Hyppää pääsisältöön

Hankeuusjako - Suikkinen-Hietanen

Toimitusnumero
2023-706870
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Nousiainen

Taustaa

Väylävirasto on laatimassa ratasuunnitelmia Turku-Uusikaupunki radan perusparantamiseksi ja samalla rataturvallisuuden parantamiseksi vähentämällä tasoristeysten lukumäärää ja parantamalla turvallisuutta jäljelle jääviin tasoristeyksiin. Lisäinformaatiota liitteenä olevassa Väylän hankekortista ja internetistä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus (ELY-L) on hakenut edellä mainitun hankkeen puitteissa hankeuusjakoa tasoristeysten Suikkinen, Korpi, Vuoriluoto, Salminen, Etu-Paijula, Taka-Paijula, Rouvila, Penttilä ja Hietanen poistamisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Poistettaviksi suunnitellut tasoristeykset ovat esitetty alla näkyvässä kartassa ympyröityinä. Kyseessä olevia tasoristeyksiä käytettäneen lähinnä maa- ja metsätalouden kulkutarpeisiin.

Hankeuusjaon tarkoituksena on poistaa tai vähentää hankkeesta aiheutuvaa huomattavaa haittaa, parantaa kiinteistöjaotusta tai edistää suunniteltua kiinteistöjen käyttöä maankäyttöhanke huomioon ottaen. Toimituksessa käsitellään em. tasoristeysten poistamisiin liittyviä asioita. Tämä tarkoittaa tilusten ja tieoikeuksien uudelleenjärjestelyitä sekä mahdollisesti uusien korvaavien tieyhteyksien rakentamista ja korvauksia.

Kohdealue

Toimitus koskee edellä mainittujen tasoristeysten vaikutusalueella olevat kiinteistöjä omistajineen ja käyttäjineen (esim. vuokraviljelijät). On mahdollista, että toimitus koskee myös sellaisia kiinteistöjä, joille kuljetaan muuta kautta kuin em. tasoristeyksiä käyttäen. Toimituksen edellytys- ja laajuuspäätös tehdään toimituksen myöhemmässä vaiheessa.

Toimituksen aloituskokous 1.3.2023

Toimitus aloitettiin 1.3.2023 klo 9.00 pidetyllä informatiivisella aloituskokouksella Nousiaisten Vanhalla Asemalla, osoitteessa Vanhanasemantie 29 Nousiainen. Kokouksessa esiteltiin hanketta ja kerrottiin toimituksesta viitteellisine aikatauluineen. Kokouksessa oli varattu aikaa keskusteluille. Aloituskokouksessa ei tehty tasoristeysten poistamisiin liittyviä päätöksiä.

Haastattelut 3/2023

Maanomistajahaastattelut pidettiin Nousiaisten paloasemalla 7.-8.3.2023, jossa selvitettiin hanketta ja maanomistajien toiveita sekä näkemyksiä jakosuunnittelua varten. Haastatteluja oli mahdollista käydä myös etäyhteydellä.

Ensimmäinen jakosuunnitelmaehdotus ja haastattelut 12/2023

Ensimmäinen jakosuunnitelmaehdotus on esitetty maanomistajille joulukuussa 2023. Sitä
koskien järjestettiin myös haastattelutilaisuudet Nousiaisten paloasemalla, joissa otettiin palautetta vastaan. 

Toinen toimituskokous 7.2.2024

Toinen toimituskokous pidettiin 7.2.2024  Nousiaisten Vanhalla Asemalla. Kokouksessa päätettiin toimitus tehtäväksi, toimitusalueen laajuus ja vahvistettiin jakosuunnitelma. Kokouksessa tehtiin myös päätös korvaavan tien rakentamisesta ja vaihtuvien alueiden haltuunottoajankohdasta, joiden perusteella tasoristeysten poistaminen on mahdollista. 

Jakosuunnitelman laillistuminen 9.3.2024

Toimituksen edellytyksistä, laajuudesta ja jakosuunnitelmasta tehtyihin päätöksiin ei haettu muutosta määräaikaan mennessä ja päätökset ovat siten laillistuneet. Niihin ei voi enää toimituksen myöhemmässä vaiheessa hakea muutosta valittamalla.

Uuden tilussijoituksen haltuunotto 1.3.2025

Vaihtuvien alueiden haltuunottoajankohdaksi päätettiin 1.3.2025 sillä edellytyksellä, että rakennettavaksi määrätyt korvaavat tieyhteydet ovat käyttöön otettavissa. Muustakin haltuunoton ajasta voidaan sopia, mutta näissä tapauksissa tulee varmistaa luovuttajan kanssa, että vältytään taloudellisilta menetyksiltä vuokratulojen osalta. Sopiminen edellyttää myös toimitusinsinöörin hyväksyntää. Nykyinen omistaja velvoitetaan hoitamaan tiluksiaan huolellisesti kunnes vaihto tapahtuu. Laiminlyönnit voivat johtaa korvausvelvollisuuteen. Puuston osalta on sovittavissa tapauskohtaisesti, että siirtyvätkö tilukset puustoineen saajalle vai poistetaanko puusto luovuttajan lukuun ennen haltuunottoa. Puuston vaikutus huomioidaan korvauksissa.

Toimituksen jatkuminen

Toimitusta jatketaan katselmoinneilla, maastotöillä ja korvausarviointiin liittyvillä maastokäynneillä. Maastotöihin sisältyy mm. rajojen mittaaminen, merkitseminen ja tien rakentaminen. Väylävirasto vastaa korvaavan tien rakentamisesta Metsätehon metsätieohjeiston mukaisesti. Maastotyöt pyritään tekemään mahdollisimman vähän viljelylle haittaa aiheuttaen.

Korvausvaatimusten tekemisestä ja seuravasta toimituskokouksesta tiedotetaan myöhemmin.

 

Toimitusinsinööri

Mikko Pekonen

p. 0400 413662

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).