Hyppää pääsisältöön

Lokal enskild vägförrättning, Geta 1b

Toimitusnumero
2016-523056
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Geta

Förrättningsnummer: 2016-523056

 

Till Lantmäteriverkets uppgifter hör bland annat grundförbättring av fastighetsregistret. Eftersom fastighetsregistret är bristfälligt gällande vägrättigheter, utför lantmäteriverket lokala vägförrättningar på statens bekostnad för att komplettera fastighetsregistret till dessa delar.

I enlighet med fastighetsbildningslagen kan en lokal vägförrättning utföras på statens initiativ och bekostnad om allmänt intresse eller fastighetsregistrets klarhet och pålitlighet på något område kräver att en sådan förrättning utförs.

Målsättningen med en lokal enskild vägförrättning är att ordna så att de inom förrättningsområdet (se översiktskartan) belägna fastigheternas vägrättigheter motsvarar det verkliga vägbehovet med beaktande av det befintliga vägnätet.

Genom detta förfarande antecknas i fastighetsregistret och på fastighetsregisterkartan endast nödvändiga vägrätter grundade på sina verkliga platser.

                            Vid förrättningen handläggs ej:

  • grundande av vägrätter, på områden som tidigare inte används som väg,

  • utredande av oklarheter eller motsägande uppgifter,

  • ersättningsfrågor,

  • bestämmande av vägenheter för väghållning,

  • bildande av väglag.

Gamla vägrättigheter som blivit onödiga upphävs. 

Lantmäteriverkets enhet på Åland begär nu i ett första skede in respons från berörda fastighetsägare och delägare i andra registerenheter, samt även från de myndigheter som kan komma ifråga.

 

På basis av den respons vi erhåller upprättar lantmäteriverket en regleringsplan över det berörda områdets vägnät och sammankallar till ett förrättningssammanträde. Sammanträdet delges med separat kallelse.

 

Allmän information

 

Till förrättningsområdet hör sydvästra Geta avgränsat i öster av Södravägen, i norr av Getavägen, i söder av kommungränserna mot Finström och Hammarland, och i väster av Snäckö Fjärden. För närmare information se översiktskartan.

 

Förrättningsorådets areal är ca. 1900 ha. och berör 226 st. fastigheter.

 

Aktuellt

 

Förrättningen har anhängiggjorts på lantmäteriverkets initiativ 25.1.2016.

 

Till alla markägare inom förrättningsområdet har förfrågan om fastigheters vägförbindelser skickats.

 

Gamla vägrättigheter utreds från fastighetsregistret, förrättningshandlingar och kartor samt flygbilder.

 

Preliminär regleringsplan kommer att utarbetats på basen av markägarnas respons, befintliga vägnätet och gamla förrättningshandlingar.

 

Kontaktinformation:

 

Gustaf Qvarnström, Mariehamn

Förrättningsingenjör

Tel: 040 167 7460

Email: gustaf.qvarnstrom@lantmateriverket.fi

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).