Soklin kaivospiirin laajentaminen

Toimitusnumero
2013-454634
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Savukoski

 Kaivospiiritoimituksen vireilletulo, kohde ja tarkoitus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on 15.8.2013 antanut päätöksen Soklin kaivospiirin muuttamisesta.

Alueella on ennestään ollut olemassa oleva kaivospiiri (karttaliite 1). Kaivospiirin muuttamisen jälkeen koko kaivosalueen laajuus on noin 5923,65 hehtaaria. Pinta-alat tulevat tarkentumaan toimituksen edetessä. Toimituksen kohteena oleva kaivospiirin muutosalue on osoitettu karttaotteessa (karttaliite 2), jossa hakija on vähäisiltä osin pienentänyt kaivosalueeksi  tulevaa aluetta. Pääosin käyttöoikeus kaivosaluetta varten on kuitenkin tarkoitus lunastaa Tukesin antaman päätöksen mukaisena (karttaliite 3). Vanhastaan perustettu kaivospiirialue tulee osittain supistumaan.

Soklin kaivospiirin muutosalue sijaitsee Savukosken kunnan alueella. Kaivospiiripäätöksessä on annettu lupa laajentaa kaivospiirin käyttöalue Savukosken kunnassa (742) sijaitsevien kiinteistöjen Tulppio 18:0, Sotataival 19:7, Valtionmaa II 11:1 ja maanteiden 2:9 ja 2:10 alueille.

Kaivospiiritoimituksen keskeisin tarkoitus on:
- määrittää kaivospiirin rajat ja rakentaa ne maastoon, jotta alueesta voidaan muodostaa kaivospiiri
- lunastaa kaivosalueen käyttöoikeus määräämällä maanomistajille korvaukset kaivostoiminnan vuoksi menetettävästä alueesta

Soklin kaivospiirialueen perustamiseen sovelletaan vanhaa kaivoslakia [503/1965], koska kaivospiiripäätös on annettu vanhan kaivoslain voimassa ollessa.

 

ALKUKOKOUS

Alkukokous pidettiin Savukosken kunnantalolla 17.10.2019 klo 10 alkaen. Pöytäkirja on lähetetty kaivospiirin sisällä oleville kiinteistöille ja kokouksessa läsnä olleille kiinteistöille pyytämättä. Kaivospiirin ulkopuolisten tilojen osalta pöytäkirjaa tulee pyytää.

Alkukokouksessa selostettiin toimitusmenettelyä ja menettelyä korvausvaatimusten esittämiseksi.  Kokouksessa käytiin läpi kaivospiirimääräyksen rajoja. Osa rajoista on Maanmittauslaitoksen toimesta rakennettu maastoon syksyn 2019 aikana. Maastotöitä jatketaan keväällä 2020.  Maastotöissä tullaan kartoittamaan vanhat löytyneet rajamerkit ja rakentamaan tarpeelliset uudet rajamerkit.

Alkukokouksessa korvausvaatimusten esittämismenettelystä on todettu seuraavaa: "Kaivospiirin sisällä oleville kiinteistöille ja vuokranhaltijoille tullaan Maanmittauslaitoksen toimesta toimittamaan erilliset korvausvaatimukset kiinteistökohdittain. Tällaiset kaivospiirin sisällä oleville kiinteistöille määrättävät korvaukset käsitellään viranpuolesta, vaikka korvausvaatimuksia ei esitettäisi. Erityisesti haittojen ja vahinkojen osalta korvausvaatimuksessa olisi hyvä yksilöidä niiden laatu ja luonne. Korvaukset kaivospiirin ulkopuolisille tiloille tai muille korvausvaatimuslomakkeita ei lähetetä ellei niitä erikseen pyydetä. Lomake on tulostettavissa viimeistään joulukuun 2019 alussa toimituksen internetsivulta.
Kaivospiirin ulkopuolisten kiinteistöjen tai muiden korvausvaatimukset käsitellään vain, jos korvausvaatimus on esitetty. Asianosaiset voivat olla yhteydessä hakijaan, jos haluavat saada lisätietoja kaivoksen toiminnoista ja kaivoksen mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista laadittujen selvitysten mukaan. Hakijan yhteyshenkilönä toimii Jyri Rantanen.
Korvausvaatimukset tulee esittää kirjallisesti tai sähköpostitse Maanmittauslaitokselle viimeistään perjantaina 31.1.2020."

Korvauksista on mahdollista sopia. Jos korvauksista ei sovita, lunastustoimikunta määrää haitoista ja vahingoista korvauksen kaivoslain ja lunastuslain säännöksiä soveltaen.

 

Korvausvaatimusten käsittely

Maanmittauslaitos on pyytänyt lunastettavaksi tulevien alueiden kiinteistönomistajilta korvausvaatimukset. Vaatimukset on toimitettu vastineen antamista varten kaivosyhtiölle tiedoksi. Määräaika vastineen antamiselle on 31.10.2020.

Korvauskäsittely jatkuu talvella viranomaisvalmisteluna. Korvauskatselmukset pyritään järjestämään maastokaudella 2021. Katselmuksista ilmoitetaan erikseen sitä koskeville asianosaisille.

Ohessa ilmenevät korvausvaatimuspyyntökirje, korvausvaatimuslomake ja tilitietolomake.

Alustava toimituskartta alla olevissa liitteissä.

 

Kaivospiiritoimituksen eteneminen pääpiirteissään

Yleensä kaivosalueen käyttöoikeuden lunastamiseksi pidettävä kaivospiiritoimitus etenee seuraavasti:
- hakijan pyyntö suorittaa kaivospiiritoimitus
- maastotyöt kaivospiirin rajojen merkitsemiseksi maastoon
- metsäinventointitietojen hankinta esim. paikalliselta mhy:ltä tai metsäkeskukselta
- Alkukokous (mm. informaatio korvausvaatimusten hakemiseksi)
- MML lähettää maanomistajille kiinteistökohtaiset korvausvaatimuspyynnöt (myös saataville tälle sivustolle)
- Hakija antaa vastineen annettuihin korvausvaatimuksiin
- Tarvittavat maastokatselmukset, joihin ao. kiinteistönomistajille varataan tilaisuus olla läsnä
- Loppukokous (mm. korvauspäätökset, kaivospiirin muodostaminen)

On kuitenkin varsin yleistä, että asioiden käsittely vaatii useampiakin kokouksia ja niitä voidaan tarpeen mukaan järjestää.

 

 

 

Lisätietoja:

Toimitusinsinööri Terhi Halonen, p. 050 571 5427, terhi.halonen@maanmittauslaitos.fi

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).