Hyppää pääsisältöön

Klaukkalan ohikulkutie; Nurmijärvi, Vantaa.

Toimitusnumero
2018-576630
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Nurmijärvi
Vantaa

Hanke

Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen tíesuunnitelman mukaisella alueella (Nurmijärvi, Vantaa). Hankkeen pääväylän uuden osuuden pituus on noin 7,7 kilometriä. Lisäksi suunnitelma sisältää useita muita muutoksia ja uudistuksia tieverkostossa.

Taustaa

Liikennevirasto on hyväksynyt tiesuunnitelman 19.12.2017 päätöksellä nro LIVI/5604/04.01.01/2017.

Toimitusmenettely

Uudenmaan ELY-keskus on esittänyt etukäteen toimitusmenettelyksi MTL 62§:n mukaista ns. kaksivaiheista toimitusmenettelyä. Menettelystä tehtiin päätös alkukokouksessa 29.8.2018. Toimituksen haltuunottoa tehdään osissa (2018-576630, 2019-599810).

Alkukokous ja haltuunotto, 2018-576630

Toimituksen alkukokous pidettiin 29.8.2018 klo 8.30 Nurmijärvellä Valtuustosalissa (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi). Alkukokouksessa käytiin läpi toimituksen kulkua ja hankkeen sisältöä sekä suunniteltuja aikatauluja. Lisäksi alkukokouksen yhteydessä tehtiin maantielain 56§:n mukainen haltuunotto, jonka jälkeen toimituksen hakijalle tuli oikeus aloittaa  rakentamistoimenpiteet haltuunoton kohdealueella, joka on tiesuunnitelman mukainen.

HUOM! Haltuunoton kohde ei koske tiesuunnitelman osaa Kirkkotien kohdalla (asemakaavan kumoaminen ja muutos) paaluvälillä n. plv 2400-3900.

Varsinaisen maantien alueet otettiin haltuun tulevaa omistusoikeutta varten. Yksityistiealueet ja laskuojat otettiin haltuun työn ajaksi.

Maastomittaukset, lisäkatselmukset, 2018-576630

Haltuunoton kohdealueita koskien on tehty alustavia maastomittauksia, jossa yhteydessä haltuunoton ulkoreunoja on merkitty puupaaluilla maastoon. Paalutusta saatetaan tarkentaa toimituksen kuluessa.

Maanomistajat voivat olla yhteydessä toimitusinsinööriin, jos ilmenee tarvetta lisäkatselmuksiin.

Kartta-aineistot ja pinta-alat

Tiesuunnitelmia koskevaa kartta-aineistoa sekä toimituskarttaluonnos ja kiinteistöittäiset pinta-alat kuvaava asiakirja laaditaan toimituksen kuluessa. Kartta-aineistoja linkitetään tämän sivuston alareunaan. Kartta-aineistoon ja pinta-aloihin voi tulla pientä tarkennusta toimituksen kuluessa.

Jatkotoimenpiteet, 2018-576630

Alkukokouksen jälkeisistä vaiheista tiedotetaan erikseen. Käytännössä seuraava vaihe on korvauskäsittelyn aloittaminen talvella 2018/2019.

Maastokatselmuksista voi tarvittaessa sopia erikseen toimitusinsinöörin kanssa.

Lunastaja ilmoitti, että todennäköisesti ensimmäiset toimenpiteet koskevat puuston poistoa, joka alkanee marraskuussa 2018.

Lisätietoa myös Väylän hankesivustolta, linkki tämän sivun alaosassa.

Ensimmäisen vaiheen loppukokous, 2018-576630

Ensimmäisen vaiheen loppukokous pidettiin 18.6.2019 Nurmijärvellä. Kokouksessa annettiin päätökset kohteenkorvauksista. Työn ajaksi haltuun otettuja yksityistiealueita koskien tehtiin päätös, että korvausasiat käsitellään myöhemmissä toimitusvaiheissa, jolloin lopullisesti tarvittavien yksityisteiden laajuus on maastossa todettavissa ja mitattavissa.

Jatkotoimenpiteet

18.6.2019 lopetetun toimituksen kohdealueen kohdalta toimituskäsittelyä jatketaan ns. toisen vaiheen toimituksella, jonka käsittely aloitetaan kaikkien tietöiden valmistumisen jälkeen. Toisen vaiheen toimituskäsittelyssä käsitellään todennäköisesti koko tienhankkeen alueen haitan- ja vahingonkorvausasiat. Mm. yksityistiejärjestelyjä koskevia asioita käsitellään mahdollisesti erillistoimituksissa.

Alkukokous ja haltuunotto, 2019-599810

Toimituksen alkukokous pidettiin 14.3.2019 klo 8.30 Nurmijärvellä Valtion virastotalon käräjäsalissa (Keskustie 2a, 01900 Nurmijärvi). Alkukokouksessa käytiin läpi toimituksen kulkua ja hankkeen sisältöä sekä suunniteltuja aikatauluja. Lisäksi alkukokouksen yhteydessä tehtiin maantielain 56§:n mukainen haltuunotto, jonka jälkeen toimituksen hakijalle tuli oikeus aloittaa rakentamistoimenpiteet haltuunoton kohdealueella, joka on tiesuunnitelman mukainen.

HUOM! Haltuunoton kohde koskee tiesuunnitelman osaa Kirkkotien kohdalla paaluvälillä n. plv 2350-3860 (vrt. edellä toimitus 2018-576630).

Maastomittaukset, lisäkatselmukset, 2019-599810

Haltuunoton kohdealueita koskien tehdään talvella 2019 alustavia maastomittauksia, jossa yhteydessä haltuunoton ulkoreunoja merkitään puupaaluilla maastoon. Paalutusta saatetaan tarkentaa toimituksen kuluessa.

Maanomistajat voivat olla yhteydessä toimitusinsinööriin, jos ilmenee tarvetta lisäkatselmuksiin.

Kartta-aineistot ja pinta-alat

Tiesuunnitelmia koskevaa kartta-aineistoa sekä toimituskarttaluonnos ja kiinteistöittäiset pinta-alat kuvaava asiakirja laaditaan toimituksen kuluessa. Kartta-aineistoja linkitetään tämän sivuston alareunaan. Kartta-aineistoon ja pinta-aloihin voi tulla pientä tarkennusta toimituksen kuluessa.

Ensimmäisen vaiheen loppukokous, 2019-599810

Ensimmäisen vaiheen loppukokous pidettiin 13.3.2020 Nurmijärvellä. Kokouksessa annettiin päätökset kohteenkorvauksista. Työn ajaksi haltuun otettuja yksityistiealueita koskien tehtiin päätös, että korvausasiat käsitellään myöhemmissä toimitusvaiheissa, jolloin lopullisesti tarvittavien yksityisteiden laajuus on maastossa todettavissa ja mitattavissa.

Jatkotoimenpiteet

13.3.2020 lopetetun toimituksen kohdealueen kohdalta toimituskäsittelyä jatketaan ns. toisen vaiheen toimituksella, jonka käsittely aloitetaan kaikkien tietöiden valmistumisen jälkeen. Toisen vaiheen toimituskäsittelyssä käsitellään todennäköisesti koko tienhankkeen alueen haitan- ja vahingonkorvausasiat. Mm. yksityistiejärjestelyjä koskevia asioita käsitellään mahdollisesti myös erillistoimituksissa.

Erillistoimitus, 2019-615290

Hankkeeseen liittyen ELY-keskus on hakenut erillistoimitusta, jossa esitetään tiesuunnitelmaa täydentävien yksityistieoikeuksien perustamista Y17-tien vaikutusalueella. Käytännössä kyse on tiettyjen kiinteistöjen kulkuyhteyksien järjestämisestä tulevan Luhtajoentien eritasoliittymän kohdalle toteutettavan alikulun kautta tien eteläpuolelle. Taustana hakemukselle on vanhojen tieyhteyksien katkeaminen ohikulkutien vaikutusalueella. Hakemuksen mukana toimitetusta liitekartasta on ote tämän sivun alalaidassa.

Erillistoimituksen alkukokous pidettiin torstaina 31.10.2019 Nurmijärven kunnanvirastolla. Alkukokouksessa myönnettiin väliaikainen kulkuoikeus hakijan esittämään paikkaan katkeavien tieyhteyksien korvaamiseksi. Pysyvää tieoikeutta ja muita toimituksen lopettamiseen liittyviä kysymyksiä koskeva loppukokous pidettiin 16.1.2020 klo 9.00 Nurmijärven kunnanvirastolla Valtuustosalissa. Toimituksessa päätettiin myöntää tieoikeus alikulun kautta ohikulkutien eteläpuolen kiinteistöille liitekartan mukaiseen paikkaan.

Muut hankkeeseen kuuluvat yksityistieasiat käsitellään myöhemmin.

Toisen vaiheen toimitus, 2020-625191

Tiehankkeen rakentamistoimenpiteiden valmistumisen jälkeen aloitetaan ns. toisen vaiheen toimituskäsittely. Tässä vaiheessa käsitellään mm. mahdolliset haitan- ja vahingonkorvauskysymykset sekä selvitetään mahdollisiin tilusjärjestelyihin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi rakennetaan tarvittavat uudet rajamerkit, käsitellään yksityistieoikeuksien perustamiseen liittyvät kysymykset sekä ensimmäisen vaiheen toimituksista siirretyt asiat.

Toisen vaiheen maastomittaukset (rajapyykit ja -paalutukset) on aloitettu loppukesällä 2021 ja ne on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2021 (on mahdollista, että osa mittauksista ei ehdi valmistua enne talvea, jolloin niitä voidaan jatkaa vasta keväällä 2022). Mittaryhmät siis liikkuvat kiinteistöjen uusien rajojen tuntumassa syksyn/talven/kevään aikana.

Toisen vaiheen toimituksessa on tarkoitus käsitellä kaikki maantietoimitukseen liittyvät asiat lopullisina.

Toisen vaiheen toimituksen alkukokous, 2020-625191

Toisen vaiheen toimituksen alkukokous on pidettiin 21.6.2022 Nurmijärvellä. Alkukokouksen yhteydessä annettiin määräaika korvausvaatimuksien tekemiselle 31.8.2022 mennessä. Vaatimukset toimitetaan mieluimmin sähköpostitse toimitusinsinöörille (tai maapostitse.

Kokouksessa käytiin läpi toisen vaiheen toimituksen menettely. Tarkoitus on, että kaikki hankkeeseen liittyvät asiat tulevat lopullisesti käsitellyiksi.  Käytännössä kyse on mm. mahdollisista haitan- ja vahingonkorvauksista, kustannuksien korvauksista, yksityistiejärjestelyistä sekä tilusjärjestelyistä. Joidenkin kiinteistöjen osalta kyse on myös (melko pienistä) lisälunastuksista.

Kokouksessa todettiin, että erityisesti haitan- ja vahingonkorvauksia koskien kannattaa esittää vaatimukset kirjallisesti, jotta ne tulevat varmasti käsitellyksi. Mahdollisten edunvalvontakulujen osalta todettiin, että niitä on nimenomaan vaadittava.

Jatkokokouksesta, jossa tehdään mm. korvauspäätökset tiedotetaan asianosaisille erikseen myöhemmin.

Toimituskarttaan tehdään tarvittavat päätökset ja viimeinen versio pyritään pitämään näytillä tällä sivustolla.

Erillistoimitus, 2021-664825 Lakanneen Kirkkotien osuus (entinen maantie), Kielotien alue ym.

Hankkeeseen liittyen ELY-keskus on esittänyt maantietoimitusmenettelyn käynnistämistä Kirkkotien lakanneen maantien osan sekä mm. Kielotien jatkeen kohdalla. Kyse on lakanneen maantielueen siirtämisestä kiinteistöihin sekä yksityistiejärjetelyistä mm. tiesuunnitelman mukaisten teiden Y7 ja Y10 kohdalla. Kohdealueella ovat myös Kielopolku, Kielorinne ja Kielokuja. 

Toimituksen tarkoitus on perustaa tarvittavat ja tarkoituksen mukaiset tieoikeudet niin, että kaikilla kiinteistöillä on tieoikeus yleiselle tielle pääsemistä varten. Tiekuntien teiden tarkoituksenmukaisia muutoksia on mahdollista käsitellä samassa yhteydessä. Lisäksi käsiteltävänä ovat asiaan kuuluvat korvauskysymykset. 

Toimituksen alkukokous pidetiin 16.6.2021 klo 8.30 alkaen Nurmijärvellä , kokoushuone Simeoni. Kokouksessa todettiin, että kaikille kiinteistöille tullaan perustamaan tarvittavat rasitetieoikeudet yleiselle tielle tai tiekunnan tielle saakka. Alueen tien pitoon liittyvät velvollisuudet tulevat muuttumaan joka tapauksessa, kun valtio luopuu syrjään jääneen Kirkkotien osuuden ylläpidosta tiesuunnitelan mukaisesti syksyllä 2021. Todettiin myös, että kokonaan uusi tieosa uudelle Kirkkotien linjalle on ainoa ulospääsytie Ripatin alueen kiinteistöiltä Tämä siis vaatii joka tapauksessa järjestelyjä ja yhteistä tiepitoa kaikkien alueen kiinteistöjen osalta. 

Kokouksessa käytiin keskustelua mahdollisuudesta laajentaa Kielotien tiekunnan tieosuuksia siten, että tarkoituksen mukaiset osat Kielorinteestä, Kielokujasta ja Kielopolusta voitaisiin mahdollisesti liittää laajentuvan tiekunnan hoidettaviin tieosuuksiin (ja siis Kielotien tiekunnan tieksi). Tätä vaihtoehtoa kannatettiin kokouksessa tehdyn kyselyn perusteella laajasti. Keskustelussa tuli esille mm. kysymyksiä tieosuuksien erilaisesta laadusta ja kunnosta sekä siitä, miten eroavaisuuksia yleensä huomioidaan tiekuntien teiden osalta. Todettiin, että erilaisten tieosuuksien kustannukset ja niistä tulevat hyödyt yleensä tasaantuvat ajan kuluessa, kun kutakin tieosaa tarpeen mukaan pitää kunnostaa. Todettiin myös yleisellä tasolla, että kunnan tieavustus perustuu mm. tiekunnan tien pituuteen. Tässä tapauksessa tuli ilmi, että tievalaistukset voisivat ilmeisesti olla jatkossa kunnan vastuulla. Kielotien tiekunta on päivittänyt omat yksikkölaskelmansa ajantasaisiksi viime aikoina. Todettiin, että alueen kaikille kiinteistöille tulee jatkossa joka tapauksessa muuttuvia kustannuksia. Niiden käsittely korvausmielessä kuuluu tähän toimitukseen. 

Lakanneen vanhan maantien (Kirkkotie) osat liitetään korvauksetta maantielain mukaisesti toimituksessa ympäröiviin kiinteistöihin keskilinjaperiaatteen mukaan. 

Kokouksen perusteella laadittu alustava karttaluonnos on linkitetty sivuston alareunaa. 

Kokouksessa annettiin määräaika asiaa koskevien muistutusten, huomautusten ja korvausvaatimuksien tekemiseksi kirjallisessa muodossa. Käytännössä todettiin, että jos tiekunnan tietä laajennetaan aiemmin esitetyn mukaisesti, voitaisiin seuraavassa kokouksessa liittää tiekunnan tiehen uudet osuudet siten, että mahdolliset korvaukset voitaisiin määrätä kokonaisuutena tiekunnalle. Määräaika muistutuksille, huomautuksille ja vaatimuksille on 15.8.2021 saakka. Vaatimukset tulee toimittaa annettuun määräaikaan mennessä toimitusinsinöörille sähköpostise (tai postitse), yhteystiedot alla. (VIITETIETO: toimitusnumero 2021-664825, vapaamuotoinen vaatimus, vaatijan yhteystiedot (puh.nro ja sähköposti).

Erillistoimituksen loppukokous pidettiin 3.11.2021 Nurmijärvellä. Kokouksessa annettiin päätökset erillistoimituksen asioista.

Todettiin, että mm. meluasioita koskien korvauskäsittelyt siirretään ns. toisen vaiheen toimituksessa annettavaksi. 3.11.2021 kokouksen ajankohdan aikaan melumittauksia koskevat raportit eivät olleet vielä valmiina. Samoin Maanmittauslaitoksen tehtävänä olevat maastomittaukset rajamerkkien asettamisineen ovat vielä kesken.

Toimitusinsinööri vastaa asiaa koskeviin kysymyksiin.

 

Lisätietoa koko tiehankkeesta myös Väylän hankesivustolta, linkki tämän sivun alaosassa.

Yhteystiedot

 

Toimituksiin liittyviin kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri Tuomas Lehtonen, yhteystiedot alla.

040-592-7449

tuomas.lehtonen@maanmittauslaitos.fi

Tuomas Lehtonen, Maanmittauslaitos, Porvoon palvelupiste.

Tulliportinkatu 1 A, 06100 Porvoo.

 

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).