva uusittavasta voimajohdosta. Uusi pylväsmalli on esitetty yhtenäisin viivoin ja vanha pylväs samalla kohtaan katkoviivoin.
 • Yleiskartta (1:20 000) toimituksen kohteesta
 • yleissuunnitelmakartat (1:5000), joista ilmenee mm. uusien pylväiden likimääräinen sijainti (lähes kaikilta osin varsin lähellä vanhan poistettavan pylvään paikkaa). Yleissuunnitelamakartoilla on myös sellaisia uusittavia / rakennettavia voimajohtolinjoja, jotka käsitellään eri voimansiirtoalueen lunastustoimituksissa.

Tämän voimansiirtoalueen lunastustoimituksen kiinteistökohtaista asiakirjaa (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja) ja mm. toimituspöytäkirjaa toimituskokouksista (alkukokous 14.5.2019) ei EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia voi julkaista toimituksen verkkosivuilla

 • Alkukokouksen (14.5.2019) alustava pöytäkirja ja alustava kiinteistökohtainen asiakirja lähetetään asianosaiselle pyynnöstä.

Lunastustoimituksen toimitusinsinööri ja lunastustoimikunnan puheenjohtaja

Petteri Lauronen, Maanmittauslaitos, 040 722 7090, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi ja turvaviestillä osoitteesta https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/

Lunastaja

Fingrid Oyj ja Tampereen Energia Sähköverkko Oy.

 • Lunastajan yhteshenkilönä Tampereen Energia Sähköverkko Oy:stä Timo Hakkarainen, puh. 040 582 7287, timo.hakkarainen@tampereensahkoverkko.fi. Hakkarainen on voimajohtohankkeen rakentamisesta vastaava projektipäällikkö. Hakkaraiselle tiedustelut esim. voimansiirtojohdon- ja pylväiden rakentamiseen liittyen.  
 • Lunastajan yhteyshenkilönä Fingrid Oyj:stä Mikko Kuoppala, puh. 0500 799 599, mikko.kuoppala@fingrid.fi.

Lunastustoimituksen kohde

110 kV voimansiirtojohdon ja -pylväiden uusiminen purettavan johdon paikalle välillä Lahdesjärvi (Tampere) - Hervanta pohjoinen (Tre) - Annala (Tre) - Lentola (Kangasala).

 • Uusittu voimansiirtojohto alkaa Tampereen Lahdesjärvellä kiinteistöltä 837-330-6143-1 ja päättyy Kangasalan Lentolassa / Ilkossa kiinteistölle 211-423-1-189 UUSI-ATTELA.
 • Johtohankkeen kokonaispituus on n. 10,4 km. 
 • Voimansiirtojohdot ja -pylväät on uusittu vuonna 2020. 

Kyse on lähes kaikilta osin uusittavasta voimajohtolinjasta ja -pylväistä, jonka eteläpuolella sijaitsee Tampereen Energia sähköverkko Oy:n toinen voimajohtolinja. Tätä eteläisempää voimajohtolinjaa EI tässä yhteydessä uusita eikä tämä lunastustoimitus koske kyseisen linjan johtoaukeata tai reunavyöhykettä.

Alla liitteenä on 18-osainen alustava toimituskartta (A3 Vaaka 1:2000 / 1:1000), yleiskartta (1:20 000), yleissuunnitelmakartat (1:5000) sekä poikkileikkaus- / johtoaluekuva toimituksen kohteesta.

 • Alustavalta toimituskartalta ilmenevät mm. uusitun vomajohtolinjan ja -pylväiden pylväsalojen, johtoaukean ja reunavyöhykealueiden sijainti. Pylväsalat ja johtoaukea on esitetty toimituskartalla punaisella värityksellä ja reunavyöhykkeet sinisellä värityksellä. Suurin osa uusituista pylväistä on rakennettu lähelle vanhan voimajohtopylvään paikkaa.
 • Johtoalueen poikkileikkauskuvassa on esitetty uusi pylväsmalli yhtenäisin viivoin ja vanha pylväs samalla kohtaan katkoviivoin.

Puretun johdon paikalle on rakennettu kaksi 110 kV:n virtapiirin johtoa, jossa kummallakin hakijayhtiöllä (Fingrid Oyj ja Tampereen Energia Sähköverkko Oy) on oma virtapiirinsä samojen ja lähes kaikilta osin uusien teräsristikkopylväiden kautta. Uudet teräsristikkopylväät ovat muutaman metrin korkeammat kuin vanhat poistetut pylväät. Uudet pylväät on rakennettu suurelta osin nykyisten pylväiden läheisyyteen.

Kyseessä on osa isommasta kokonaisuudesta, jossa Tampereen Energia Sähköverkko Oy, Elenia Verkko Oy ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj tekevät yhteistyötä Tampereen sähköverkon kehittämisessä. Voimajohtolinjoja on uusittu ja myös vähäisemmältä osin rakennettu uuteen johtokatuun myös muualla Tampereen ja Kangasalan alueilla. Näihin uusittuihin ja uusiin voimjohtolinjoihin liittyvät käyttöoikeuksien lunastukset käsitellään kolmessa eri lunastustoimituksessa (toimitusnumerot 2019-603184, 2019-603260 ja 2019-603304). 

Voimansiirtoalueen lunastustoimituksen tarkoitus

Tämä lunastuslain (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977) mukainen voimansiirtoalueen lunastustoimitus perustuu

 • Maanmittauslaitoksen 26.3.2019 myöntämään lunastuslupaan (MML 200/03 04/2019) Fingrid Oyj:lle ja Tampereen Sähköverkko Oy:lle (nykyisin Tampereen Energia Sähköverkko Oy). Myönnetty lunastuslupa alla liitteenä.

Lunastuslupapäätökseen on kirjattu mm. lunastajalle (Tampereen Energia Sähköverkko Oy ja Fingrid Oyj) myönnetyt oikeudet ja kiinteistöjä koskevat käytönrajoitukset.

Lunastuslupaan sisältyi myös oikeus tarvittavien alueiden ja oikeuksien ennakkohaltuunottoon.

Kyse on kaksivaiheisesta lunastuslain (603/1977) mukaisesta viranomaismenettelystä: 

 • 1. vaiheena lunastus- ja ennakkohaltuunottolupa- ja tähän liittyvä asianosaisten kuulemismenettely (lunastuslain 2. luku)  
 • 2. vaiheena myönnetyn lunastusluvan perusteella automaattisesti vireille lunastustoimitus (lunastuslain 3. - 6. luku), jossa lunastus toteutetaan (vahvistetaan mm. lunastuksen kohde ja korvaukset lunastuksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä).   

Lunastustoimituksen asiat käsitellään ja ratkaistaan kahdessa tai useammassa toimituskokouksessa toimitusinsinöörin johdolla ja virkavastuulla. Toimituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan toimitusinsinöörin ja kahden uskotun miehen (lunastustoimikunta) päätöksillä paitsi silloin, kun asianosaisilla on oikeus sopia käsiteltävästä asiasta (pääsääntö) ja tällainen sopimus asianosaisten välillä syntyy. 

 • Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) on riippumaton lunastajasta sekä asianosaisista ja toimii puolueettomana tahona.
 • Ennen päätöksentekoa toimitusinsinööri mm. esittää asioihin liittyvät säädökset ja niiden vakiintuneet tulkintalinjat, esittää muut tarpeelliset taustaselvitykset ja mahdolliset viranomais- ja asiantuntijalausunnot sekä kuulee asianosaisia.

Tässä lunastustoimituksessa käsitellään:

 • Fingridin Oyj:n ja Tampereen Sähköverkko Oy:n yhteisten käyttöoikeuksien päivittäminen vastaamaan uusittua linjaa ja pylväitä myönnetyn lunastusluvan mukaisesti sekä 
 • tästä hankkeesta aiheutuvat korvauskysymykset. Kiinteistön omistaja tai erityisen oikeuden haltija (esim. maanvuokraoikeus) on oikeutettu saamaan tässä lunastustoimituksessa määrättävän täyden korvauksen, mikäli voimajohdon ja pylväiden uusiminen ja / tai Fingridin Oyj:n ja Tampereen Energia Sähköverkko Oy:n yhteisten käyttöoikeuksien päivittäminen vastaamaan uusittavaa linjaa ja pylväitä on aiheuttanut / aiheuttaa maanomistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle (esim. maanvuokraoikeus) taloudellisia menetyksiä. Myös se, jolta ei lunasteta omaisuuden käyttöoikeutta, voi saada vaadittaessa korvausta kärsimästään merkittävästä haitasta tai vahingosta.   

Toimituksesta tehdään myös asianmukaiset merkinnät kiinteistörekisteriin ja kiinteistörekisterikartalle (mm. voimajohtolinjan sijainti sekä käyttöoikeusmerkintä kiinteistöjen rekisteritietoihin).

Miltään osin nyt ei lunasteta mistään kiinteistöstä omistusoikeudella, vaan kyse on 

 • käyttöoikeuksien lunastuksesta Fingrid Oyj:lle ja Tampereen Energia Sähköverkko Oy:lle suurimmaksi osin alueilla, joissa on ollut voimassa jo alkuperäiset 1950-luvun lunastusten mukaiset käyttöoikeudet
 • käyttöoikeuksien tuomista käytönrajoituksista kiinteistöjen omistajille ja erityisen oikeuden haltijoille (esim. maanvuokraoikeus). 

Tässä toimituksessa käsiteltävän uusittavan voimajohtolinjan käyttöoikeudet on lunastettu / perustettu Valtioneuvoston myöntämän lunastusluvan perusteella lähes kaikilta osin 1950-luvulla pakkolunastustoimituksissa (ark.no 23:42 Messukylä ja ark.no 75:61 Kangasala). Tuolloin on lunastettu käyttöoikeus

 • 30 metriä levään johtoaukeaan (voimajohdon keskilinjasta 15 metriä kummallekin puolelle) sekä
 • lisäksi 10 metriä leveään reunavyöhykkeeseen johtoaukean kummallakin puolella paitsi tuolloisten viljelysmaiden kohdalla. Reunavyöhykkeen käytönrajoitukset ovat olleet tuolloin ja ovat nykyäänkin yleensä selvästi vähäisempiä kuin johtoaukean (keskeisenä puuston maksimipituuden rajoittaminen 10 - 20 metriin, ks. liitteenä johtoalueen poikkileikkauskuva). 

Voimajohtolinjan uusiminen myönnetyn lunastusluvan (26.3.2019, MML 200/03 04/2019) mukaisesti aiheuttaa:

 • pylväspaikkojen muutoksia. Suurimmaksi osin uusi pylväs rakennetaan varsin lähelle vanhaa pylvästä, eräiltä osin vanhan pylvään paikalle. Lähes kaikilta osin vanhat pylväät uusitaan. Uudet teräsristikkopylväät ovat muutaman metrin korkeammat kuin vanhat poistettavat pylväät.
 • reunavyöhykerajoituksen perustamisen koko johdolle. Nykyisten ja 1950-luvun lopussa viljelysmaina olleiden alueiden kohdalle perustetaan nyt uutena asiana pysyvä reunavyöhykkeen käytönrajoitus ja käyttöoikeus lunastajille (Fingrid Oyj ja Tampereen Energia Sähköverkko Oy). Näille maanomistajille ja tiedossa oleville kiinteistön erityisen oikeuden haltijoille (esim. maanvuokraoikeus) on tämän lunastustoimituksen alkukokouksen (14.5.2019) kokouskutsun liitteenä lähetetty erillinen karttaote ja kiinteistökohtainen "ennakkohaltuunottoluettelo" (lunastettava omaisuus -asiakirja), joista on selvinnyt mm. uuden reunavyöhykealueen likimääräinen sijainti ja pinta-ala. Muualla on jo vanhastaan em. alkuperäisissä lunastuksissa perustettu reunavyöhykkeen käytönrajoitus. Uusilta reunavyöhykealueilta EI todennäköisesti tarvitse tässä yhteydessä poistaa MITÄÄN MUUTA OMAISUUTTA PAITSI KENTIES reunavyöhykerajoitusta korkeammat puut (puuston maksimipituuden rajoittaminen 10 - 20 metriin, ks. liitteenä johtoalueen poikkileikkauskuva).
 • suurimmaksi osin johtoaukean kaventumisen uusittavan voimajohtolinjan pohjoispuolella. Lunastusluvan mukainen johtoaukea ulottuuu uusitun voimajohdon keskilinjasta 13 metrin päähän (aikaisemmin oli johtoaukea 15 metriä alkuperäisen voimajohdon keskilinjasta). Samalla myös aikaisemmin perustetun 10 metriä leveän reunavyöhykkeen sijainti muuttuu uusittavan voimajohtolinjan pohjoispuolella (uuden voimajohdon keskilinjasta 13 - 23 metriä) siten, että vanhaa johtoaukeaa siirtyy osin reunavyöhykkeeksi ja vanhaa reunavyöhykettä vapautuu maaksi, joita ei enää jatkossa koske lunastajan käytönrajoitukset ja -oikeudet (ks. alla liitteen johtoalueen poikkileikkauskuva).
 • rakentamisrajoituksen laajenemisen uusittavan voimajohtolinjan pohjoispuolella vanhan johtoaukean reunasta (15 m alkuperäisen voimajohdon keskilinjasta) rakennettavan uuden voimajohdon reunavyöhykkeen ulkoreunaan, uuden voimajohtolinjan keskilinjasta 23 metrin päähän. Uusia rakennuksia ei saa rakentaa tämän jälkeen 23 metriä lähemmäksi voimajohdon keskilinjaa ellei voimajohdon omistaja anna asiassa poikkeusluvan. Alkuperäisessä 1950-luvun lunastustoimituksessa mukainen on rakentamisrajoitus koskenut vain johtoaukea-alueita, ei reunavyöhykkeitä. Tampereen puolella rakentaminen ei ole ollut vanhastaan juuri missään mahdollista alle 23 metrin etäisyydelle nykyisen voimajohtolinjan pohjoispuolella asema- ja yleiskaavamääräysten perusteella. Vanhoja RAKENNUKSIA tai RAKENNELMIA EI TARVITSE tässä yhteydessä POISTAA miltään osin tältä uudelta rakentamisrajoitusalueilta (15 - 23 m uuden voimajohtolinjan keskilinjan pohjoispuolella). 

Toimituksen maastotyöt ennen alkukokousta 14.5.2019 ja haltuunottoluettelo

12.4.2019 asianosaisille lähetetyssä kokouskutsussa (alkukokous 14.5.2019) ja toimituksen internet -sivuilla (www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-603184) on ollut kirjaukset ennen toimituksen alkukokousta (14.5.2019) suoritetuista toimituksen maastotöistä ja toimitusinsinöörin maastokatselmuksesta. 

Alkukokouksen kutsun lähettämisen (12.4.2019) jälkeen on Maanmittauslaitoksen kartoittaja, Jouko Mustonen, toimitusinsinöörin toimeksiannosta kirjannut ylös Tampereen Annalassa entisen pellon kohdalla olevan uuden reunavyöhykkeen (15 - 23 m voimajohdon keskilinjasta) osalta tonttien pihamailla olevan erityiseen hoitoon otetun kasvillisuuden, rakennukset ja rakennelmat ym. piharakenteet. Alla liitteenä Alustava toimituskartta, jonka karttaosasta 10 selviää tämän uuden reunavyöhykealueen likimääräinen sijainti entisen pellon kohdalla Annalassa.

Muuten tarkempaa kiinteistökohtaista haltuunottoluetteloa ei ole tarkoitus laatia, koska: 

 • kyse on kaikilta osin vanhasta johtoaukeasta ja lähes kaikilta osin aikaisemmin lunastetuista reunavyöhykkeen käytönrajoituksista. 
 • Kangasalla entisten peltojen kohdalla sijaitsevat uudet reunavyöhykealueet sijaitsevat nykyisellä metsämaalla, jossa maan arvo on Tampereen ja taaja-asutuksen läheisyydestä johtuen selvästi metsätalousarvoa korkeampi (jolloin reunavyöhykkeen käytönrajoituksen korvaukseen ei ole yleensä vaikuttanut puuston ikä, määrä tai laatu).

Toimitusinsinööri suoritti itsenäisen maastokatselmuksen toimituksen kohteella ma 6.5.2019 ja otti toimituksen kohteesta runsaasti valokuvia. Tällä toimitusinsinööri dokumentoi nykytilannetta erityisesti rakennuspaikkojen läheisyydessä, jotta voidaan verrata vanhaa ja uutta tilannetta toisiinsa, kun voimajohtolinja on uusittu. Näin tulee paremmin huomioitua mahdolliset sellaiset maisemamuutokset, joilla saattaa olla negatiivinen vaikutus kiinteistön arvoon.

Toimituksen alkukokous 14.5.2019 ja ennakkohaltuunottopäätös

Toimituksen alkukokous pidettiin tiistaina 14.5.2019 klo 9.30 Attila-virastotalossa, Attilan auditoriossa (1. krs). Yliopistonkatu 38, Tampere. Asianosaisille lähetetty kokouskutsu liitteenä.

Lunastustoimituksen alkukokouksessa 14.5.2019 selostettiin mm. toimitusmenettelyä, rakennushanketta, aikatauluja sekä korvauskysymyksiä.

Alkukokouksessa 14.5.2019 käsiteltiin myös tarvittavien alueiden ja oikeuksien ennakkohaltuunottoon liittyvät kysymykset. Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestäpäätti, että myönnetyn lunastusluvan (MML 200/03 04/2019) mukaiset tarvittavat alueet ja oikeudet otetaan lunastajan (Fingrid oyj ja Tampereen sähköverkko Oy yhdessä) haltuun välittömästi 14.5.2019. 

 • Ennakkohaltuunotto antoi lunastajalle (Fingrid oyj ja Tampereen sähköverkko Oy) Maanmittauslaitoksen 26.3.2019 myöntämään lunastusluvan (MML 200/03 04/2019) mukaiset oikeudet: mm. oikeus aloittaa voimansiirtojohdon ja -pylväiden uusiminen heti haltuunotosta.
 • Lunastuslupa ja siinä lunastajalle myönnetyt oikeudet alla liitteenä.

Uusittavan voimansiirtojohdon ja -pylväiden rakentaminen vuonna 2020

Lunastajan (Fingrid Oyj ja Tampereen Energia Sähköverkko Oy) edustajat esittelivät alkukokouksessa 14.5.2019 rakennushanketta ja sen aikataulua.

 • Tässä toimituksessa käsiteltävän Lahdesjärvi (Tre) - Lentola (Kangasala) voimajohtolinjan uusiminen liittyy isompaan kokonaisuuteen, jossa Tampereen Energia Sähköverkko Oy, Elenia Verkko Oy ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj tekevät yhteistyötä Tampereen sähköverkon kehittämisessä. Vanhoja voimajohtolinjoja uusitaan ja myös vähäisemmältä osin rakennetaan uuteen johtokatuun Tampereen ja Kangasalan alueilla.
 • Kyseisen voimjohtolinja ja -pylväät on uusittu vuoden 2020 aikana. 
 • Pääurakoitsijaksi on hankkeessa toiminut Vattenfall Services Nordic Oy.

Toimituksen loppukokous 27.8.2024 ja korvaukset

Lunastustoimikunnan (toimitusinsinööri + kaksi uskottua miestä) ratkaisut mm. lunastuksen tarkasta kohteesta ja korvauskysymyksistä tehdään lunastustoimituksen loppukokouksessa 27.8.2024, alla liitteenä kokouskutsu.

Maanomistaja tai kiinteistön erityisen oikeuden haltija (esim. maanvuokraoikeus) on oikeutettu saamaan tässä lunastustoimituksessa määrättävän täyden korvauksen, mikäli voimajohdon uusiminen ja / tai Fingridin Oyj:n ja Tampereen Sähköverkko Oy:n yhteisten käyttöoikeuksien päivittäminen vastaamaan uusittavaa linjaa aiheuttaa maanomistajalle tai kiinteistön erityisen oikeuden haltijalle (esim. maanvuokraoikeus) taloudellisia menetyksiä.

 • Korvauksia määrätään sen perusteella, aiheuttaako uusi johto ja pylväät ja / tai niihin liittyvät myönnetyn lunastusluvan (MML 200/03 04/2019) mukaiset muuttuneet lunastajan oikeudet joltain osin enemmän haittaa tai menetystä vanhaan tilanteeseen verrattunaLunastuslupa ja siinä lunastajalle myönnetyt oikeudet alla liitteenä.

Maksamatta oleville lunastuskorvauksille määrätään loppukokouksessa 27.8.2024 

 • lunastuslain 95 §:n edellyttämä 6 %:n vuotuinen korko ennakkohaltuunotosta (14.5.2019) alkaen korvausten maksamiseen asti.
 • lunastuslain 30.3 §:n edellyttämä indeksikorjaus (kuluttajahintaindeksin muutos) 14.5.2019 alkaen. Korvaus määrätään lunastuslain 30.3 §:n nojalla ennakkohaltuunoton ajankohdan (14.5.2019) hintatasossa: ennakkohaltuunoton jälkeen tapahtunut omaisuuden mahd. arvon muutos jätetään huomiotta.

Lunastuksen kohteena olevien kiinteistöjen osalta (joiden tiluksilla sijaitsee voimansiirtoalueen johtoaukean ja / tai reunavyöhykkeen kohdalla) lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) määrää korvaukset viran puolesta, läheisten kiinteistöjen omistajille ja muille henkilöille korvauksia voidaan määrätä vain vaatimuksesta. 

Sivun alaosassa liitteenä erillinen ohje mahdollisen korvausvaatimusten tekemiseksi ja lähettämiseksi toimitusinsinöörille sekä infoa korvauksista. Kirjallisen korvausvaatimuksen voi hyvin tehdä ilman liitteen lomaketta vapaamuotoisesti ja lähettää sen esim. tavallisella sähköpostilla tai ns, turvaviestillä allekirjoittaneelle. Mahdolliset kirjalliset korvausvaatimukset pyydän toimittamaan allekirjoittaneelle postitse tai sähköpostitse tai toimittamalla korvausvaatimus Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteeseen viimeistään 30.6.2023

 • Maanmittauslaitos, Petteri Lauronen, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi, puh 040 722 7090. Turvaviestillä osoitteesta https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi

Korvausten maksua varten lunastaja, Tampereen Sähköverkko Oy, tarvitsee korvauksen saajien pankkiyhteystiedot. Tilitiedot voi parhaiten antaa tämän sivun alaosan liitteessä olevalla lomakkeella, jossa tarkemmat menettelyohjeet. Lomakkeen voi toimittaa toimitusinsinöörille postin välityksellä, lähettää tavallisen sähköpostin tai ns. turvaviestin (https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi) liitetiedostona tai tuoda toimituskokoukseen. 

Kun mahdolliset kirjalliset korvausvaatimukset on (määräaikaan mennessä) saatu, tekee lunastustoimikunta tarvittavat katselmukset maastossa (suoritettu 25.10.2023). Katselmuksesta ilmoitetaan tarvittaessa asianosaisille ja lunastajalle (Fingrid Oyj ja Tampereen Energia Sähköverkko Oy). Maastokatselmusten jälkeen on lunastajalla mahdollisuus antaa määräaikaan mennessä kirjallinen vastine esitettyihin korvausvaatimuksiin. Korvausvaatimusten, mahdollisen vastineen ja maastohavaintojen perusteella lunastustoimikunta laatii lopulliset korvauspäätökset. 

Korvauksista ym. voimansiirtoalueen lunastustoimitukseen kuuluvasta on lisätietoa liitteen tiedotteessa (25.4.2023), korvausvaatimuslomakkeessa sekä yleisesitteessä (Esite voimajohtoalueen lunastuksesta).

Toimituksen asiakirjat ja asiakirjakopiot loppukokouksen (27.8.2024) jälkeen

Tämän lunastustoimituksen asiakirjoina laaditaan mm. alla olevat asiakirjat, jotka arkistoidaan myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen arkistoon pysyvästi säilytettävinä toimitusasiakirjoina, kun toimitus on saavuttaa lainvoiman:

 • kutsukirjeet toimituskokouksiin ja maastokatselmuksiin
 • toimituspöytäkirja toimituskokouksista sekä mahdolliset pöytäkirjan liitteet
 • kiinteistökohtainen asiakirja (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja). Kiinteistökohtaisesta asiakirjasta tulee ilmenemään mm. pylväsalojen, johtoaukean ja reunavyöhykkeiden kiinteistökohtaiset pinta-alat. 
 • tiedote korvauksista ja korvausvaatimusmahdollisuudesta
 • toimituskartta. Toimituskartalta tulee ilmenemään mm. kiinteistörajojen, uusien pylväiden, uuden voimajohdon keskilinjan sekä pylväsalojen, johtoaukean ja reunavyöhykkeiden sijainti.

Mm. toimituskokousten toimituspöytäkirjoja ja kiinteistökohtaista asiakirjaa (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja) ei EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia voi julkaista tällä toimituksen verkkosivulla

Toimituksen loppukokouksen (27.8.2024) jälkeen lähetetään asianosaisille

 • valitusosoitus
 • kiinteistökohtainen asiakirja (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja)
 • loppukokouksen (13.12.2023) toimituspöytäkirja.  

Muutoksenhaku toimituksessa tehtyihin ratkaisuihin

Voimansiirtoalueen lunastustoimituksessa tehtyihin ratkaisuihin tyytymätön asianosainen saa hakea niihin muutosta maaoikeudelta 30 vuorokauden kuluessa toimituksen päättymisajankohdasta.

 • Toimitus pyritään lopettamaan nyt kyseessä olevassa toimituskokouksessa (27.8.2024), jolloin voimansiirtoalueen lunastustoimituksen päättymisajankohta on 10.9.2024. Tällöin viimeinen päivä jättää kirjallinen valitus on 10.10.2024
 • Muutoksenhakuohjeet käyvät ilmi toimituksen lopettamisen jälkeen kahden viikon päästä asianosaisille lähetettävästä valitusosoituksesta (myös loppukokouksen pöytäkirjan viimeinen sivu).
 • Valitusasian käsittelystä maaoikeudessa peritään yleensä 530 euron oikeudenkäyntimaksu
 • Maaoikeuden päätökseen / tuomioon saa edelleen hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.

Alkukokouksessa 14.5.2019 annettuun ennakkohaltuunottopäätökseen koskien tarvittavien alueiden ja oikeuksien ennakkohaltuunottoa ja mahdollisia ennakkokorvauksia ei saa erikseen hakea valittamalla muutosta kesken lunastustoimituksen

Yhteystietoja

Tiedustelut voimansiirtojohdon ja -pylväiden rakentamiseen liittyen:

 • Lunastajan edustaja, Timo Hakkarainen, Tampereen Sähköverkko Oy, puh. 040 5827287 timo.hakkarainen@tampereensahkoverkko.fi 
  Hakkarainen on voimajohtohankkeen rakentamisesta vastaava projektipäällikkö.   

Fingrid Oyj:n yhteyshenkilö:

 • Mikko Kuoppala, puh. 0500 799 599, mikko.kuoppala@fingrid.fi

Lunastustoimituksen toimitusinsinööri:

 • Petteri Lauronen, Maanmittauslaitos, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere. Puh. 040 722 7090, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi, Turvaviestillä osoitteesta https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi